Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning, 180 högskolepoäng

(Rhetoric Studies Programme: Specialisation Counselling and Education, 180 credits)

Programkod P4202
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2013

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2013-02-14 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • redog√∂ra f√∂r retorikvetenskaplig teori samt f√∂rklara dess id√©historiska f√∂rankring
 • redog√∂ra f√∂r retorikvetenskaplig teori samt relatera denna till relevanta id√©historiska str√∂mningar
 • f√∂rklara och kritiskt tolka samspelet mellan retorik, makt och normstrukturer
 • redog√∂ra f√∂r olika samh√§llsrelevanta perspektiv p√• spr√•kbruk med grundl√§ggande teoretisk f√∂rankring
 • redog√∂ra f√∂r retorikvetenskapligt relevanta forskningsmetoder
 • uppvisa god f√∂rst√•else av villkoren f√∂r retorisk r√•dgivnings- och utbildningsverksamhet
 • uppvisa kunskap och f√∂rst√•else inom retorikvetenskapen genom f√∂rdjupning inom n√•gon del av omr√•det samt genom orientering om aktuella forskningsfr√•gor

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • visa f√∂rm√•ga att s√∂ka, samla, v√§rdera och kritiskt tolka relevant information i en f√∂r retorikvetenskapen relevant problemst√§llning samt att kritiskt diskutera retoriska f√∂reteelser, f√∂rest√§llningar och situationer
 • sj√§lvst√§ndigt identifiera, formulera och l√∂sa ett retoriskt eller retorikvetenskapligt problem samt genomf√∂ra uppgifter inom givna tidsramar
 • muntligt och skriftligt redog√∂ra f√∂r och diskutera information, problem och l√∂sningar i dialog med olika grupper
 • anv√§nda retoriska verktyg och tankemodeller i praktisk r√•dgivnings- och utbildningsverksamhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • sj√§lvst√§ndigt v√§rdera och motivera retorikens teoretiska och praktiska anv√§ndningsm√∂jligheter i arbetslivet
 • inom retorikens olika arbetsf√§lt g√∂ra bed√∂mningar med h√§nsyn tagen till relevanta vetenskapliga, samh√§lleliga och etiska aspekter
 • uppvisa insikt om kunskapens roll i samh√§llet och m√§nniskors ansvar f√∂r hur den anv√§nds
 • kritiskt och sj√§lvst√§ndigt v√§rdera planering och genomf√∂rande av konsultuppdrag genom att visa ett medvetet och etiskt f√∂rh√•llningss√§tt till rollen som retorikkonsult samt genom att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Användbarhet

Retorikkonsultprogrammet är i första hand tänkt att förbereda för yrkesverksamhet inom retorik och kommunikation. Studenten ska efter genomförd utbildning kunna arbeta som analytiker, rådgivare och utbildare i kommunikationsfrågor inom offentlig förvaltning, intresseorganisationer och näringsliv. Exempel på tänkbara yrken är kommunikatör, utbildningskonsult, omvärldsanalytiker och utredare.

Examen

Examensbenämning:

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet retorik Degree of Bachelor of Arts in Rhetoric

Krav för examen:

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom retorik. Inom huvudområdet skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Programbeskrivning

Programmet b√∂rjar med A- och B-kurserna i √§mnet retorik, vilka bland annat behandlar muntlig och skriftlig situationsanpassad retorik, retorikens id√©historia, retorisk analys, argumentation samt uppsatsskrivning. D√§refter tar tre terminer med programspecifika studier vid. År tv√• utg√∂r en breddning och f√∂rdjupning med spr√•kvetenskapligt anslag, d√§r bland annat kurser i spr√•kbeskrivning, spr√•k och identitet, grafisk design, textanalys, skrivdidaktik, projektplanering och praktiskt projektarbete ing√•r. År tre best√•r av den programspecifika kursen Att leda retorikprojekt - r√•dgivning och utbildning som inneh√•ller retorisk didaktik, strategisk kommunikation, kommunikation och marknad samt projekt, samt Retorik C inom vilken studenten skriver en kandidatuppsats i retorik.

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

År 1

 • Retorik A, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Retorik B, 30 h√∂gskolepo√§ng

År 2

 • Spr√•k, makt och samh√§lle, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Spr√•kbruk i teori och praktik, 30 h√∂gskolepo√§ng

År 3

 • Att leda retorikprojekt - r√•dgivning och utbildning, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Retorik C, 30 h√∂gskolepo√§ng

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Kandidatexamensarbete (C-uppsats) 15 högskolepoäng i huvudområdet retorik.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.