Utbildningsplan

Socionomprogrammet med storstadsprofil, 210 högskolepoäng

(Social Work Programme, Urban Profile, 210 credits)

Programkod P4320
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. VT2021

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2017-09-06 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2020-08-26.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet 5/A5).

Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Nationella mål enligt HF 1993:100

För socionomexamen skall studenten

 • visa kunskap om omr√•dets vetenskapliga grund samt k√§nnedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa kunskap om och f√∂rst√•else f√∂r samspelet mellan individers och gruppers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska h√§lsa samt funktionsf√∂rm√•ga i f√∂rh√•llande till samh√§lleliga och andra bakomliggande faktorer,
 • visa kunskap om ledning av socialt arbete,
 • visa kunskap om och f√∂rst√•else f√∂r barns behov och s√•dana samh√§lls- och familjef√∂rh√•llanden som p√•verkar kvinnors och m√§ns livsbetingelser, och
 • visa kunskap om m√§ns v√•ld mot kvinnor och v√•ld i n√§ra relationer.*


Lokala lärandemål

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • redog√∂ra f√∂r inneb√∂rden och uppkomsten av social och ekonomisk utsatthet utifr√•n levnadsvillkor och f√∂ruts√§ttningar i storstaden, och
 • beskriva och kritiskt reflektera kring hur organiseringen av det sociala arbetet och dess olika styrningsformer p√•verkar m√§nniskors livssituationer och v√§lbefinnande.


Färdighet och förmåga

Nationella mål enligt HF 1993:100

För socionomexamen skall studenten

 • visa s√•dan f√§rdighet och f√∂rm√•ga som kr√§vs f√∂r att utveckla och genomf√∂ra socialt arbete p√• olika niv√•er i samh√§llet i samarbete med de m√§nniskor som ber√∂rs,
 • visa f√∂rm√•ga att till√§mpa relevanta f√∂rfattningar i synnerhet inom det sociala omr√•det,
 • visa f√∂rm√•ga att f√∂rst√•, utreda och analysera sociala processer och problem, och
 • visa f√∂rm√•ga att identifiera, strukturera, utreda och utv√§rdera insatser p√• individ-, grupp- och samh√§llsniv√•.


Lokala lärandemål

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • analysera det professionella sociala arbetets villkor och utveckling ur s√•v√§l ett storstadsperspektiv som ur nationella, internationella och j√§mf√∂rande perspektiv, och
 • integrera s√•v√§l teoretiska √§mneskunskaper som praktiska kunskaper med personliga och interpersonella f√§rdigheter.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Nationella mål enligt HF 1993:100

För socionomexamen skall studenten

 • visa sj√§lvk√§nnedom och empatisk f√∂rm√•ga,
 • visa f√∂rm√•ga att med helhetssyn p√• m√§nniskan g√∂ra √•tg√§rdsbed√∂mningar utifr√•n relevanta vetenskapliga, samh√§lleliga och etiska aspekter med s√§rskilt beaktande av de m√§nskliga r√§ttigheterna,
 • visa f√∂rm√•ga till ett professionellt bem√∂tande och f√∂rh√•llningss√§tt,
 • visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
 • visa f√∂rm√•ga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortl√∂pande utveckla sin kompetens.

Användbarhet

Programmet är en bred professionsutbildning i socialt arbete som ska förbereda för ett framtida arbete på olika nivåer och i olika professionella roller inom kommunal socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, arbetsförmedling, försäkringskassa, den psykiska barn- och ungdomsvården, på familjerådgivningsbyråer och i olika sociala verksamheter inom frivillig och privat sektor. Det finns möjligheter att arbeta även inom kriminalvården och inom institutionsvård för barn och ungdom samt för alkohol- och narkotikamissbrukare.

Examen

Examensbenämning:

Socionomexamen

Bachelor of social work

Krav för examen:

Programmet leder till socionomexamen. Huvudområdet för examen är socialt arbete. Socionomexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 210 högskolepoäng. Inom huvudområdet skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Programbeskrivning

Programmet omfattar 210 högskolepoäng och är uppdelat på sju terminer. Programmets innehåll kan delas in i ett basblock, ett tillämpande block och ett analytiskt block. Utbildningens huvudområde är socialt arbete och ger i basblocket kunskap kring sociala frågor, sociala problem, central lagstiftning av betydelse för socialt arbete, socialpolitik och teorier i socialt arbete. Inom det tillämpande blocket ges kunskap om sociala insatser och verksamheter samt färdigheter i att utreda och analysera behov. Det analytiska blocket ger kunskap om och förmåga att producera vetenskaplig kunskap samt fördjupade insikter kring värderingsförmåga.

Inom samtliga block uppmärksammas den segregerade staden och förortens utmärkande sociala förhållanden och dess arbetsrelaterade förutsättningar. Studentaktivt lärande är utgångspunkten i det pedagogiska förhållningssättet. Kunskapsinhämtandet sker i form av föreläsningar, seminarier, färdighetstränande inslag och verksamhetsförlagd utbildning. De professionsfördjupande avsnitten genomförs dels som verksamhetsförlagd och handledarledd utbildning och dels som projektarbeten i samverkan med avnämare. Kontinuerliga fältprojekt i närområdet och samverkan med högskolans urbanforskningsmiljöer utmärker utbildningens storstadsprofil.

