Utbildningsplan

Masterprogram i estetik, 120 högskolepoäng

(Master's Programme in Aesthetics, 120 credits)

Programkod P4253
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska och Engelska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2024

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2023-05-17 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen i estetik, dansvetenskap, filosofi, filmvetenskap, idéhistoria, konstvetenskap, kulturvetenskap, litteraturvetenskap, medievetenskap, musikvetenskap eller teatervetenskap, eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3 eller motsvarande samt gymnasiekurs engelska 6 eller motsvarande.

Programspecifika lärandemål

Efter genomgången utbildning kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redog√∂ra f√∂r f√∂rdjupad k√§nnedom om estetikens forskningstraditioner och arbetsf√§lt
 • sj√§lvst√§ndigt redog√∂ra f√∂r f√∂rdjupade kunskaper i ett vetenskapligt relevant tema inom det estetiska f√§ltet
 • j√§mf√∂ra och kritiskt reflektera kring teorier och metoder f√∂r forskning p√• det estetiska f√§ltet, och anknyta dessa till aktuella fr√•gest√§llningar inom √§mnet
 • p√• en avancerad niv√• beskriva och reflektera kring de s√§tt p√• vilka estetiska uttryck kan tolkas i relation till tendenser i samh√§llet, ur ett teoretiskt, historiskt och samh√§lleligt perspektiv
 • beskriva och kritiskt tolka villkoren f√∂r vetenskaplig verksamhet inom det estetiska f√§ltet.

Färdighet och förmåga

 • sj√§lvst√§ndigt formulera en vetenskaplig fr√•gest√§llning med relevans f√∂r det estetiska f√§ltet och besvara denna med hj√§lp av l√§mpliga metoder i ett st√∂rre vetenskapligt arbete
 • kritiskt och systematiskt analysera och med f√∂rdjupande kunskaper inom det estetiska forskningsf√§ltet bed√∂ma komplexa f√∂reteelser
 • sj√§lvst√§ndigt analysera och planera projekt samt skriva projektans√∂kningar som √§r adekvata f√∂r kulturomr√•det
 • visa f√∂rm√•ga att f√∂ra initierade och kritiska diskussioner om eget och andras vetenskapliga arbete, och att i dialog med olika grupper samt i s√•v√§l nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redog√∂ra f√∂r sina slutsatser och de argument som ligger till grund f√∂r dessa
 • visa f√∂rm√•ga att utf√∂ra kvalificerade arbetsuppgifter inom ett f√∂r utbildningen relevant professionellt omr√•de och kritiskt reflektera √∂ver dessa ur ett st√∂rre perspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa insikt om vetenskapens m√∂jligheter och begr√§nsningar, dess roll i samh√§llet och m√§nniskors ansvar f√∂r hur den anv√§nds
 • visa f√∂rm√•ga att inom huvudomr√•det f√∂r utbildningen, estetik, g√∂ra bed√∂mningar med h√§nsyn till relevanta vetenskapliga, samh√§lleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter p√• forsknings- och utvecklingsarbete
 • reflektera √∂ver strukturer och kritiskt bearbeta erfarenheter fr√•n m√∂ten med arbetsplatser inom s√•dana omr√•den som √§r relevanta f√∂r utbildningen, samt kritiskt reflektera kring arbetsmarknaden inom f√§ltet

Användbarhet

Masterprogrammet i estetik är både yrkesförberedande och forskningsförberedande. Programmet ger kompetens för kvalificerat arbete på konst- och kulturinstitutioner, inom mediebranschen och utbildning, eller inom andra konstnärliga, kulturpolitiska och vetenskapliga verksamheter. Programmet förbereder också för vidare studier på forskarutbildningsnivå.

Examen

Examensbenämning:

Filosofie masterexamen med huvudomr√•det estetik 

Degree of Master of Arts (120 credits) in Aesthetics

Krav för examen:

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet estetik eller motsvarande samt fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng inom programmet. Inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Programbeskrivning

Masterprogrammet i estetik är både yrkesförberedande och forskningsförberedande.

Det första året är mer yrkesförberedande och ger kompetens för kvalificerat arbete på konst- och kulturinstitutioner, inom media och utbildning, eller inom andra konstnärliga, kulturpolitiska och vetenskapliga verksamheter. Tonvikt läggs vid förmåga att både analysera och planera projekt inom det estetiska, konstnärliga och kulturella fältet. Genom utbyte med professionella aktörer bereds möjligheter för studenten att hitta rätt på arbetsmarknaden för konst, estetik och kultur. Redan under detta första år kan man emellertid välja en forskningsförberedande inriktning genom de kurser som väljs under Termin 2 (se punkt Kurser som kan ingå i programmet).

Det andra året på masterprogrammet är framför allt forskningsförberedande (behörighetsgrundande för forskarutbildning) och inkluderar därför avancerade ämneskurser samt ett självständigt examensarbete om 30 högskolepoäng.

Programmet är uppbyggt så att utvecklingen av praktiska färdigheter kombineras med undervisning som stärker den analytiska och kritiska reflektionsförmågan.

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

 • Kultur och politik, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Konst, estetik och kritik, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Projektledning p√• kulturf√§ltet, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Forskningsmetoder i praktiken, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Estetik, avancerad niv√• 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Estetik, examensarbete 30 h√∂gskolepo√§ng

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

 • Kropp och sinnen i filosofisk estetik, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Rapport f√∂r analys av kulturella verksamheter, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Reflexivt arbete g√§llande kulturell praktik, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Praktik och vetenskaplig rapport, 30 h√∂gskolepo√§ng

Observera att en förutsättning för att genomföra praktik är att studenten själv har ordnat godkänd praktikplats.

Under den andra terminen kan studenten (som alternativ till Praktik och vetenskaplig rapport) välja att söka andra för utbildningen relevanta kurser på Södertörns högskola eller på ett annat nationellt eller internationellt lärosäte, på 30 högskolepoäng.

Valet av kurser görs i samråd med, och efter godkännande av, programansvarig lärare.

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Självständigt examensarbete (masteruppsats) om 30 högskolepoäng

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.