Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Magisterprogram i pedagogik, 60 högskolepoäng

(Master's Programme in Education, 60 credits)

Programkod P4245
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2021

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2020-10-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet pedagogik eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Programspecifika lärandemål

Efter genomgången utbildning kan studenten:

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten

  • p√• f√∂rdjupad niv√• sj√§lvst√§ndigt redog√∂ra f√∂r och kritiskt reflektera √∂ver omr√•det pedagogik med specifikt fokus p√• pedagogiska f√∂r√§ndringsprocesser inom olika verksamheter och milj√∂er
  • identifiera och kritiskt granska aktuellt forskningsl√§ge samt sj√§lvst√§ndigt redog√∂ra f√∂r f√∂rdjupad metodkunskap inom omr√•det pedagogik

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten

  • integrera kunskap i och om pedagogik och analysera konkreta skeenden och komplexa f√∂reteelser inom ramen f√∂r pedagogikomr√•det √§ven med begr√§nsad information
  • sj√§lvst√§ndigt identifiera och formulera pedagogiska fr√•gest√§llningar samt planera och med adekvata metoder genomf√∂ra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
  • muntligt och skriftligt, samt med hj√§lp av andra uttrycksformer, redog√∂ra f√∂r slutsatser av unders√∂kande arbete och den kunskap som ligger till grund f√∂r dessa i dialog med relevanta akt√∂rer, inom olika pedagogiska verksamheter och praktiker
  • delta i forsknings- och utvecklingsarbete med relevans f√∂r pedagogisk verksamhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten

  • g√∂ra bed√∂mningar med h√§nsyn till relevanta vetenskapliga, samh√§lleliga och etiska aspekter inom √§mnet pedagogik
  • genomf√∂ra v√§l grundade och relevanta etiska val i forsknings- och utvecklingsarbete
  • kritiskt reflektera √∂ver vetenskapens m√∂jligheter och begr√§nsningar vad g√§ller att f√∂rst√• och utveckla pedagogisk verksamhet, p√• samh√§llelig-, organisations, och utbildningsniv√•
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom omr√•det pedagogik och att ta ansvar f√∂r sin egen kunskapsutveckling

Användbarhet

Utbildningen syftar till såväl vidare studier inom ämnet pedagogik som reflekterande och utvecklande arbete i pedagogisk praktik. Det kan handla om att identifiera, leda och organisera lärandeprocesser i pedagogiska miljöer inom till exempel olika organisationer och företag samt skolor och annan utbildningsverksamhet

Examen

Examensbenämning:

Filosofie magisterexamen med huvudområdet pedagogik

Degree of Master of Arts (60 credits) in Education

Krav för examen:

Filosofie kandidatexamen samt fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng inom programmet. Inom ramen för kursfordringarna ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet

Programbeskrivning

Pedagogik som akademiskt ämne och som praktik handlar om hur kultur, kunskaper och värden bevaras, överförs och förändras inom ramen för uppfostran, undervisning och utbildning. Pedagogik ses här i vid bemärkelse och innefattar olika typer av gemensamma mänskliga erfarenheter. Inom programmet behandlas pedagogikens historia och klassiska pedagogiska insikter sätts i relation till aktuella samhällsfrågor. Exempel på samtidsfrågor rör migration och mångkulturalitet, demokrati och delaktighet, jämlikhet och jämställdhet samt digitalisering och hållbar utveckling. Genom programmet utvecklar studenten fördjupade kunskaper om pedagogiska vetenskapliga teorier och pedagogisk praktik vilka behandlas ur ett politiskt, etiskt och estetiskt perspektiv. Studenten utvecklar även teoretiska verktyg för att analysera, organisera och leda pedagogiska verksamheter och förändringsprocesser på vetenskaplig grund i olika typer av organisationer som, exempelvis, förskola och skola, statlig och kommunal förvaltning, kultur- och näringsliv samt högskolesektorn.

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

1. Hållbarhet och ansvar i pedagogisk verksamhet, 7.5hp

2. Ledarskap och delaktighet i pedagogisk praktik, 7.5hp

3. Jämlikhet och olikhet i pedagogiska relationer 7.5hp

4. Förändringsarbete i pedagogiska miljöer, 7.5hp

5. Individuell specialisering, 7.5hp

6. Forskning i pedagogik och pedagogiska frågeställningar, 7.5hp

7. Självständigt arbete, 15hp

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Magisteruppsats i pedagogik

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.