Utbildningsplan

Personalvetarprogrammet inriktning psykologi, 180 högskolepoäng

(Human Resource Management: Specialisation Psychology, 180 credits)

Programkod P4380
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2024

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2023-10-18 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Programspecifika lärandemål

Efter genomgången utbildning kan studenten:

Kunskap och f√∂rst√•else 

 • visa kunskap om centrala begrepp, teorier/modeller och metoder inom omr√•det personalvetenskap, 
 • visa f√∂rm√•ga att till√§mpa kunskap inom personalvetenskap f√∂r att skapa h√•llbara organisationer. 

F√§rdigheter och f√∂rm√•ga: 

 • anv√§nda samtalsmetodik f√∂r att framg√•ngsrikt hantera sv√•ra samtal och konflikter, samt effektivt kommunicera med olika akt√∂rer inom arbetslivet, 
 • integrera och applicera kunskaper fr√•n olika omr√•den inom personalvetenskap f√∂r att utv√§rdera och besluta om strategier f√∂r h√•llbart personalarbete,  
 • till√§mpa forskningsmetoder och analytiska verktyg f√∂r att l√∂sa praktiska problem inom personalvetenskap, inklusive att utf√∂ra realistiska utredningsuppdrag. 

V√§rderingsf√∂rm√•ga och f√∂rh√•llningss√§tt: 

 • utv√§rdera och v√§rdera olika personalstrategier med h√§nsyn till deras l√•ngsiktiga h√•llbarhet och konsekvenser f√∂r b√•de individer och organisationer, 
 • reflektera √∂ver och bed√∂ma etiska aspekter av personalvetenskap i en organisatorisk kontext, inklusive hur dessa fr√§mjar ett h√•llbart arbetsliv, 
 • reflektera √∂ver centrala arbetsuppgifter och utmaningar i yrkesrollen som personalvetare. 


Examensmål utifrån Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2

För kandidatexamen ska studenten:

Kunskap och f√∂rst√•else 

 • visa kunskap och f√∂rst√•else inom psykologins huvudomr√•de, inbegripet kunskap om dess vetenskapliga grund, kunskap om till√§mpliga metoder, f√∂rdjupning inom n√•gon del av omr√•det personalvetenskap samt orientering om aktuella forskningsfr√•gor. 

F√§rdigheter och f√∂rm√•ga: 

 • visa f√∂rm√•ga att s√∂ka, samla, v√§rdera och kritiskt tolka relevant information,  
 • visa f√∂rm√•ga att diskutera f√∂reteelser, fr√•gest√§llningar och situationer p√• ett kritiskt s√§tt, 
 • visa f√∂rm√•ga att sj√§lvst√§ndigt identifiera, formulera och l√∂sa problem samt att genomf√∂ra uppgifter inom givna tidsramar, 
 • visa f√∂rm√•ga att muntligt och skriftligt redog√∂ra f√∂r och diskutera information, problem och l√∂sningar i dialog med olika grupper, och 
 • visa s√•dan f√§rdighet som fordras f√∂r att sj√§lvst√§ndigt arbeta med psykologi som vetenskaplig disciplin inom det personalvetenskapliga omr√•det. 

V√§rderingsf√∂rm√•ga och f√∂rh√•llningss√§tt 

 • visa f√∂rm√•ga att g√∂ra bed√∂mningar inom psykologins huvudomr√•de f√∂r utbildningen med h√§nsyn till relevanta vetenskapliga, samh√§lleliga och etiska aspekter, 
 • reflektera kring kunskapens roll i samh√§llet och om m√§nniskors ansvar f√∂r hur den anv√§nds, och visa f√∂rm√•ga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. 


Användbarhet

Utbildningen ger gedigen kunskap och f√∂rst√•else f√∂r psykologins huvudomr√•de och dess vetenskapliga grund. Vidare utvecklar utbildningen viktiga f√§rdigheter och f√∂rm√•gor som kr√§vs f√∂r att kunna arbeta inom personalvetenskapliga omr√•den, exempelvis f√∂rm√•gan att s√∂ka, samla, v√§rdera och kritiskt tolka information f√∂r att l√∂sa problem. Dessa f√§rdigheter kan anv√§ndas inom rekrytering, personalutveckling och personaladministration. 

Utbildningen fokuserar ocks√• p√• att utveckla v√§rderingsf√∂rm√•ga och f√∂rh√•llningss√§tt som √§r viktiga f√∂r att kunna g√∂ra bed√∂mningar inom psykologins huvudomr√•de med h√§nsyn till relevanta vetenskapliga, samh√§lleliga och etiska aspekter, vilket bidrar till f√∂rm√•gan att t√§nka kritiskt och reflektera √∂ver konsekvenserna av olika beslut. S√•dana f√§rdigheter √§r centrala inom personalvetenskapliga omr√•den som kr√§ver f√∂rm√•ga att t√§nka kritiskt och ta h√§nsyn till relevanta faktorer. 