Genom utbildningen sker en fördjupning och integrering av kunskaper och färdigheter som bidrar till den dynamik mellan teori och praktik som är viktig i en professionsutbildning till socionom. Detta arbetssätt bidrar till den personliga professionella utveckling som är viktig som förberedelse för professionen varvid utveckling av empatisk kompetens, bemötande och förhållningssätt utgör väsentliga inslag.


Sammanfattningsvis omfattar utbildningen huvudsakligen följande komponenter:

 • Professionsf√∂rdjupande moment, inklusive personlig professionell utveckling,
 • det socialr√§ttsliga regelverket,
 • verksamhetsf√∂rlagd utbildning,
 • teoribildning i socialt arbete och begrepp,
 • vetenskaplig teori och metod,
 • sj√§lvst√§ndigt uppsatsarbete, och
 • f√∂rdjupningskurser p√• avancerad niv√•.

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

 • Personlig professionell utveckling I, 2 h√∂gskolepo√§ng (A-niv√•)
 • Socialt arbete som √§mne och profession, 7 h√∂gskolepo√§ng (A-niv√•)
 • Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 7 h√∂gskolepo√§ng (A-niv√•)
 • V√§lf√§rdspolitik och social omsorg, 7 h√∂gskolepo√§ng (A-niv√•)
 • Utsatthet, marginalisering och segregation i storstaden, 7 h√∂gskolepo√§ng (A-niv√•)
 • Personlig professionell utveckling II, 2 h√∂gskolepo√§ng (A-niv√•)
 • Profession med interpersonellt perspektiv, 7 h√∂gskolepo√§ng (A-niv√•)
 • Psykologi i socialt arbete, 7 h√∂gskolepo√§ng (A-niv√•)
 • Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder i socialt arbete, 7 h√∂gskolepo√§ng (A-niv√•)
 • Samh√§llsarbete, 7 h√∂gskolepo√§ng (A-niv√•)
 • Personlig professionell utveckling III, 2 h√∂gskolepo√§ng (A-niv√•)
 • Juridik i socialt arbete I - offentlig r√§tt och civilr√§tt, 7,5 h√∂gskolepo√§ng (A-niv√•)
 • Juridik i socialt arbete II - socialr√§tt, 15 h√∂gskolepo√§ng (A-niv√•)
 • Praktikn√§ra juridisk till√§mpning i utredningsarbete, 5,5 h√∂gskolepo√§ng (A-niv√•)
 • Personlig professionell utveckling IV, 2 h√∂gskolepo√§ng (B-niv√•)
 • V√§lf√§rdsstatens politik och f√∂rvaltning, 6 h√∂gskolepo√§ng (B-niv√•)
 • Kvantitativa forskningsmetoder i socialt arbete, 5 h√∂gskolepo√§ng (B-niv√•)
 • Kvalitativa forskningsmetoder i socialt arbete, 5 h√∂gskolepo√§ng (B-niv√•)
 • Samtalsmetodik, 5 h√∂gskolepo√§ng (B-niv√•)
 • Vetenskapligt arbete, 7 h√∂gskolepo√§ng (B-niv√•)
 • Verksamhetsf√∂rlagd utbildning i praktiskt socialt arbete, 30 h√∂gskolepo√§ng (B-niv√•)
 • Personlig professionell utveckling V, 2 h√∂gskolepo√§ng (C-niv√•)
 • Teorier i socialt arbete, 5,5 h√∂gskolepo√§ng (C-niv√•)
 • Forskningsmetoder i socialt arbete, 7,5 h√∂gskolepo√§ng (C-niv√•)
 • Examensarbete i socialt arbete, 15 h√∂gskolepo√§ng (C-niv√•)
 • Personlig professionell utveckling VI, 2 h√∂gskolepo√§ng (avancerad niv√•)
 • Utv√§rdering och evidens i det sociala arbetet, 7 h√∂gskolepo√§ng (avancerad niv√•)
 • Det sociala arbetets villkor och praktik, 7 h√∂gskolepo√§ng (avancerad niv√•)
 • Samh√§llsarbete och social mobilisering i storstaden, 7 h√∂gskolepo√§ng (avancerad niv√•)
 • Ledarskap, professionsutveckling och f√∂rh√•llningss√§tt, 7 h√∂gskolepo√§ng (avancerad niv√•)

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Examensarbete (15 högskolepoäng) i form av skriftlig uppsats genomförs inom huvudområdet.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

* Examensmålet gäller för studenter som har slutfört studierna vid socionomprogrammet efter 2018-07-01.
Utbildningsplanen har efter beslut i fakultetsnämndens grundutbildningsutskott 2019-03-13, uppdaterats med nytt nationellt examensmål för socionomexamen.

Under utbildningen kan vissa kursmoment eller delar av kursmoment komma att förläggas utanför högskolan

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.