Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Bibliotekarieprogrammet, 180 högskolepoäng

(The Librarianship Programme, 180 credits)

Programkod P4128
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2019

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2019-02-19 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2, Engelska 6 (Områdesbehörighet 6/A6).

Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • redog√∂ra f√∂r centrala f√§lt, teorier och metoder i √§mnet biblioteks- och informationsvetenskap
 • f√∂rklara kunskapsorganisation, informationssystem och anv√§ndare, s√•v√§l teoretiskt som praktiskt, inom olika kategorier av bibliotek
 • analysera bibliotekens uppdrag, ramverk och villkor i olika institutionella sammanhang
 • redog√∂ra f√∂r historiska och samtida perspektiv p√• bibliotekarieprofessionen, bibliotek och bildning
 • f√∂rklara sociala, kulturella, ekonomiska, politiska, juridiska och teknologiska aspekter av bibliotekens verksamhet och funktion
 • analysera digitaliseringens betydelse f√∂r bibliotek och samh√§lle

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • inh√§mta ny kunskap genom att systematiskt och kritiskt s√∂ka, v√§rdera och bearbeta olika typer av information
 • analysera, organisera och tillg√§ngligg√∂ra medie- och informationsresurser utifr√•n ett anv√§ndarperspektiv
 • anv√§nda relevanta pedagogiska metoder och verktyg f√∂r f√∂rmedling av information och kultur
 • utveckla medie- och informationskunnighet och digital kompetens hos anv√§ndare
 • integrera ett biblioteksperspektiv i processer som r√∂r utbildning, praktisk kunskap och bildning
 • planera och utf√∂ra projekt- och utvecklingsarbete inom bibliotekens uppdrag
 • hantera professionsanknutna dilemman och bem√∂ta situationer i en praktisk kontext
 • sj√§lvst√§ndigt genomf√∂ra ett vetenskapligt arbete inom biblioteks- och informationsvetenskap
 • kommunicera muntligt, skriftligt och visuellt i f√∂r bibliotekarieprofessionen relevanta sammanhang

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • v√§rdera kunskap och information i olika medier utifr√•n vetenskapliga, yrkesm√§ssiga och samh√§lleliga principer
 • kritiskt reflektera kring forskningsprocessen med s√§rskilt fokus p√• publicering och tillg√§ngligg√∂rande av vetenskapliga resultat
 • g√∂ra bed√∂mningar utifr√•n etiska och juridiska st√§llningstaganden
 • anta ett professionellt, pedagogiskt och interkulturellt f√∂rh√•llningss√§tt i mellanm√§nskliga m√∂ten
 • kritiskt diskutera bibliotekens betydelse f√∂r demokrati, digital delaktighet, h√•llbarhet och samh√§llsutveckling.

Användbarhet

Programmet riktar sig till blivande bibliotekarier. För att arbeta som bibliotekarie krävs vanligtvis studier i biblioteks- och informationsvetenskap om minst 60 högskolepoäng samt kompletterande ämnen.

Bibliotekarieprogrammet lämpar sig för dig som vill arbeta inom offentliga bibliotek (till exempel folkbibliotek, högskole- och universitetsbibliotek, skolbibliotek, forskningsbibliotek, specialbibliotek och sjukhusbibliotek) eller inom civilsamhälle och näringsliv, alternativt andra sektorer, som ställer krav på kunskapsorganisation samt medie- och informationskunnighet.

Examen

Examensbenämning:

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet biblioteks- och informationsvetenskap Degree of Bachelor of Arts in Library and Information Science

Krav för examen:

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet. Studenten ska ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Programbeskrivning

Bibliotekarieprogrammet är en praktiknära utbildning som kombinerar vetenskapliga och yrkesmässiga perspektiv på bibliotekens uppdrag och verksamhet. Dagens bibliotek hanterar både möjligheter och utmaningar kring samhällets samlade kunskap och digitalisering. Programmets utgångspunkt är att biblioteksväsendet är samhällsbärande och centralt för hållbar demokrati, kultur och bildning. Utbildningen är mångvetenskaplig och samarbetar med flera andra ämnen på högskolan, till exempel medieteknik, retorik, pedagogik och praktisk kunskap. Programmet samverkar med olika kategorier av bibliotek och erbjuder många kontakter med yrkesverksamma bibliotekarier. I programmet ingår praktik på bibliotek.

Bibliotekarieprogrammet leder till en kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap. Även om undervisningsspr√•ket √§r svenska, kan enskilda kurser eller undervisningstillf√§llen ges p√• engelska. Programmet kan √§ven omfatta en termins utlandsstudier.

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

Termin 1: Biblioteks- och informationsvetenskap A, 30 högskolepoäng

Termin 2: Biblioteks- och informationsvetenskap B, 30 högskolepoäng

Termin 3: Bibliotek, kommunikation och pedagogik, 30 högskolepoäng

Termin 4: Reflekterande projekt- och utvecklingsarbete, 30 högskolepoäng

Termin 5: Valbar kurs, 30 högskolepoäng

Termin 6: Biblioteks- och informationsvetenskap C, 30 högskolepoäng

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

Programmet innehåller en termin med valbar/a kurs/er alternativt en termins utlandsstudier.

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Självständigt examensarbete (kandidatuppsats) om 15 högskolepoäng inom huvudområdet biblioteks- och informationsvetenskap.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.