Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling, 180 högskolepoäng

(Rhetoric Studies Programme: Specialisation Political Communication and Sustainability, 180 credits)

Programkod P4232
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2018

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2017-09-06 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten

 • redog√∂ra f√∂r retorikvetenskaplig teori och metod samt relatera dessa till relevanta id√©historiska str√∂mningar
 • redog√∂ra f√∂r samspelet mellan retorik, medborgarskap och h√•llbar utveckling
 • redog√∂ra f√∂r retorikens potential f√∂r utveckling och p√•verkan
 • redog√∂ra f√∂r olika retoriska perspektiv p√• politisk kommunikation och h√•llbar utveckling
 • redog√∂ra f√∂r och anv√§nda sig av de kontextuella villkoren f√∂r retorisk r√•dgivande och opinionsbildande verksamhet
 • sammanst√§lla kunskap om aktuella fr√•gor inom det retorikvetenskapliga forskningsf√§ltet

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten

 • sj√§lvst√§ndigt identifiera, avgr√§nsa och kritiskt analysera ett retoriskt eller retorikvetenskapligt problem
 • planera, utarbeta, genomf√∂ra och motivera l√∂sningsf√∂rslag p√• retoriska och retorikvetenskapliga problem inom givna tidsramar
 • muntligt och skriftligt redog√∂ra f√∂r och diskutera information, problem och l√∂sningar i dialog med olika grupper i samh√§llet
 • anv√§nda retoriska tankemodeller i praktisk r√•dgivande och opinionsbildande verksamhet i fr√•gor om politisk kommunikation och h√•llbar samh√§llsutveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten

 • sj√§lvst√§ndigt v√§rdera och motivera retorikens teoretiska och praktiska anv√§ndningsm√∂jligheter i arbetslivet
 • inom retorikens olika arbetsf√§lt g√∂ra bed√∂mningar med h√§nsyn tagen till relevanta vetenskapliga, samh√§lleliga och etiska aspekter
 • sj√§lvst√§ndigt reflektera √∂ver kunskapens och k√§llkritikens roll i samh√§llet och m√§nniskors ansvar f√∂r hur den anv√§nds
 • kritiskt och sj√§lvst√§ndigt v√§rdera planering och genomf√∂rande av konsultuppdrag genom att visa ett medvetet och etiskt f√∂rh√•llningss√§tt till rollen som retorikkonsult samt genom att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
 • med kritisk sj√§lvreflektion ompr√∂va egna f√∂rh√•llningss√§tt
 • kritiskt pr√∂va, granska och utveckla retoriska uttrycksformer utifr√•n olika perspektiv

Användbarhet

Retorikkonsultprogrammet med inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling förbereder studenterna för yrkesverksamhet inom retorik och opinionsbildning. Studenten ska efter genomförd utbildning kunna arbeta med opinionsbildning, analys och idéutveckling såväl som dialogfrämjande och konflikthantering inom intresseorganisationer, offentlig förvaltning eller näringsliv. Därtill kan studenten understödja utvecklingsprocesser, planera, arrangera och leda offentliga samtal och debatter. Exempel på tänkbara yrken är projektledare, talskrivare, kommunikatör, moderator, debattcoach, omvärldsanalytiker och utredare.

Examen

Examensbenämning:

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet retorik Degree of Bachelor of Arts in Rhetoric

Krav för examen:

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom retorik. Inom huvudområdet skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Programbeskrivning

Programmet börjar med A- och B-kurserna i ämnet retorik, vilka bland annat behandlar muntlig och skriftlig situationsanpassad retorik, retorikens idéhistoria, retorisk analys, argumentation samt uppsatsskrivning. Därefter tar tre terminer med programspecifika studier vid, varav två ger retorik-, samhälls-, och miljöorienterade perspektiv på politisk kommunikation, medborgarskap och hållbar utveckling. De olika delkurserna behandlar frågor som rör såväl samhälls- vetenskapliga som humanvetenskapliga perspektiv på politik, retorik, opinionsbildning. Dessa kurser varvar teoretiska kunskaper med olika former av tillämpningar, till exempel analys av information och desinformation, kampanjplanering, textproduktion och debatt. Den tredje programspecifika terminen består av kursen Att leda retorikprojekt, vilken behandlar strategisk kommunikation, marknadsföring och projektledning. Programmet avslutas med kursen Retorik C, vilken innehåller tematisk retorikvetenskaplig fördjupningskurs, teori- och metodkurs samt självständigt arbete i form av en kandidatuppsats i retorik.

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

År 1

 • Retorik A 30 hp
 • Retorik B 30 hp

År 2

 • Retorik, medborgarskap och h√•llbar utveckling 30 hp
 • Retorik, politik och offentlighet 30 hp

År 3

 • Att leda retorikprojekt - politisk kommunikation och h√•llbar utveckling 30 hp
 • Retorik C 30 hp

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

I programmet ingår ett självständigt individuellt arbete om 15 högskolepoäng i huvudområdet retorik (examensarbete). Arbetet redovisas i form av en uppsats som framläggs för granskning vid ett avslutande seminarium.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.