Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Magisterprogram i Europarättsliga studier, 60 högskolepoäng

(European Legal Studies: Master's Programme (One Year), 60 credits)

Programkod P4332
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2018

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2018-02-19 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i offentlig rätt eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • p√• ett f√∂rdjupat s√§tt redog√∂ra f√∂r den europeiska lagstiftande proceduren av en r√§ttsakt och den svenska implementeringsprocessen av r√§ttsakten
 • ing√•ende beskriva den p√•g√•ende europeiseringsprocessen, i synnerhet avseende principerna om god f√∂rvaltning
 • p√• ett f√∂rdjupat s√§tt redog√∂ra f√∂r principerna om god f√∂rvaltning som de h√§rr√∂r fr√•n EU-r√§ttsordningen
 • sj√§lvst√§ndigt klarg√∂ra offentligr√§ttsliga begrepp s√•som institutionell och processuell autonomi; principer av materiell natur, principer av processuell natur

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • sj√§lvst√§ndigt till√§mpa juridiska metoder f√∂r att analysera komplexa problemst√§llningar avseende den offentliga r√§ttens europeiseringsprocess
 • utifr√•n en specifik unionsr√§ttslig r√§ttsakt, f√∂ra analyserande resonemang om f√∂rh√•llandet mellan EU-r√§tt och svensk r√§tt med betoning p√• principerna om god f√∂rvaltning
 • klart strukturera, systematisera och redovisa resultatet av en genomf√∂rd r√§ttslig analys
 • utifr√•n ett antal juridiska urkunder f√∂rfatta en rapport i vilken studenten p√• ett strukturerat s√§tt syntetiserar och analyserar relevant information
 • g√∂ra kvalificerade r√§ttsutredningar med fokus p√• f√∂rh√•llandet mellan EU-r√§tten och den nationella f√∂rvaltningslagstiftningen inom givna tidsramar
 • skriftligt och muntligt kunna redog√∂ra f√∂r komplexa fr√•gest√§llningar avseende europeiseringsprocessen av den offentliga r√§tten p√• b√•de ett akademiskt och ett popul√§rvetenskapligt s√§tt
 • identifiera r√§ttsomr√•den med relevans f√∂r fr√•gan om principerna om god f√∂rvaltning som √§r i behov av vidare forskning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • inom ramen f√∂r uppsatsskrivandet v√§rdera relevant juridisk information i form av lagtexter, r√§ttsfall, f√∂rarbeten och doktrin inom svensk och europeisk r√§tt
 • kritisk diskutera offentligr√§ttslig forskning utifr√•n r√§ttsvetenskapliga artiklar
 • fr√•n r√§ttsvetenskaplig utg√•ngspunkt v√§rdera och kritiskt granska andras arbeten med avseende p√• metodologi och materialval
 • reflektera √∂ver de etiska problemen forskningen konfronteras med
 • f√∂ra principiella resonemang om unionsr√§ttliga principer om god f√∂rvaltning och till√§mpningen av s√•dana principer i nationell r√§tt samt om europeiseringsprocessen av den offentliga r√§tten
 • identifiera de nya krav och d√§rmed ocks√• de behov av ytterligare kunskap som EU-r√§tten st√§ller p√• den nationella r√§tten

Användbarhet

Magisterprogrammet ger en bra grund för kvalificerat handläggnings- och utredningsarbete inom såväl offentlig som privat sektor.

Med hänsyn till den allt större plats som EU-rätten intar för den svenska rättsordningen och i synnerhet för den svenska förvaltningsrätten krävs allt större kunskaper och färdigheter inom detta område. Utbildningen syftar till att täcka detta behov.

Examen

Examensbenämning:

Filosofie magisterexamen med huvudområdet offentlig rätt Degree of Master of Arts in Public Law (60 Credits)

Krav för examen:

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i offentlig rätt eller motsvarande samt fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng inom magisterprogrammet. Inom ramen för kursfordringarna skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet.

Programbeskrivning

Magisterprogrammet i europarättsliga studier är upplagt i två delar. Den första delenutgörs av en fördjupningskurs på 30 högskolepoäng som belyser principerna om god förvaltning från såväl ett europeiskt som från ett nationellt perspektiv. I den andra delen, som utgörs av en magisteruppsats om 30 högskolepoäng, ligger fokus på EU-rättens påverkan på den nationella förvaltningsrätten inom ett specifikt lagstiftningsområde

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

Offentlig rätt med europeisk inriktning, avancerad nivå, 30 högskolepoäng

Offentlig rätt med europeisk inriktning, magisteruppsats, 30 högskolepoäng

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Magisteruppsats på 30 högskolepoäng

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.