Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Religionsvetenskap, 180 högskolepoäng

(International Migration and Integration Programme: Specialisation Study of Religions, 180 credits)

Programkod P4350
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2020

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2020-01-16 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Programspecifika lärandemål

Efter genomgången utbildning kan studenten:

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten (gemensamma lärandemål för samtliga inriktningar inom IMER-programmet)

 • redog√∂ra f√∂r och analysera migration till och fr√•n Sverige som socialt, religi√∂st, etniskt, historiskt och kulturellt fenomen
 • redog√∂ra f√∂r och diskutera teoretiska begrepp kopplade till migration i ett kortare och ett l√§ngre perspektiv
 • beskriva och diskutera sakpolitiskt inneh√•ll i fr√•gor som r√∂r migration, segregation, integration, assimilation, asyl och medborgarskap
 • j√§mf√∂ra och diskutera politiska beslutsprocesser, strategier samt partipolitisk dynamik vid utformningen av sakpolitik om migration (policies) hos partier och samh√§llsinstitutioner
 • redog√∂ra f√∂r r√§ttssystemets uppbyggnad, den svenska och den internationella r√§ttens k√§llor, samt f√∂r r√§ttsregler av betydelse n√§r m√§nniskor r√∂r sig √∂ver nationsgr√§nser

Efter genomgången utbildning kan studenten (specifika lärandemål för inriktningen Religionsvetenskap)

 • redog√∂ra f√∂r och kritiskt tolka de religionsvetenskapliga teoritraditionerna
 • sj√§lvst√§ndigt redog√∂ra f√∂r olika metodologiska perspektiv p√• religion
 • uppvisa f√∂rdjupad f√∂rst√•else f√∂r olika vetenskapliga metoders och teoriers st√§llning inom √§mnesomr√•det
 • sj√§lvst√§ndigt orientera sig om aktuell forskning inom ett specifikt omr√•de

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten (gemensamma lärandemål för samtliga inriktningar inom IMER-programmet)

 • skriva vetenskaplig text p√• grundl√§ggande niv√•
 • analysera och diskutera migration med teoretiska perspektiv h√§mtade fr√•n humaniora och samh√§llsvetenskap
 • planera och organisera samarbetet inom en arbetsgrupp
 • identifiera, analysera och diskutera r√§ttsliga, f√∂rvaltningsm√§ssiga och sakpolitiska problem
 • till√§mpa och kontrastera olika typer av datainsamlings- och analysmetoder, samt s√∂ka, samla, v√§rdera och kritiskt tolka data
 • kritiskt granska och opponera p√• ett uppsatsarbete

Efter genomgången utbildning kan studenten (specifika lärandemål för inriktningen Religionsvetenskap)

 • formulera och analysera en teoretisk problemst√§llning, och sj√§lvst√§ndigt och kritiskt bed√∂ma olika forskningsmetoders anv√§ndbarhet f√∂r fr√•gest√§llningen
 • sj√§lvst√§ndigt bed√∂ma religionsvetenskapliga teorier, perspektiv och metoder
 • sj√§lvst√§ndigt redog√∂ra f√∂r samt kritiskt tolka relevanta religionsvetenskapliga begreppsdefinitioner
 • sj√§lvst√§ndigt genomf√∂ra en religionsvetenskaplig unders√∂kning p√• akademisk niv√•.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten (gemensamma lärandemål för samtliga inriktningar inom IMER-programmet)

 • reflektera √∂ver och sj√§lvst√§ndigt analysera migrations effekter p√• ett samh√§lles utveckling
 • reflektera √∂ver etiska aspekter vid studiet av utvalda grupper

Efter genomgången utbildning kan studenten (specifika lärandemål för inriktningen Religionsvetenskap)

 • kritiskt v√§rdera humanistisk och samh√§llsvetenskaplig litteratur och forskning om migration
 • sj√§lvst√§ndigt v√§rdera etiska aspekter av humanistisk och samh√§llsvetenskaplig forskning

Användbarhet

Utbildningen ger dels en bred kompetens inom det allmänna kunskapsområdet internationell migration och etniska relationer, dels specialiserade kunskaper inom huvudområdet religionsvetenskap. Det gör att programstudenten har goda möjligheter att söka arbete som utredare och handläggare inom näringsliv, offentlig förvaltning och organisationer, i vilka frågor om migration, och religiös, etnisk, kulturell, språklig, nationell samt social mångfald prioriteras.

Examen

Examensbenämning:

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Religionsvetenskap

Degree of Bachelor of Arts in the Study of Religions

Krav för examen:

Degree of Bachelor of Arts in the Study of Religions

Programbeskrivning

Programmet inleds med ett gemensamt inledande år för studenter inom samtliga inriktningar. Här introduceras den nyblivna studenten till högskolestudier och ges en bred presentation av olika sidor av migrationen som aktuellt och historiskt fenomen samt teoretiska redskap för att förstå migrationsprocesser.

Efter det gemensamma inledande året fördjupar studenten sina kunskaper inom huvudområdet Religionsvetenskap med tre terminers studier, 90 högskolepoäng. Programmet avslutas med kursen Kvalificerad utredningsmetodik och projektarbete, 30 högskolepoäng. Kursen syftar till att förstärka studentens förmåga att självständigt genomföra kvalificerade projektarbeten i samverkan med externa aktörer och därigenom lägga en grund för en övergång till arbetslivet.

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

 • Internationell migration och etniska relationer AB, 60 h√∂gskolepo√§ng
 • Religionsvetenskap A, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Religionsvetenskap B, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Religionsvetenskap C, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Kvalificerad utredningsmetodik och projektarbete, 30 h√∂gskolepo√§ng

Kurserna Religionsvetenskap A, B och C kan studenten läsa vid annat lärosäte (utländskt eller svenskt). Val av kurs/er görs i samråd med programsamordnare i samråd med berört ämne och denne ska skriftligen godkänna valet innan studenten påbörjar sina studier vid annat lärosäte.

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

C-uppsats i religionsvetenskap, 15 högskolepoäng

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.