Utbildningsplan

Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap, 180 högskolepoäng

(Journalism with Social Studies: Specialisation Study of Religions, 180 credits)

Programkod P4365
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2022

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2021-08-25 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Programspecifika lärandemål

Efter genomgången utbildning kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redog√∂ra f√∂r och f√∂rst√• journalistiska arbetsmetoder, etiska ramverk, yrkesroller och journalistikens samh√§llsfunktioner
 • redog√∂ra f√∂r teorier och metoder samt aktuella forskningsfr√•gor inom utbildningens inriktnings√§mne religionsvetenskap samt f√∂rdjupade kunskaper inom huvudomr√•det journalistik


Färdighet och förmåga

 • sj√§lvst√§ndigt s√∂ka, samla, och k√§llkritiskt v√§rdera relevant information i en problemst√§llning samt kritiskt diskutera f√∂reteelser, fr√•gest√§llningar och situationer som √§r relevant f√∂r huvudomr√•det journalistik och f√∂r inriktnings√§mnet religionsvetenskap
 • sj√§lvst√§ndigt identifiera, formulera och l√∂sa problemst√§llningar inom journalistikens kunskapsomr√•de samt genomf√∂ra uppgifter inom givna tidsramar
 • gestalta ett journalistiskt relevant √§mne, problemst√§llning och h√§ndelsef√∂rlopp i olika kommunikationskanaler och tekniska format
 • identifiera och formulera ett vetenskapligt problem och sj√§lvst√§ndigt genomf√∂ra en vetenskaplig unders√∂kning inom omr√•det journalistik


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • g√∂ra bed√∂mningar inom inriktnings√§mnet religionsvetenskap och huvudomr√•det journalistik med h√§nsyn till relevanta vetenskapliga, erfarenhetsbaserade, samh√§lleliga och etiska aspekter
 • kritiskt reflektera √∂ver genusfr√•gor, h√•llbar utveckling, m√•ngkulturalitet och klass
 • reflektera √∂ver rollen som ut√∂vare av journalistisk verksamhet och hur den kan p√•verka och p√•verkas av kunskaps- och samh√§llsutveckling
 • reflektera √∂ver sambandet mellan vetenskap och bepr√∂vad erfarenhet och diskutera sambandets betydelse f√∂r den journalistiska yrkesut√∂vningen
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens inom huvudomr√•det

Användbarhet

Studenten förbereds för kvalificerad journalistisk yrkesverksamhet och vidare studier på avancerad nivå. Programmet har en samhällsorienterande profil och kombinerar studier i journalistik med ämneskunskaper i religionsvetenskap.

Examen

Examensbenämning:

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet journalistik

Degree of Bachelor of Arts in Journalism

Krav för examen:

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom journalistik. Inom huvudområdet skall studenten även ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Programbeskrivning

Programmet erbjuder en utbildning i journalistik med en samhällsorienterande profil med inriktning mot religionsvetenskap. Studierna vilar på mångvetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och har inslag av teknisk karaktär. Vetenskap och beprövade erfarenhet kombineras för att skapa underlag för fortsatt kunskapsutveckling. Utbildningen bedrivs i nära samverkan med profession, bransch och samhälle. Programmet består av 120 högskolepoäng i journalistik samt 60 högskolepoäng i religionsvetenskap.

Programmet ger grundl√§ggande kunskaper i religionsvetenskap och om hur m√§nniskor tolkar och ut√∂var sin religion. Ämnet tar upp olika religioner som kristendom, judendom, islam, hinduism, buddism och √§ven andra livs√•sk√•dningar. Studierna i journalistik behandlar journalistiska arbetsmetoder, nyhetsv√§rdering, research och k√§llkritik liksom teorier och metoder inom journalistikforskningen. Genom praktiska och reflekterande √∂vningar tr√§nas studenterna i olika journalistiska uttrycksformer inom nyhetsjournalistik, ber√§ttande journalistik och unders√∂kande journalistik, s√•v√§l f√∂r tryckta medier som f√∂r radio, tv och olika former av webbaserade medier. Reflektion √∂ver yrkesetiska och k√§llkritiska fr√•gor √§r ett √•terkommande inslag. Kurserna i vetenskaplig teori och metod f√∂rbereder studenten f√∂r att utf√∂ra ett sj√§lvst√§ndigt vetenskapligt arbete (C-uppsats) inom omr√•det journalistik.

Programmet innehåller en termin där studenten kan välja mellan två kurser på lärosätet, varav en är praktik, eller läsa kurser i journalistik utomlands.

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

Religionsvetenskap A

Religionsvetenskap B

Journalistik A

Journalistik B

Journalistik C

Valbara kurser i journalistik, 30 högskolepoäng (se mer under punkt: Kurser som kan ingå i programmet)

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

Studenten kan under programmets termin för valbara kurser i journalistik välja mellan följande kurser:

Mediegestaltning B, 30 högskolepoäng

Journalistisk praktik, 30 högskolepoäng


Studenten har också möjlighet att välja kurser utomlands i journalistik och angränsande ämnen. Kursvalet ska i förväg godkännas av programsamordnaren.

Om student som läser utlandsstudier inte kan fullfölja 30 högskolepoäng vid ett utländskt universitet kan avsaknad av utlandsstudier motsvarande högst 15 högskolepoäng kompenseras med kurser i journalistik vid svenskt universitet. Dessa ska godkännas av programsamordnaren innan de kan tillgodoräknas inom programmet.

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Självständigt kandidatexamensarbete (C-uppsats) i journalistik, 15 högskolepoäng

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.