Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Journalistik och digitala medier, 180 högskolepoäng

(Journalism and Digital Media, 180 credits)

Programkod P4334
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2019

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2018-11-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet A4, undantag ges för Matematik 3b / 3c) samt Engelska B/Engelska 6.

Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • redog√∂ra f√∂r journalistiska arbetsmetoder och presentationsformer
 • diskutera de f√∂ruts√§ttningar som g√§ller f√∂r journalistikens ber√§ttarformer i digitala medier
 • redog√∂ra f√∂r olika teorier och metoder inom journalistikforskningen
 • redog√∂ra f√∂r de etiska reglerna f√∂r press, radio, tv och webb

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • till√§mpa journalistiska arbetsmetoder
 • sj√§lvst√§ndigt s√∂ka efter och v√§rdera olika typer av information som kan anv√§ndas som journalistiskt underlag
 • gestalta ett journalistiskt inneh√•ll i olika typer av medier
 • hantera f√∂r yrket relevant teknisk utrustning och mjukvara
 • sj√§lvst√§ndigt genomf√∂ra en vetenskaplig unders√∂kning inom omr√•det journalistik

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • sj√§lvst√§ndigt och k√§llkritiskt v√§rdera olika typer av information
 • kritiskt reflektera √∂ver och till√§mpa god journalistisk etik
 • kritiskt reflektera √∂ver genusfr√•gor, m√•ngkulturalitet och klass

Användbarhet

Programmet har huvudfokus på journalistik i digitala medier och förbereder för kvalificerad journalistisk verksamhet.

Examen

Examensbenämning:

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet journalistik Degree of Bachelor of Arts in Journalism

Krav för examen:

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom journalistik. Inom huvudområdet skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (c-uppsats) om minst 15 högskolepoäng.

Programbeskrivning

Studierna vilar på mångvetenskaplig grund och har inslag av humanistisk, samhällsvetenskaplig och teknisk karaktär.

Studierna i journalistik behandlar journalistiska arbetsmetoder, nyhetsvärdering, research och källkritik liksom teorier och metoder inom journalistikforskningen. Genom praktiska övningar tränar studenterna förmågan att arbete med olika journalistiska uttrycksformer inom främst nyhetsjournalistik, berättande journalistik och undersökande journalistik, såväl för tryckta medier som för radio, tv och olika former av webbaserade medier. Reflektion över yrkesetiska frågor är ett återkommande inslag.

Kurserna i medieteknik och mediegestaltning ger kunskaper om de förutsättningar som gäller för journalistikens berättarformer i digitala medier. Stor vikt läggs vid att producera och gestalta ett journalistiskt innehåll i text, bild, ljud och rörlig bild för publicering på olika plattformar.

Kurserna i vetenskaplig teori och metod förbereder studenten för att utföra ett självständigt vetenskapligt arbete (c-uppsats) inom området journalistikforskning.

Programmet avslutas med en termin där studenten kan välja att antingen göra praktik på en journalistisk arbetsplats eller göra ett längre journalistiskt projektarbete eller utlandsstudier.

Programmet kan leda vidare mot magisterstudier inom journalistikområdet.

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

 • Utbildningen best√•r av f√∂ljande obligatoriska kurser:
 • Journalistik A, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Journalistik B, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Medieteknik B, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Mediegestaltning B 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Journalistik C, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Valbara kurser om 30 h√∂gskolepo√§ng - se punkt 8 "Kurser som kan ing√• i programmet"

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

 • Studenterna kan under sista terminen v√§lja mellan f√∂ljande kurser:
 • Innovation och journalistisk praktik, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Utlandsstudier med kurser inom journalistik eller i n√§rliggande √§mnesomr√•den, 30 h√∂gskolepo√§ng

Kursvalet för utlandsstudier ska i förväg godkännas av programsamordnaren.

Om student som läser utlandsstudier inte har kunna fullfölja 30 högskolepoäng vid ett utländskt universitet kan avsaknad av utlandsstudier motsvarande högst 15 högskolepoäng kompenseras med kurser vid svenskt universitet. Kurserna ska i förväg godkännas av programsamordnaren.

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Självständigt kandidatexamensarbete (C-uppsats) i journalistik, 15 högskolepoäng

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.