Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Masterprogram i Filosofi, 120 högskolepoäng

(Master's Programme in Philosophy, 120 credits)

Programkod P4234
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2018

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2018-01-17 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen samt kandidatuppsats i filosofi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3/Svenska B eller motsvarande.

Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • kontextualisera filosofins historiska forskningstraditioner och arbetsf√§lt
 • sj√§lvst√§ndigt och f√∂rdjupat redog√∂ra f√∂r n√•gon gren av det filosofiska forskningsf√§ltet
 • j√§mf√∂ra och kritiskt reflektera kring teorier och metoder f√∂r forskning p√• det filosofiska f√§ltet och anknyta dessa till aktuella fr√•gest√§llningar inom √§mnet

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • sj√§lvst√§ndigt formulera en vetenskaplig fr√•gest√§llning med relevans f√∂r det filosofiska f√§ltet och besvara denna med hj√§lp av l√§mpliga teorier och metoder
 • p√• en avancerad niv√• beskriva, reflektera, och sj√§lv bidra till klarg√∂randet av n√•gra filosofiska problemst√§llningar och hur de kan tolkas i relation till aktuella samh√§llsfenomen
 • kritiskt, historiskt och systematiskt analysera komplexa f√∂reteelser
 • sj√§lvst√§ndigt planera och genomf√∂ra ett vetenskapligt forskningsarbete
 • sammanfatta och sammanst√§lla vetenskapliga resultat och kritiskt diskutera sitt eget och andras vetenskapliga arbete
 • skriva f√∂r omr√•det adekvata projektans√∂kningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • g√∂ra v√§lgrundade forskningsetiska √∂verv√§ganden
 • v√§rdera och reflektera √∂ver sin egen kunskapsutveckling
 • beskriva och kritiskt granska villkoren f√∂r vetenskaplig verksamhet inom det filosofiska f√§ltet
 • kritiskt diskutera filosofins roll och uppgift i samh√§llet

Användbarhet

Masterprogrammet i filosofi är både forskningsförberedande och yrkesförberedande. Programmet ger en hög allmänkompetens för arbete inom alla områden som kräver avancerad informationsinhämtning, begreppsanvändning, reflexivitet, analys och skrivande av argumenterande framställningar. Det kan exempelvis röra sig om utredningsarbete inom statlig och kommunal verksamhet, samt inom större företag, och då i synnerhet inom medie- och kulturområdet samt utbildnings- och forskningsområdet.

Programmet f√∂rbereder ocks√• f√∂r vidare studier p√• forskarutbildningsniv√•, i f√∂rsta hand inom filosofi, men ocks√• inom andra √§mnen d√§r det tillsammans med erforderlig basutbildning st√§rker f√∂rm√•gan att ta sig an teoretiskt kr√§vande forskningsuppgifter. Detta g√§ller √§ven f√∂r de studenter som v√§ljer att avsluta sina studier efter ett (1) √•r och tar ut en magisterexamen (se punkt 11 Övrigt).

Examen

Examensbenämning:

Filosofie masterexamen med huvudområdet filosofi Degree of Master of Arts (120 credits) in Philosophy

Krav för examen:

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet filosofi eller motsvarande samt fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng inom programmet. Inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Programbeskrivning

Masterprogrammet i filosofi är både forskningsförberedande och yrkesförberedande. Det är inriktat mot modern kontinentaleuropeisk filosofi, inklusive dess olika samtida förgreningar såsom kritisk teori, dekonstruktion och postkolonial teori, men lägger också tonvikt vid denna traditions historia, särskilt antiken.

Programmet är uppbyggt så att utvecklingen av praktiska färdigheter, som skrivande, analys, utredning, rapport och argumentation, kombineras med både historisk och systematisk undervisning inom kärnområdet, för att stärka den analytiska och kritiska reflektionsförmågan. Det första året ger en bred orientering i såväl äldre som nyare filosofi. Genomgående präglas undervisningen av en högre metodologisk analysnivå. Medan den första terminen delvis är orienterad mot äldre källmaterial, så har den andra terminen en mer samtidsorienterad utformning.

Minst två av kurserna på termin 1 och 2 består i att följa forskningsseminarier som knyter an till pågående forskning vid ämnet. Det andra året har en större tonvikt på eget arbete, och inleds med en läskurs där studenten själv väljer inriktning och litteratur i samråd med handledaren. Valet av ämne för läskursen ska vara riktat mot den planerade uppsatsen som sedan genomförs under den fjärde och avslutande terminen. Den avslutande terminen ägnas helt åt masteruppsatsen. För de studenter som vill avsluta programmet efter ett år, finns det möjlighet att skriva en kortare uppsats om 15 högskolepoäng termin 2.

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

 • Filosofins historia I: verkstudium, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Filosofins historia II: temastudium, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Modern filosofi I: verkstudium, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Modern filosofi II: temastudium, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Filosofi, forskningsseminarium I, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Filosofi, forskningsseminarium II, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • L√§skurs i filosofi inf√∂r uppsatsarbete, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Sj√§lvst√§ndigt examensarbete, 30 h√∂gskolepo√§ng

Alternativt upplägg: Under termin 2 kan den student som vill avsluta programmet efter 1 år och istället ta ut en magisterexamen byta ut två av delkurserna mot ett självständigt handlett forskningsarbete, omfattande 15 högskolepoäng.

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

Bland valbara kurser på termin 1, 2 och 3, finns det varje termin möjlighet att välja bland ett urval av nedanstående kurser. Vilka av nedanstående kurser som ges under en given termin presenteras senast tre månader före terminsstart.

 • Grekiska f√∂r filosofer, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Modern politisk filosofi, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Modern etisk teori, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Metafysik i den post-metafysiska traditionen, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Spr√•kfilosofi, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Hermeneutisk teori och metod, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Subjektivitetsteori, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Modern estetisk teori, 7,5 h√∂gskolepo√§ng

Kurser kan också tas vid andra lärosäten, i Sverige eller utomlands, samt inom andra ämnen vid Södertörns högskola, efter godkännande från programsamordnaren. Syftet med denna valbarhet är att ge studenten en möjlighet att fokusera på ett ämne som ligger nära studentens kommande masteruppsats. Det är också möjligt att läsa en specialiseringskurs som ges av ämnet.

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Självständigt examensarbete (masteruppsats) om 30 högskolepoäng.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

Studenten kan även välja att avsluta sina studier efter ett (1) år och då istället erhålla en magisterexamen (en så kallad etappavgång) vilket utgör grundläggande behörighet för studier på forskarutbildningsnivå.

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.