Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia, 180 högskolepoäng

(Journalism with Social Studies: Specialisation History, 180 credits)

Programkod P4340
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska och Engelska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2019

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2018-11-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Historia 1b / 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet A1).

Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten

 • sj√§lvst√§ndigt v√§rdera och ut√∂va journalistiska arbetsmetoder och presentationsformer
 • kritiskt f√∂rh√•lla sig till teorier och metoder inom journalistikforskningen
 • kritiskt analysera och granska de etiska spelreglerna f√∂r press, radio och tv
 • redog√∂ra f√∂r och diskutera den historiska utvecklingen utifr√•n politiska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter
 • redog√∂ra f√∂r aktuella utmaningar och forskningsfr√•gor inom omr√•det historia
 • redog√∂ra f√∂r olika teorier och metoder inom journalistikforskningen

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten

 • gestalta ett journalistiskt inneh√•ll i olika typer av medier
 • till√§mpa journalistiska arbetsmetoder utifr√•n ett historievetenskapligt perspektiv
 • sj√§lvst√§ndigt s√∂ka och v√§rdera olika typer av information, d√§ribland vetenskapliga originalk√§llor, som kan anv√§ndas som journalistiskt underlag
 • identifiera, formulera och journalistiskt redog√∂ra f√∂r vetenskapliga problem och l√∂sningar
 • sj√§lvst√§ndigt genomf√∂ra en vetenskaplig unders√∂kning inom omr√•det journalistik

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten

 • v√§rdera och kritiskt granska forskningsresultat samt andra typer av information
 • kritiskt reflektera √∂ver och till√§mpa god journalistisk etik
 • Kritiskt reflektera √∂ver genusfr√•gor, m√•ngkulturalitet och klass
 • f√∂rst√• betydelsen av hur olika val av perspektiv p√•verkar synen p√• det f√∂rflutna, och d√§rmed ocks√• p√• framtiden och samtiden
 • reflektera √∂ver sin egen roll som ut√∂vare av journalistisk verksamhet och hur den kan p√•verka kunskapsutveckling och samh√§llsutveckling

Användbarhet

Studenten förbereds för kvalificerad journalistisk yrkesverksamhet och har en särskild ämneskompetens inom historia. Programmet är riktat mot såväl traditionella medier som digitala medieformer med fokus på gestaltning av ett journalistiskt innehåll.

Examen

Examensbenämning:

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet journalistik Degree of Bachelor of Arts in Journalism

Krav för examen:

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom journalistik. Inom huvudområdet skall studenten även ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Programbeskrivning

Utbildningen består av 120 högskolepoäng inom journalistik samt fördjupningsstudier om 60 högskolepoäng inom historia.

Studierna i områdena historia och journalistik integreras. Det sker i första hand genom att inriktningskompetensen utnyttjas i journalistutbildningen.

Studierna i historia behandlar olika historiska förlopp och händelser och genom att olika perspektivs betydelse för historieskrivningen diskuteras tränas studenten i att förstå hur perspektivval påverkar vår syn på det förflutna. Att arbeta med historiskt källmaterial och metoder, såsom källkritik är också återkommande inslag.

Studierna i journalistik behandlar journalistiska arbetsmetoder, nyhetsvärdering, research och källkritik liksom teorier och metoder inom journalistikforskningen. Genom praktiska övningar tränar studenterna i olika journalistiska uttrycksformer inom främst nyhetsjournalistik, berättande journalistik och undersökande journalistik, såväl för tryckta medier som för radio, tv och olika former av webbaserade medier. Reflektion över yrkesetiska frågor är ett återkommande inslag.

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

 • Historia A
 • Historia B
 • Journalistik A
 • Journalistik B
 • Journalistik C
 • Valbara kurser i journalistik, 30 h√∂gskolepo√§ng (se mer under punkt: Kurser som kan ing√• i programmet)

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

Studenten kan under programmets termin för valbara kurser i journalistik välja mellan följande kurser:

 • Medieproduktion f√∂r digitala medier 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Samh√§llsjournalistik och praktik, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Journalistisk praktik 30 h√∂gskolepo√§ng

Studenten har också möjlighet att välja kurser i journalistik utomlands, dessa måste godkännas av programsamordnaren innan den kan tillgodoräknas inom programmet

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Självständigt kandidatexamensarbete (C-uppsats) i journalistik, 15 högskolepoäng

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.