Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi, 180 högskolepoäng

(The European Programme: Specialisation Ethnology, 180 credits)

Programkod P4137
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT2020

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2019-02-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2020-01-07.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6 (områdesbehörighet 6/A6, undantag ges för Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2).

Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • redog√∂ra f√∂r centrala drag inom s√•v√§l V√§st- som Östeuropas historiska utveckling, med tyngdpunkt mot utvecklingen under 1900-talet; ge en √∂versikt √∂ver Europas centrala religioner; beskriva huvuddrag i europeiska politiska system samt redog√∂ra f√∂r allm√§nna drag i Europar√§tten och dess f√∂rh√•llande till de nationella r√§ttsordningarna
 • diskutera Europas historiska, politiska och ekonomiska utveckling ur h√•llbarhetsperspektiv
 • redog√∂ra f√∂r vetenskapliga perspektiv och begrepp (vetenskaplig grund) samt metoder inom ett flertal humanistiska och samh√§llsvetenskapliga √§mnen samt, p√• ett f√∂rdjupat s√§tt, inom √§mnet etnologi
 • diskutera och behandla kulturvetenskapliga fr√•gest√§llningar om klass, genus och etnicitet
 • presentera och diskutera teorier om kulturella och sociala processer i komplexa samh√§llen
 • inta en kritisk och reflekterande h√•llning till Europa som id√© och fenomen samt till det egna kunskapsinh√§mtandet om detta

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • sj√§lvst√§ndigt identifiera, formulera och l√∂sa vetenskapliga problem inom givna tidsramar
 • sj√§lvst√§ndigt samla in, bearbeta och kritiskt v√§rdera empiriskt material samt producera kvalificerad vetenskaplig text
 • sortera, v√§rdera och skriftligen och muntligen kommunicera europaorienterad kunskap
 • genomf√∂ra etnologisk dokumentation och datainsamling via intervjuer och observationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • g√∂ra bed√∂mningar genom att kritiskt tolka och v√§rdera styrkan och inriktningen i vetenskapliga och utredande texter, arbeten och argument
 • g√∂ra etiska bed√∂mningar relevanta f√∂r vetenskaplig produktion samt visa insikt om kunskapens roll i samh√§llet
 • kritiskt reflektera √∂ver olika s√§tt att se p√• och beskriva europeiska samh√§llsf√∂rh√•llanden
 • till√§mpa en pr√∂vande h√•llning till fr√•gest√§llningar om klass, genus och etnicitet
 • reflektera √∂ver hur kulturvetenskapliga perspektiv kan anv√§ndas i arbetslivet och i unders√∂kningar om f√∂retagande

Användbarhet

Europaprogrammet är en internationellt orienterad utbildning genom att Europafrågor på olika sätt genomsyrar programmet. Samtidigt får studenten specialistkunskaper inom valt huvudområde, och som en tredje komponent utvecklar studenten kompetens i att genomföra undersökningar och skriva vetenskaplig text.

Europaprogrammet med inriktning etnologi förbereder studenten för dagens samhällsdebatt, där hållbarhetsfrågor blir allt viktigare, och ger studenten djup kompetens i hur humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv kan tillämpas på ekologisk, politisk och social hållbarhet.

Med denna bakgrund får studenterna goda möjligheter att söka ett brett spektrum av arbeten inom såväl privata som offentliga organisationer i Sverige och utomlands. Till möjliga yrkeskategorier hör konsult, kvalificerad utredare, informatör, sakkunnig och analytiker.

Examen

Examensbenämning:

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet etnologi Degree of Bachelor of Arts in Ethnology

Krav för examen:

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet. Studenten skall ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet etnologi.

Programbeskrivning

Under det gemensamma introduktionsåret får studenterna kunskaper om centrala frågeställningar om Europa genom totalt åtta kurser inom såväl samhällsvetenskapliga som humanistiska ämnen. Introduktionsårets åtta kurser ger studenterna en god inblick i Europafrågor från olika vetenskapliga perspektiv, vilket ger en viktig bas att stå på, innan studenterna fördjupar dessa frågor inom sina valda inriktningar.

Efter introduktions√•ret l√§ser studenterna tre terminer inom det valda huvudomr√•det. Detaljerad information om hur terminerna √§r uppbyggda finns i huvudomr√•denas respektive kursplaner. Under termin sex, den avslutande terminen, finns fyra valm√∂jligheter. Den internationella pr√§geln kan accentueras genom studier vid ett utl√§ndskt universitet eller genom att l√§sa en termin engelska eller ett annat modernt europeiskt spr√•k. Ett tredje alternativ √§r att √∂ka kompetens inom projektledning och i att sj√§lvst√§ndigt samla in, analysera och redovisa stora m√§ngder data genom kursen ‚ÄĚKvalificerad utredningsmetodik och projektarbete. Ett fj√§rde alternativ √§r att g√∂ra en hel praktiktermin inom kursen ‚ÄĚV√§gledd yrkespraktik‚ÄĚ.

Delar av utbildningen kan komma att ges på engelska.

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

År 1

 • Demokratier och diktaturer i Europa under 1900-talet, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Ett h√•llbart Europa, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Formandet av det moderna Europa, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Europapolitik, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Europa ur ett juridiskt perspektiv, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Geografisk f√∂r√§ndring i Europa, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Kulturanalyser av Europa - etnologiska perspektiv, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Religionernas Europa, 7,5 h√∂gskolepo√§ng

År 2

 • Etnologi A, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Etnologi B, 30 h√∂gskolepo√§ng

År 3

 • Etnologi C, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Valbar kurs, 30 h√∂gskolepo√§ng - se vidare under Kurser som kan ing√• i programmet.

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

Under sista terminen väljs någon av följande varianter:

 • Studier motsvarande 30 h√∂gskolepo√§ng vid utl√§ndskt universitet inom programmets huvudomr√•den eller med europainriktning. (se under Övrigt)
 • Spr√•kstudier i valfritt europeiskt spr√•k motsvarande 30 h√∂gskolepo√§ng eller relevanta kurser med undervisningsspr√•k engelska eller ett annat modernt europeiskt spr√•k. Vid S√∂dert√∂rns h√∂gskola finns m√∂jligheten att studera engelska. Val av kurser ska godk√§nnas av ansvarig f√∂r program.
 • Kvalificerad utredningsmetodik och projektarbete, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Kvalificerad yrkespraktik med samh√§llsvetenskaplig inriktning, 30 h√∂gskolepo√§ng

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Självständigt examensarbete i etnologi, 15 högskolepoäng

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

Utlandsstudier kan i undantagsfall kompletteras med kurser vid svenskt lärosäte. Detta tillåts i de fall då planerade utlandsstudier om 30 högskolepoäng överenskommet i Learning Agreement inte till fullo kunnat genomföras som planerat.

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.