Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Masterprogram i genusvetenskap, 120 högskolepoäng

(Gender Studies: Master's Programme, 120 credits)

Programkod P4237
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2019

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2019-01-16 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen inom något samhällsvetenskapligt eller humanistiskt huvudområde, innehållande examensarbete med en genusvetenskaplig inriktning. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten

 • p√• ett f√∂rdjupat s√§tt uppvisa avancerade teoretiska kunskaper och sj√§lvst√§ndigt resonera kring utvecklingen av centrala begrepp i det genusvetenskapliga f√§ltet ur kritiska och historiografiska perspektiv
 • p√• ett f√∂rdjupat s√§tt redog√∂ra f√∂r och sj√§lvst√§ndigt resonera kring internationell forskning om genus och sexualpolitiska f√∂reteelser p√• den globala och transnationella arenan
 • p√• ett sj√§lvst√§ndigt och reflekterat s√§tt anv√§nda vetenskapliga metoder och v√§rdera olika k√§llor med relevans f√∂r genusvetenskapliga analyser, samt resonera kring centrala epistemologiska och metodologiska fr√•gor inom det genusvetenskapliga f√§ltet

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten

 • p√• ett kritiskt och systematiskt s√§tt integrera och kontextualisera genusvetenskaplig kunskap, samt analysera, bed√∂ma och hantera komplexa f√∂reteelser, fr√•gest√§llningar och situationer inom det genusvetenskapliga kunskapsomr√•det, √§ven med begr√§nsad information
 • p√• ett kritiskt, sj√§lvst√§ndigt och kreativt s√§tt identifiera och formulera ett vetenskapligt adekvat forskningsproblem, samt planera och med adekvata metoder genomf√∂ra en teoretiskt och metodologiskt kvalificerad genusvetenskaplig unders√∂kning samt utv√§rdera ett s√•dant arbete
 • p√• ett nyanserat och sj√§lvst√§ndigt s√§tt formulera kritiska och sj√§lvreflexiva analyser, samt skriva v√§lformulerade och stringenta texter av skilda slag inom ramen f√∂r akademiskt skrivande
 • p√• ett sj√§lvst√§ndigt och tydligt s√§tt, b√•de muntligt och skriftligt, redog√∂ra f√∂r och diskutera vetenskapliga fr√•gor i dialog med olika grupper, i s√•v√§l nationella som internationella sammanhang
 • sj√§lvst√§ndigt delta i och arbeta med forsknings- och utvecklingsarbete eller i annan kvalificerad verksamhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten

 • f√∂ra sj√§lvst√§ndiga och v√§lgrundade vetenskapsteoretiska och forskningsetiska resonemang i relation till en specifik forskningsuppgift, samt v√§rdera och bed√∂ma relevanta vetenskapliga, samh√§lleliga och etiska aspekter p√• forsknings- och utvecklingsarbete
 • p√• ett sj√§lvst√§ndigt s√§tt f√∂rh√•lla sig kritiskt till vetenskapens m√∂jligheter och begr√§nsningar, dess roll i samh√§llet och m√§nniskors ansvar f√∂r hur den anv√§nds, samt p√• ett nyanserat och insiktsfullt s√§tt diskutera centrala id√©er inom genusvetenskap och resonera kring hur genusvetenskaplig forskning bedrivs och √§mnets bidrag till vetenskaplig utveckling,
 • sj√§lvst√§ndigt v√§rdera och bed√∂ma relevansen hos olika teoretiska perspektiv, forskningsmetoder och vetenskapliga h√•llningar, inklusive hur dessa f√∂rh√•ller sig till varandra, inom ett f√∂rdjupningsomr√•de och i relation till en specifik fr√•gest√§llning, samt identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap och ta ansvar f√∂r sin kunskapsutveckling

Användbarhet

Utbildningsprogrammet ger såväl samhällsvetenskaplig som humanistisk bredd och därmed goda kvalifikationer för arbete med genus- och sexualpolitiska frågor såväl nationellt som internationellt inom olika samhällsområden. Masterprogrammet är även forskningsförberedande och vänder sig till de studenter som siktar på att söka forskarutbildning eller annan verksamhet där erfarenhet av vetenskapligt arbete är en tillgång.

Examen

Examensbenämning:

Filosofie masterexamen med huvudområdet genusvetenskap Degree of Master of Arts (120 credits) in Gender Studies

Krav för examen:

Filosofie kandidatexamen inom ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt huvudområde, innehållande examensarbete med en genusvetenskaplig inriktning, samt fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng inom programmet. Inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Programbeskrivning

Programmet är tvärvetenskapligt och erbjuder studenten kunskap om hur det genusvetenskapliga fältet och feministiska teorier har utvecklats i relation till såväl andra kritiska kunskapstraditioner som i relation till etablerade akademiska discipliner. Ambitionen är att visa hur genusvetenskap har bidragit till en vidare förståelse för och problematisering av de sociokulturella processer genom vilka kategorier såsom genus, sexualitet, etnicitet och klass konstrueras och omförhandlas, såväl inom som bortom det genusvetenskapliga fältet.

Programmets huvudsakliga mål är att studenten ska fördjupa sin förmåga att kritiskt granska, utvärdera och reflektera kring centrala frågor och begrepp inom fältet samt att studenten ska tillskansa sig metodologiska verktyg för vidare forskning.

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

 • Feminism och vetenskap i ett historiskt och kritiskt perspektiv, 15 h√∂gskolepo√§ng
 • Genus/Sexualpolitik i en global kontext, 15 h√∂gskolepo√§ng
 • Att tolka tystnad: metodfr√•gor i genusvetenskap, 15 h√∂gskolepo√§ng
 • Vetenskap, kroppar och skillnader: reproduktionens globala politik, 15 h√∂gskolepo√§ng
 • Masteruppsats, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Valbar/a kurs/er, 30 h√∂gskolepo√§ng (se Kurser som kan ing√• i programmet)

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

Programmets termin 3 syftar till att studenten ska ha möjlighet att fördjupa sig inom ett ämne med anknytning till masteruppsatsen. Detta görs antingen inom genusvetenskap, alternativt ett annat ämne på Södertörns högskola, eller vid annat lärosäte (i Sverige eller utomlands). Kursen godkännes av den programansvariga. Det finns också möjlighet att välja läskurser som utformas i samråd med programansvarig.

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Masteruppsats, 30 högskolepoäng

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.