Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi, 180 högskolepoäng

(Intercultural Management: Specialisation Business Administration, 180 credits)

Programkod P4121
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT2019

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2015-10-19 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2018-04-11.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet 4/A4, undantag ges för Engelska B).

Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • redovisa stor förtrogenhet med företagsekonomins olika ämnesområden med tillhörande perspektiv, teorier, modeller och begrepp och samt uppvisa fördjupning inom någon del av ämnet
 • redogöra för förutsättningar, aktuella frågor och metoder för analys av samhällsekonomi, religiösa traditioner och kulturella yttringar i relation till olika marknaders institutioner och funktionssätt
 • redogöra för kulturvetenskapliga teorier, metoder och begrepp samt återge relevanta resonemang kring sambanden mellan samhällsomvandlingar och kulturförändringar
 • beskriva och diskutera centrala termer, problem och metoder inom religionsvetenskapen samt redogöra för de största religiösa traditionerna i huvuddrag samt för tendenser inom samtida icke-organiserad andlighet och sekulära livsåskådningar
 • uppvisa förståelse för det valda språket som akademiskt ämne samt översiktligt redogöra för det valda språkets struktur

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • identifiera och undersöka relevanta problem samt välja tillämpliga metoder, teorier och perspektiv för att lösa dem inom givna tidsramar
 • självständigt insamla, bearbeta, analysera och presentera material inom ett relevant problemområde
 • använda grundläggande företagsekonomiska och humanvetenskapliga begrepp, teorier och metoder vid beskrivning och analys av olika situationer, problem och möjligheter (i exempelvis företag och organisationer)
 • muntligt och skriftligt kommunicera med människor från såväl det egna som andra kultur- och språkområden samt på det valda språket

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • reflektera över etik i relation till humanvetenskaplig forskning och humanvetenskapliga undersökningar samt i relation till företagande och ekonomisk utveckling
 • självständigt reflektera över teori och metodtillämpning
 • inta ett reflekterande förhållningssätt till de grundläggande frågor som sammanhör med social, religiös och kulturell mångfald över nationsgränserna
 • tillämpa sina humanvetenskapliga kunskaper reflexivt och kritiskt i förhållande till företagsekonomiska fenomen samt identifiera sina behov av ytterligare kunskap och kompetenser

Användbarhet

Utbildningen syftar till att utbilda studenter för internationell entreprenörs- och affärsverksamhet, t ex inom företag som har samarbete med eller appellerar till företag och marknader i framför allt Mellanöstern.

Språkstudierna kan dessutom ge goda möjligheter att etablera internationella kontakter som gynnar internationella samarbeten.

Uppfyllandet av lärandemålen ger studenterna möjlighet att söka arbete i

 • internationella företag och förvaltningar,
 • internationella organisationer och biståndsprojekt,
 • inom internationell handel, och i
 • serviceföretag t.ex. inom turistnäringen.

Vidare ger uppfyllda lärandemål studenter förutsättningar för att engagera sig i egen internationell entreprenörsverksamhet.

Examen

Examensbenämning:

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi Degree of Bachelor of Science in Business Administration

Krav för examen:

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp, varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi. Inom huvudområdet ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15hp.

Programbeskrivning

Programmet kombinerar ett humanioraperspektiv med ett tydligt arbetslivsfokus. Genom programmet får studenterna en kombination av företagsekonomi och humanistisk kunskap som inte bara är till nytta i företagsvärlden, utan som i många sammanhang är en förutsättning för företagande och entreprenörskap med internationella ramar. Syftet med programmet är att ta tillvara på och bygga upp kulturkompetenser som behövs i små och medelstora företag med internationell räckvidd.

Programmet inleds med tre breddande terminer där studenten läser kurser i religionsvetenskap, etnologi och företagsekonomi. Därefter fördjupar sig studenten i företagsekonomi. Efter detta läser studenten språkstudier, företrädesvis vid ett internationellt lärosäte. Programmet avslutas med att studenten skriver ett självständigt arbete (C-uppsats) inom sitt valda fördjupningsämne.

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

År 1

 • Religionsvetenskap A, 30 högskolepoäng
 • Etnologi A, 30 högskolepoäng

År 2

 • Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng

Företagsekonomi B, 30 högskolepoäng

År 3

 • Språkstudier, 30 högskolepoäng (se mer under punkt Kurser som kan ingå i programmet)
 • Företagsekonomi C, 30 högskolepoäng

Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, gällande behörighet).

Kurser som kan ingå i programmet

Kurser som kan ingå i programmet

Under termin fem (5) på programmet läser studenten en termin språkstudier. Dessa studier kan läggas upp på två alternativa sätt. Studenten förutsätts vara aktiv för att hitta lärosäte och kurs(er) som motsvarar specifikationerna i denna utbildningsplan.

Alternativ 1:

Studenten väljer språkstudier vid ett utländskt lärosäte. Om rena språkstudier inte kan fylla ett veckoschema på heltid, kan kompletteringar med andra kurser ingå. Dessa ska ligga nära programmets kärna. Val av kurs/er görs i samråd med programsamordnare och denne ska skriftligen godkänna valet innan studenten påbörjar sina utlandsstudier.

Högskolan har - för att underlätta för utlandsstudier - upparbetat ett antal utbytesavtal med ett urval av utländska lärosäten. Därtill finns ett antal kontakter och överenskommelser med lärosäten som inte ingår bland högskolans generella avtal.

Alternativ 2:

Studenten väljer att läsa språkstudier vid ett svenskt lärosäte. Val av kurs/er görs i samråd med programmets ansvarige och denne ska skriftligen godkänna valet innan studenten påbörjar sina språkstudier.

Utöver språkstudier i engelska vid Södertörns högskola finns samarbetsavtal med andra lärosäten i Sverige för att underlätta för studenter som väljer språkstudier i till exempel arabiska, kurdiska, eller turkiska.

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Självständigt arbete (examensarbete) i företagsekonomi, 15 högskolepoäng.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.