En examen i personalvetenskap med inriktning mot psykologi kan leda till en karri√§r som HR-specialist, arbetsmilj√∂specialist, utbildningsansvarig eller organisationsutvecklare. Som HR-specialist kan man ansvara f√∂r att rekrytera, anst√§lla och utveckla personal inom en organisation. Arbetsmilj√∂specialisten ser till att arbetsplatsen √§r s√§ker och h√•llbar f√∂r anst√§llda. Utbildningsansvariga utvecklar och implementerar utbildningsprogram f√∂r anst√§llda inom en organisation, medan organisationsutvecklare anv√§nder psykologiska teorier och metoder f√∂r att f√∂rb√§ttra arbetsmilj√∂, arbetskultur och HR-processer p√• arbetsplatsen. 

Personalvetare arbetar inom s√•v√§l n√§ringslivet och offentlig sektor, som inom arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, eller som sj√§lvst√§ndig HR-/personalkonsult. 

Examen

Examensbenämning:

Filosofie kandidatexamen med huvudomr√•det psykologi 

Degree of Bachelor of Science in Psychology 

Krav för examen:

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet psykologi. Inom huvudområdet ska studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (kandidatuppsats) om minst 15 högskolepoäng med inriktning mot personalvetenskap och arbetsliv för att kunna ansöka om en examen med specialisering mot personalvetenskap. I situationer där det självständiga arbetet inte är riktad mot arbetslivet får studenten ansöka om generell examen i psykologi.

Programbeskrivning

Personalvetarprogrammet p√• S√∂dert√∂rns h√∂gskola ger en bred kompetens att hantera komplexa organisatoriska utmaningar med betoning p√• h√•llbart arbetsliv. Programmet √§r en tre√•rig utbildning som f√∂rbereder studenten att kunna arbeta med personal- och arbetslivsfr√•gor, men √§ven att ha r√§tt kunskap och kompetens f√∂r att kunna vidareutbilda sig p√• avancerad niv√• inom personalvetenskap. Programmet har tv√• sp√•r. Det f√∂rsta sp√•ret √§r personalvetenskap som har en tydlig arbetslivsanknytning och kombinerar olika discipliner och √§mnen, exempelvis arbets- och organisationspsykologi, genus och m√•ngfald, arbetsmilj√∂ och h√§lsa, professionell kommunikation, personaladministrativa processer, arbetsr√§tt och f√∂retagsekonomi. Det andra sp√•ret √§r Psykologi under tre terminer (A-, B-, C-kurs) och fokuserar p√• faktorer och processer som bidrar till m√§nniskans l√§rande, utveckling och v√§lbefinnande. Ett annat tema i psykologin √§r vetenskaplig metod och statistik d√§r studenten blir bekv√§m med att anv√§nda sig av kvantitativa metoder f√∂r utredningsarbete. 

Programmet inleds med att brett introducera √§mnet personalvetenskap, Human Resources Management, utifr√•n teori och forskning om organisationer, genus, m√•ngfald och olika perspektiv p√• h√•llbara organisationer och arbetsliv. D√§refter f√∂ljer √§mnesspecifika kurser och f√∂rdjupade studier inom personalvetenskap.  

Personalvetenskap II best√•r av kurser som behandlar viktiga f√∂ruts√§ttningar f√∂r ett effektivt och framg√•ngsrikt personalarbete, s√• som samtalsmetodik, arbetsr√§tt, redovisning och beskattning. Personalvetenskap III √§r direkt inriktad mot centrala arbetsuppgifter och problemomr√•den som m√∂ter en yrkesverksam personalvetare. Halva terminen omfattar en kurs i utredningsmetodik i form av ett projektarbete, som bedrivs i samverkan med organisationer och f√∂retag d√§r studenten genomf√∂r ett realistiskt utredningsuppdrag. 

De √§mnesspecifika kurserna inleds med Psykologi A och B. H√§r grundas och f√∂rdjupas kunskaperna i huvudomr√•det psykologi d√§r studenten l√§r sig grunderna i m√§nsklig funktion och dysfunktion samt hur vetenskaplig f√∂rankrade unders√∂kningar i psykologi genomf√∂rs. Kurserna inkluderar seminariearbeten, grundkunskaper i vetenskaplig metod och vetenskapliga unders√∂kningar utifr√•n delkursernas huvudteman. Psykologi C inneb√§r fortsatt f√∂rdjupning inom psykologi√§mnet med mer ing√•ende f√∂rst√•else f√∂r hur teori samspelar med praktik samt f√∂rdjupade kunskaper inom vetenskapliga metoder. Kursen avslutas med f√∂rfattande av ett sj√§lvst√§ndigt arbete d√§r studenten har m√∂jlighet att f√∂rdjupa sin kunskap i ett psykologiskt √§mne med inriktning mot arbetsliv (kandidatuppsats). 

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

Psykologi A, 30 högskolepoäng

Psykologi B, 30 högskolepoäng

Psykologi C, inriktning arbetsliv, 30 h√∂gskolepo√§ng 

Personalvetenskap I, 30 högskolepoäng

Personalvetenskap II, 30 h√∂gskolepo√§ng 

Personalvetenskap III, 30 högskolepoäng

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Sj√§lvst√§ndigt arbete om 15 h√∂gskolepo√§ng i form av en kandidatuppsats inom psykologi med inriktning mot arbetsliv. 

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.