Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting, 180 högskolepoäng

(Computer Games Programme: Specialisation Game Design and Scripting, 180 credits)

Programkod P4406
Ansvarig institution Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT2019

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2014-02-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2019-01-16.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet, Matematik 3b / 3c (Områdesbehörighet A4, undantag ges för Samhällskunskap 1b / 1a1 och 1a2) samt Engelska B/Engelska 6.

Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • beskriva, exemplifiera och analysera spelsystem samt interaktivitet mellan spelaren och spel
 • beskriva spelhistoria, spelgenrer och plattformar och till√§mpa det i spelutveckling
 • beskriva och analysera spelkulturer samt spelsystemens roll i kulturer
 • beskriva och analysera spelsystemens roll i spelupplevelser och narrativ
 • integrera spelforskning och speldesignmetoder i spelutveckling
 • till√§mpa metoder i spelforskning
 • ha f√∂rdjupade kunskaper om ett eget valt √§mnesomr√•de inom spelforskning eller designteori.

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • visa f√∂rm√•ga att inom spelutveckling sj√§lvst√§ndigt identifiera, formulera och l√∂sa problem samt att genomf√∂ra uppgifter inom givna tidsramar
 • arbeta i m√•ngvetenskapliga projektgrupper
 • sj√§lvst√§ndigt planera och genomf√∂ra vetenskapliga och praktiska projektarbeten
 • samla, kritiskt granska och integrera kunskaper fr√•n olika √§mnesomr√•den f√∂r att kunna identifiera och analysera speldesign och utvecklingsproblem
 • till√§mpa spelutvecklingsverktyg i praktiskt arbete
 • programmera grundl√§ggande script f√∂r gameplay
 • arbeta sj√§lvst√§ndigt och m√•lmedvetet med olika typer av speldesign, projektledning, och spelforskning
 • kritisk beskriva design- och utvecklingsprocesser och slutresultat.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • visa f√∂rm√•ga att inom speldesign och spelforskning f√∂r utbildningen g√∂ra bed√∂mningar med h√§nsyn till relevanta vetenskapliga, samh√§lleliga och etiska aspekter
 • visa insikt om speldesignens roll i samh√§llet och om m√§nniskors ansvar f√∂r hur den anv√§nds
 • visa f√∂rm√•ga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap om speldesign och spelforskning samt att utveckla sin kompetens inom omr√•det.

Användbarhet

Programmet ger kompetens för arbete inom spelindustrin, men också för att starta egen verksamhet inom spelområdet eller närliggande branscher.

Spelindustrin är i högsta grad internationell och den kompetens programmet ger är därför tillämplig även utanför den svenska arbetsmarknaden, något som också förstärks av de internationella kontakter som odlas inom programmets ramar.

Programmet tar också upp kunskaper som ger anställningsbarhet inom andra områden än ren spelproduktion. Den som valt inriktningen speldesign och utveckling kan arbeta med andra typer av interaktionsdesign och projektledning.

Examen

Examensbenämning:

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medieteknik Degree of Bachelor of Science in Media Technology

Krav för examen:

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom medieteknik. Inom huvudområdet skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Programbeskrivning

Utbildningen består av 90 högskolepoäng i medieteknik (Medieteknik inom spelprogrammet A-C), samt programspecifika kurser med orientering mot spelvetenskap.

Kurserna varvas för att ge förutsättningar för integration mellan dessa bägge områden. Integrationen sker i första hand genom att delkurserna i medieteknik anpassas till programmets spelvetenskapliga orientering, men också genom att studenten arbetar med spel och spelutveckling som tema inom projektkurser och uppsatser inom huvudområdet.

Utbildningen vilar på mångvetenskaplig grund. Dessutom beaktas frågor om hållbar utveckling, genusperspektiv och interkulturella aspekter. Under den avslutande terminen integreras kunskaper inom huvudområdet med kunskaper och färdigheter inom spelområdet inom ramarna för en praktik- och projektorienterad termin.

Praktik inom spelprogrammet syftar till att ge studenten möjlighet att praktisera på ett spelföretag. Kursansvarig lärare ansvarar för att hålla kontinuerlig kontakt med möjliga praktikplatser samt stödja studenten i de fall denne arrangerar praktik. Om studenten inte lyckas få en extern praktikplats kan denne genomföra sin praktik exempelvis i form av att driva ett eget arbetsförberedande projekt eller genom praktik inom ramarna för ett existerande forskningsprojekt eller motsvarande.

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

År 1

 • Medieteknik A inom spelprogrammet, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Spelprogrammering I, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Spelutveckling och projekthantering, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Analoga spel 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Level-design, 7,5 h√∂gskolepo√§ng

År 2

 • Valbara kurser p√• B-niv√•
 • Medieteknik B inom spelprogrammet, 30 h√∂gskolepo√§ng

År 3

 • Medieteknik C inom spelprogrammet, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Spelvetenskap, 15 h√∂gskolepo√§ng
 • Valbara kurser p√• C-niv√•

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

Under andra året läser studenten valbara kurser vid Södertörns högskola eller externa kurser vid annat nationellt eller internationellt lärosäte. Studenten har alltid platsgaranti på valbara kurser vid Södertörns högskola omfattande minst 45 högskolepoäng.

De valbara kurserna ska vara inom spelprogrammet eller på annat sätt kopplade till programinnehållet. Information om vilka valbara kurser som ges på Södertörns högskola publiceras på ämnets hemsida senast två veckor innan sista ansökningsdag inför år två (2) och tre (3). Val av externa kurser ska godkännas av ansvarig för programmet innan kursstart.

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Studenten skriver en kandidatuppsats om minst 15 högskolepoäng inom Spelprogrammet under kursen Medieteknik C samt genomför ett praktiskt orienterat slutprojekt.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

Undervisning vid programmet genomförs delvis på engelska.

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.