Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria, 180 högskolepoäng

(Journalism with Social Studies: Specialisation History of Ideas, 180 credits)

Programkod P4339
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska och Engelska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2019

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2018-11-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet 1/A1).

Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten

 • självständigt värdera och utöva journalistiska arbetsmetoder och presentationsformer
 • kritiskt förhålla sig till teorier och metoder inom journalistikforskningen
 • kritiskt analysera och granska de etiska spelreglerna för press, radio och tv
 • redogöra för aktuella utmaningar och forskningsfrågor inom området idéhistoria
 • redogöra för olika teorier och metoder inom journalistikforskningen

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten

 • gestalta ett journalistiskt innehåll i olika typer av medier
 • tillämpa journalistiska arbetsmetoder utifrån ett idéhistoriskt perspektiv
 • självständigt söka och värdera olika typer av information, däribland vetenskapliga originalkällor, som kan användas som journalistiskt underlag
 • identifiera, formulera och journalistiskt redogöra för vetenskapliga problem och lösningar självständigt genomföra en vetenskaplig undersökning inom området journalistik
 • självständigt genomföra en vetenskaplig undersökning inom området journalistik

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten

 • värdera och kritiskt granska forskningsresultat samt andra typer av information
 • kritiskt reflektera över och tillämpa god journalistisk etik
 • Kritiskt reflektera över genusfrågor, mångkulturalitet och klass
 • reflektera över sin egen roll som utövare av journalistisk verksamhet och hur den kan påverka kunskapsutveckling och samhällsutveckling

Användbarhet

Studenten förbereds för kvalificerad journalistisk yrkesverksamhet och har en särskild ämneskompetens inom idéhistoria. Programmet är riktat mot såväl traditionella medier som digitala medieformer med fokus på gestaltning av ett journalistiskt innehåll.

Examen

Examensbenämning:

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet journalistik Degree of Bachelor of Arts in Journalism

Krav för examen:

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom journalistik. Inom huvudområdet skall studenten även ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Programbeskrivning

Utbildningen består av 120 högskolepoäng inom journalistik samt fördjupningsstudier om 60 högskolepoäng inom idéhistoria.

Studierna i områdena idéhistoria och journalistik integreras. Det sker i första hand genom att inriktningskompetensen utnyttjas i journalistutbildningen.

Studierna i journalistik behandlar journalistiska arbetsmetoder, nyhetsvärdering, research och källkritik liksom teorier och metoder inom journalistikforskningen. Genom praktiska övningar tränar studenterna i olika journalistiska uttrycksformer inom främst nyhetsjournalistik, berättande journalistik och undersökande journalistik, såväl för tryckta medier som för radio, tv och olika former av webbaserade medier. Reflektion över yrkesetiska frågor är ett återkommande inslag.

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

 • Idéhistoria A
 • Idéhistoria B
 • Journalistik A
 • Journalistik B
 • Journalistik C
 • Valbara kurser i journalistik, 30 högskolepoäng (se mer under punkt 8: Kurser som kan ingå i programmet)

Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, gällande behörighet).

Kurser som kan ingå i programmet

Studenten kan under programmets termin för valbara kurser i journalistik välja mellan följande kurser:

 • Medieproduktion för digitala medier 30 högskolepoäng
 • Samhällsjournalistik och praktik, 30 högskolepoäng
 • Journalistisk praktik 30 högskolepoäng

Studenten har också möjlighet att välja kurser i journalistik utomlands, dessa måste godkännas av programsamordnaren innan den kan tillgodoräknas inom programmet.

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Självständigt kandidatexamensarbete (C-uppsats) i journalistik, 15 högskolepoäng

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.