Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Interkulturellt företagande, inriktning etnologi, 180 högskolepoäng

(Intercultural Management: Specialisation Ethnology, 180 credits)

Programkod P4119
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT2019

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2015-10-19 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2018-04-11.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet A4).

Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • redovisa stor f√∂rtrogenhet med aktuella kulturteoriers inneb√∂rd, argument och till√§mpning, s√§rskilt r√∂rande social och kulturell m√•ngfald i transnationell belysning, samt uppvisa f√∂rdjupning inom n√•gon del av √§mnet
 • redog√∂ra f√∂r f√∂ruts√§ttningar, aktuella fr√•gor och metoder f√∂r analys av samh√§llsekonomi, religi√∂sa traditioner och kulturella yttringar i relation till olika marknaders institutioner och funktionss√§tt
 • beskriva och diskutera centrala termer, problem och metoder inom religionsvetenskapen samt redog√∂ra f√∂r de st√∂rsta religi√∂sa traditionerna i huvuddrag samt f√∂r tendenser inom samtida icke-organiserad andlighet och sekul√§ra livs√•sk√•dningar
 • redog√∂ra f√∂r de f√∂retagsekonomiska redskapen f√∂r att analysera, bearbeta och v√§rdera fakta r√∂rande f√∂retagets finansiella st√§llning och resultat samt utifr√•n grundl√§ggande ekonomiska verktyg exemplifiera hur man kan leda och styra verksamheter
 • uppvisa f√∂rst√•else f√∂r det valda spr√•ket som akademiskt √§mne samt √∂versiktligt redog√∂ra f√∂r det valda spr√•kets struktur

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • identifiera och unders√∂ka relevanta problem samt v√§lja till√§mpliga metoder, teorier och perspektiv f√∂r att l√∂sa dem inom givna tidsramar
 • sj√§lvst√§ndigt insamla, bearbeta, analysera och presentera material inom ett relevant problemomr√•de
 • anv√§nda grundl√§ggande f√∂retagsekonomiska och humanvetenskapliga begrepp, teorier och metoder vid beskrivning och analys av olika situationer, problem och m√∂jligheter (i exempelvis f√∂retag och organisationer)
 • muntligt och skriftligt kommunicera med m√§nniskor fr√•n s√•v√§l det egna som andra kultur- och spr√•komr√•den samt p√• det valda spr√•ket

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • reflektera √∂ver etik i relation till humanvetenskaplig forskning och humanvetenskapliga unders√∂kningar samt i relation till f√∂retagande och ekonomisk utveckling
 • sj√§lvst√§ndigt reflektera √∂ver teori och metodtill√§mpning
 • inta ett reflekterande f√∂rh√•llningss√§tt till de grundl√§ggande fr√•gor som sammanh√∂r med social, religi√∂s och kulturell m√•ngfald √∂ver nationsgr√§nserna
 • till√§mpa sina humanvetenskapliga kunskaper reflexivt och kritiskt i f√∂rh√•llande till f√∂retagsekonomiska fenomen samt identifiera sina behov av ytterligare kunskap och kompetenser¬†

Användbarhet

Utbildningen syftar till att utbilda studenter för internationell entreprenörs- och affärsverksamhet, t ex inom företag som har samarbete med eller appellerar till företag och marknader i framför allt Mellanöstern.

Språkstudierna kan dessutom ge goda möjligheter att etablera internationella kontakter som gynnar internationella samarbeten.

Uppfyllandet av lärandemålen ger studenterna möjlighet att söka arbete i

 • internationella f√∂retag och f√∂rvaltningar,
 • internationella organisationer och bist√•ndsprojekt,
 • inom internationell handel, och i
 • servicef√∂retag t.ex. inom turistn√§ringen.

Vidare ger uppfyllda lärandemål studenter förutsättningar för att engagera sig i egen internationell entreprenörsverksamhet.

Examen

Examensbenämning:

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet etnologi Degree of Bachelor of Arts in Ethnology

Krav för examen:

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp, varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet etnologi. Inom huvudområdet ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15hp.

Programbeskrivning

Programmet kombinerar ett humanioraperspektiv med ett tydligt arbetslivsfokus. Genom programmet får studenterna en kombination av företagsekonomi och humanistisk kunskap som inte bara är till nytta i företagsvärlden, utan som i många sammanhang är en förutsättning för företagande och entreprenörskap med internationella ramar. Syftet med programmet är att ta tillvara på och bygga upp kulturkompetenser som behövs i små och medelstora företag med internationell räckvidd.

Programmet inleds med tre breddande terminer där studenten läser kurser i religionsvetenskap, etnologi och företagsekonomi. Därefter fördjupar sig studenten i etnologi. Efter detta läser studenten språkstudier, företrädesvis vid ett internationellt lärosäte. Programmet avslutas med att studenten skriver ett självständigt arbete (C-uppsats) inom sitt valda fördjupningsämne.

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

År 1Religionsvetenskap A, 30 h√∂gskolepo√§ng Etnologi A, 30 h√∂gskolepo√§ng År 2 F√∂retagsekonomi A, 30 h√∂gskolepo√§ng Etnologi B, 30 h√∂gskolepo√§ng År 3 Spr√•kstudier, 30 h√∂gskolepo√§ng (se mer under punkt 8: Kurser som kan ing√• i programmet) Etnologi C, 30 h√∂gskolepo√§ng

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

Kurser som kan ingå i programmet

Under termin fem (5) på programmet läser studenten en termin språkstudier. Dessa studier kan läggas upp på två alternativa sätt. Studenten förutsätts vara aktiv för att hitta lärosäte och kurs(er) som motsvarar specifikationerna i denna utbildningsplan.

Alternativ 1:

Studenten väljer språkstudier vid ett utländskt lärosäte. Om rena språkstudier inte kan fylla ett veckoschema på heltid, kan kompletteringar med andra kurser ingå. Dessa ska ligga nära programmets kärna. Val av kurs/er görs i samråd med programsamordnare och denne ska skriftligen godkänna valet innan studenten påbörjar sina utlandsstudier.

Högskolan har - för att underlätta för utlandsstudier - upparbetat ett antal utbytesavtal med ett urval av utländska lärosäten. Därtill finns ett antal kontakter och överenskommelser med lärosäten som inte ingår bland högskolans generella avtal.

Alternativ 2:

Studenten väljer att läsa språkstudier vid ett svenskt lärosäte. Val av kurs/er görs i samråd med programmets ansvarige och denne ska skriftligen godkänna valet innan studenten påbörjar sina språkstudier.

Utöver språkstudier i engelska vid Södertörns högskola finns samarbetsavtal med andra lärosäten i Sverige för att underlätta för studenter som väljer språkstudier i till exempel arabiska, kurdiska, eller turkiska.

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Självständigt arbete (examensarbete) i etnologi, 15 högskolepoäng.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.