Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi, 180 högskolepoäng

(Economics and Business, Bachelor¬īs Programme, Specialisation Economics, 180 credits)

Programkod P4315
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska och Engelska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2016

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2016-04-04 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 4). Matematik C kan ersättas av Matematik B samt kursen Matematik för samhällsvetare 7,5 högskolepoäng. Eller Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A4). Matematik 3b / 3c kan ersättas av Matematik 2a / 2b / 2c samt kursen Matematik för samhällsvetare 7,5 högskolepoäng.

Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • redog√∂ra f√∂r √§mnets nationalekonomis vetenskapliga grund och metoder samt f√∂rdjupade kunskaper inom n√•gon del av omr√•det.
 • orientera sig i den ekonomiska vetenskapens tankes√§tt och aktuella forskningsfr√•gor f√∂r att kunna bedriva studier i nationalekonomi p√• avancerad niv√•
 • sammanfatta och f√∂rklara inneh√•llet i √∂versiktlig ekonomisk vetenskaplig litteratur samt kritiskt redog√∂ra f√∂r nationalekonomisk vetenskaplig litteratur.
 • sj√§lvst√§ndigt redog√∂ra f√∂r centrala nationalekonomiska teorier och begrepp s√•som makroekonomi, mikroekonomi, ekonometri samt andra relevanta nationalekonomiska inriktningar beroende p√• studentens val.

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • s√∂ka, samla, v√§rdera och kritiskt tolka relevant information i ekonomiska problemst√§llningar samt kritiskt diskutera ekonomiska f√∂reteelser och fr√•gest√§llningar
 • integrera kunskap inom f√∂retagsekonomi och nationalekonomi f√∂r att l√∂sa ekonomiska problem (exempelvis i omv√§rldsanalys, strategiskt t√§nkande och beslut under os√§kerhet)
 • sj√§lvst√§ndigt identifiera, formulera och l√∂sa ekonomiska problem inom givna resursramar
 • muntligt och skriftligt kommunicera ekonomiska problem, analyser samt l√∂sningar gentemot olika m√•lgrupper
 • genomf√∂ra sj√§lvst√§ndiga arbeten som utg√•r fr√•n ett vetenskapligt arbetss√§tt baserat p√• teorier, metoder och √∂verv√§ganden som √§r centrala inom nationalekonomin
 • disponera och redovisa resultatet av ett sj√§lvst√§ndigt arbete och f√§rdigst√§lla den skriftliga redovisningen inom utsatt tid
 • genomf√∂ra ekonomiska prognoser med hj√§lp av statistiska metoder och √§ndam√•lsenlig programvara
 • genomf√∂ra statistisk hypotespr√∂vning och anv√§nda nationalekonomisk teori f√∂r att tolka resultat av ekonometriska analyser

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • kritiskt v√§rdera vetenskapliga arbeten, dels med avseende p√• teoretiska utg√•ngspunkter och metodval och dels med avseende p√• den statistik som anv√§nds
 • uppvisa en f√∂rdjupad insikt om nationalekonomins roll i samh√§llsutvecklingen och det ansvar som √§r f√∂rknippat med de nationalekonomiska redskapen
 • g√∂ra sj√§lvst√§ndiga och kritiska st√§llningstaganden inom samh√§llsekonomiska problemomr√•den
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens samt reflektera kring vilka krav som arbetsmarknaden st√§ller p√• sina medarbetare inom relevanta yrkesomr√•den

Användbarhet

Efter genomgången utbildning kan studenten arbeta inom både offentlig och privat sektor samt i olika organisationer.

Inom den offentliga sektorn kan studenten arbeta utredare både på central nivå på exempelvis departement, myndigheter eller centralbanken och på lokal nivå inom bland annat den kommunala förvaltningen.

I den privata sektorn arbetar ekonomer framför allt som analytiker i banker och övrig finansiell sektor, men också i företag utanför den finansiella sektorn och som konsulter.

Examen

Examensbenämning:

Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet Nationalekonomi

Degree of Bachelor of Science in Business and Economics 

Krav för examen:

Ekonomie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet nationalekonomi. Inom huvudområdet ska studenten även ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Programbeskrivning

Under det första året får studenten en introduktion i ämnena nationalekonomi (termin 1) och företagsekonomi (termin 2). Det första året inkluderar även moment som syftar till att utveckla studenternas generella färdigheter och deras förståelse för rollen som ekonom i företag såväl som i samhället i stort.

Det andra året inleds med ekonomisk statistik och handelsrätt (termin 3) och avslutas med ytterligare progression inom nationalekonomi (termin 4).

Under termin 4 ges studenten en möjlighet att bredda sina kunskaper i nationalekonomi i enlighet med en av tre inriktningar.

De alternativ som erbjuds är:

 • inriktning mot f√∂retaget,
 • inriktning mot internationell handel och utveckling samt
 • inriktning mot √∂vriga samh√§llsvetenskaper.

Då samtliga inriktningar inte ges varje termin kan studenten välja att låta programmets termin 4 (nationalekonomi) och programmets termin 5 (valfri kurs) byta plats, vilket erbjuder en möjlighet att välja mellan samtliga alternativ.

Under termin 5 läser studenten valbara kurser vid Södertörns högskola eller annat nationellt eller internationellt lärosäte, dock har studenten alltid platsgaranti på kurser vid Södertörns högskola omfattande minst 30 högskolepoäng.

Se mer under punkt 8: Kurser som kan ingå i programmet.

Den sjätte terminen består av en fördjupningskurs i nationalekonomi som avslutas med ett självständigt arbete.

Vissa av kurserna som ingår i programmet har utbildningsspråket engelska..

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

Termin 1:

 • Nationalekonomi A, 30 h√∂gskolepo√§ng

Termin 2

 • F√∂retagsekonomi A, 30 h√∂gskolepo√§ng

Termin 3:

 • Ekonomisk statistik, 15 h√∂gskolepo√§ng
 • Handelsr√§tt, 15 h√∂gskolepo√§ng

Termin 4 och/eller 5:

 • Nationalekonomi B, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Valbara kurser, 30 h√∂gskolepo√§ng (se mer under punkt Kurser som kan ing√• i programmet)

Termin 6:

 • Nationalekonomi C, 30 h√∂gskolepo√§ng

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

Inom ramen för kandidatprogrammet ges även utrymme för en termins studier inom ett valfritt kunskapsområde, antingen inom ramen för Södertörns högskolas kursutbud eller genom en termin på utländskt universitet. Dessa får emellertid inte överlappa kurser som läses inom programmet. Studenterna ges härmed möjlighet att relatera sina tidigare kunskaper till teorier och frågeställningar som behandlas inom andra områden och miljöer och därmed vidga perspektivet.

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Självständigt kandidatexamensarbete (C-uppsats) i nationalekonomi, 15 högskolepoäng

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.