Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Kommunikatörsprogrammet, 180 högskolepoäng

(Communication Management, 180 credits)

Programkod P4206
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT2018

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2013-06-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2018-02-28.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • uppvisa f√∂rst√•else f√∂r spr√•kets roll i olika kommunikationsprocesser och medier
 • f√∂rst√• och reflektera kring spr√•kets relation till sociala faktorer
 • redog√∂ra f√∂r hur olika organisationer ser ut och fungerar
 • uppvisa kunskap om krishantering
 • redog√∂ra f√∂r kommunikat√∂rens strategiska kompetens och specialistomr√•den

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • producera texter f√∂r olika mottagare och situationer
 • f√∂retr√§da organisationer i olika presentationer och framtr√§danden
 • hantera IT, fr√§mst f√∂r kommunikations- och informationsomr√•det
 • analysera och v√§rdera information av olika slag

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • identifiera och v√§rdera inneb√∂rden av komplicerade informationsstrukturer och sociala medier i ett demokratiskt perspektiv
 • kritiskt tolka spr√•kets roll f√∂r kommunikation och medbest√§mmande
 • kritiskt reflektera kring kommunikat√∂rens yrkesroll som god kommunikat√∂r i ett etiskt perspektiv

Användbarhet

Kommunikatörsprogrammet är i första hand tänkt att förbereda för yrkesverksamhet inom kommunikation. Studenten ska efter genomförd utbildning kunna arbeta med informationsrelaterad verksamhet inom intresseorganisationer, offentlig förvaltning eller näringsliv. Exempel på tänkbara yrken är kommunikatör, informatör, publicist och utredare.

Examen

Examensbenämning:

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet svenska Degree of Bachelor of Arts in Swedish

Krav för examen:

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom svenska. Inom huvudområdet skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng.

Programbeskrivning

Programmets första år ger grundläggande redskap i skriftlig framställning parallellt med studier i språkanalys samt kunskaper och färdigheter i IT och sociala medier.

Andra året inleds med en programspecifik kurs där kommunikationsteorier samt teorier om pr, marknad och organisation introduceras. Under kursen görs olika pr- och marknadsövningar, eventuellt i samverkan med interna och externa uppdragsgivare. Under denna termin ges även kommunikationsstrategiska kurser med inriktning mot krishantering och internkommunikation.

Det andra året fortsätter med kurser i språkanalys, fältarbete och uppsats med textanalytiskt fokus. Programmets två avslutande terminer består av fördjupningskurser inom området, en kandidatuppsats i svenska, kurser i kommunikationsarbete i praktiken samt en period av extern praktik.

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

 • Svenska A inom Kommunikat√∂rsprogrammet, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Medieteknik A, 30 h√∂gskolepo√§ng

 • Kommunikation i teori och praktik I, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Svenska B inom Kommunikat√∂rsprogrammet, 30 h√∂gskolepo√§ng

 • Svenska C, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Kommunikation i teori och praktik II, 30 h√∂gskolepo√§ng

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Kandidatexamensarbete (C-uppsats) om 15 högskolepoäng i huvudområdet svenska.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.