Utbildningsplan

Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria, 180 högskolepoäng

(Journalism with Social Studies: Specialisation History of Ideas, 180 credits)

Programkod P4364
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2022

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2021-08-25 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Programspecifika lärandemål

Efter genomgången utbildning kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för och förstå journalistiska arbetsmetoder, etiska ramverk, yrkesroller och journalistikens samhällsfunktioner
 • redogöra för teorier och metoder samt aktuella forskningsfrågor inom utbildningens inriktningsämne idéhistoria samt fördjupade kunskaper inom huvudområdet journalistik


Färdighet och förmåga

 • självständigt söka, samla, och källkritiskt värdera relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer som är relevant för huvudområdet journalistik och för inriktningsämnet idéhistoria
 • självständigt identifiera, formulera och lösa problemställningar inom journalistikens kunskapsområde samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • gestalta ett journalistiskt relevant ämne, problemställning och händelseförlopp i olika kommunikationskanaler och tekniska format
 • identifiera och formulera ett vetenskapligt problem och självständigt genomföra en vetenskaplig undersökning inom området journalistik


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • göra bedömningar inom inriktningsämnet idéhistoria och huvudområdet journalistik med hänsyn till relevanta vetenskapliga, erfarenhetsbaserade, samhälleliga och etiska aspekter
 • kritiskt reflektera över genusfrågor, hållbar utveckling, mångkulturalitet och klass
 • reflektera över rollen som utövare av journalistisk verksamhet och hur den kan påverka och påverkas av kunskaps- och samhällsutveckling
 • reflektera över sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och diskutera sambandets betydelse för den journalistiska yrkesutövningen
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens inom huvudområdet

Användbarhet

Studenten förbereds för kvalificerad journalistisk yrkesverksamhet och vidare studier på avancerad nivå. Programmet har en samhällsorienterande profil och kombinerar studier i journalistik med ämneskunskaper i idéhistoria.

Examen

Examensbenämning:

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet journalistik

Degree of Bachelor of Arts in Journalism

Krav för examen:

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom journalistik. Inom huvudområdet skall studenten även ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Programbeskrivning

Programmet erbjuder en utbildning i journalistik med en samhällsorienterande profil med inriktning mot idéhistoria. Studierna vilar på mångvetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och har inslag av teknisk karaktär. Vetenskap och beprövade erfarenhet kombineras för att skapa underlag för fortsatt kunskaps-utveckling. Utbildningen bedrivs i nära samverkan med profession, bransch och samhälle. Programmet består av 120 högskolepoäng i journalistik samt 60 högskolepoäng i idéhistoria.

Programmet ger grundläggande kunskaper i idéhistoria. Ämnet behandlar det mänskliga tänkandets historia med särskilt fokus på filosofins, vetenskapens och de politiska idéernas historia. Studierna i journalistik behandlar journalistiska arbetsmetoder, nyhetsvärdering, research och källkritik liksom teorier och metoder inom journalistikforskningen. Genom praktiska och reflekterande övningar tränas studenterna i olika journalistiska uttrycksformer inom nyhetsjournalistik, berättande journalistik och undersökande journalistik, såväl för tryckta medier som för radio, tv och olika former av webbaserade medier. Reflektion över yrkesetiska och källkritiska frågor är ett återkommande inslag. Kurserna i vetenskaplig teori och metod förbereder studenten för att utföra ett självständigt vetenskapligt arbete (C-uppsats) inom området journalistik.

Programmet innehåller en termin där studenten kan välja mellan två kurser på lärosätet, varav en är praktik, eller läsa kurser i journalistik utomlands.

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

Idéhistoria A

Idéhistoria B

Journalistik A

Journalistik B

Journalistik C

Valbara kurser i journalistik, 30 högskolepoäng (se mer under punkt: Kurser som kan ingå i programmet)

Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, gällande behörighet).

Kurser som kan ingå i programmet

Studenten kan under programmets termin för valbara kurser i journalistik välja mellan följande kurser:

Mediegestaltning B, 30 högskolepoäng

Journalistisk praktik, 30 högskolepoäng

 

Studenten har också möjlighet att välja kurser utomlands i journalistik och angränsande ämnen. Kursvalet ska i förväg godkännas av programsamordnaren.

Om student som läser utlandsstudier inte kan fullfölja 30 högskolepoäng vid ett utländskt universitet kan avsaknad av utlandsstudier motsvarande högst 15 högskolepoäng kompenseras med kurser i journalistik vid svenskt universitet. Dessa ska godkännas av programsamordnaren innan de kan tillgodoräknas inom programmet.

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Självständigt kandidatexamensarbete (C-uppsats) i journalistik, 15 högskolepoäng

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.