Kursplan

English translation of course syllabus

Polisiärt arbete 1, 30 högskolepoäng

(Police Work 1, 30 credits)

Kurskod PA0001
Ämnesgrupp Övriga tv√§rvetenskapliga studier
Huvudområde Polisiärt arbete
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för polisiärt arbete
Utbildningsområde/n Juridiska området 40%
Samhällsvetenskapliga området 40%
Övriga omr√•den 20%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2021

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för Polisiärt arbete vid Södertörns högskola den 2021-03-22 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Kursen bedrivs i enlighet med förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760)

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • Redog√∂ra f√∂r grunderna f√∂r demokrati och m√§nskliga r√§ttigheter ur ett nationellt och internationellt perspektiv.
 • Redovisa grundl√§ggande kunskaper om det svenska r√§ttssystemet, juridisk metod och r√§ttsk√§llorna.
 • Redovisa grundl√§ggande kunskaper om hur civilr√§tten √§r uppbyggd, dess processuella och materiella s√§rdrag och skillnaderna gentemot den offentliga r√§tten.
 • Redog√∂ra f√∂r de allm√§nna f√∂rvaltningsr√§ttsliga villkoren, i synnerhet f√∂r polisi√§rt arbete.
 • Redovisa kunskaper om regelverket r√∂rande skyddet f√∂r de m√§nskliga r√§ttigheterna och de grundl√§ggande friheterna p√• nationell niv√• och p√• Europaniv√•.
 • Beskriva brottslighetens karakt√§r, omfattning, struktur och utveckling.
 • Beskriva och f√∂rklara ett systematiskt omh√§ndertagande utifr√•n principen S-CABCDE vid omh√§ndertagande av sjuk/skadad person.
 • Beskriva och f√∂rklara akuta sjukdomstillst√•nd d√§r f√∂rv√§xlingsrisk kan f√∂religga.
 • Redog√∂ra f√∂r grundl√§ggande begrepp och teorier om samspel mellan individ och grupp samt hur samspelet p√•verkar konflikter och den egna gruppens arbete.


Färdighet och förmåga

 • Visa f√∂rm√•ga att sj√§lvst√§ndigt s√∂ka, v√§rdera och presentera information fr√•n vetenskapliga k√§llor.
 • P√• √∂vergripande s√§tt muntligen och skriftligen uttrycka sig i klarspr√•k d√§r text och spr√•kbruk √§r anpassat till uppgiftens syfte.
 • Till√§mpa de enskilda brottsbeskrivningarna och g√∂ra rimliga bed√∂mningar av om en viss g√§rning √§r straffbelagd eller inte.
 • G√∂ra rimliga bed√∂mningar av vilken p√•f√∂ljd som kan vara aktuell f√∂r ett visst brott.
 • Applicera kriminologiska teorier f√∂r att belysa orsaker till brottslighet och f√∂rebyggande av brottslighet.
 • F√∂rklara och till√§mpa grundl√§ggande begrepp och principer f√∂r brottsprevention p√• prim√§r-, sekund√§r- och terti√§rniv√• samt diskutera brottspreventionens p√•verkan p√• individ och samh√§lle.
 • Redog√∂ra f√∂r samt diskutera centrala strukturella faktorer r√∂rande brottslighet.
 • Redog√∂ra f√∂r och diskutera processer som leder till kriminalisering eller avkriminalisering.
 • Diskutera kring kriminalstatistikens inneh√•ll, anv√§ndningsomr√•den, f√∂rtj√§nster och begr√§nsningar.
 • Iakttagande av proportionalitetsprincipen och utrustad med expanderbar batong, genomf√∂ra ett ingripande mot ensam obev√§pnad person med h√∂g v√•ldskapacitet i normal stadsmilj√∂.
 • Uppvisande av medvetenhet om akuta sjukdomstillst√•nd d√§r f√∂rv√§xlingsrisk kan f√∂rekomma, utf√∂ra ett systematiskt omh√§ndertagande av sjuk/skadad person enligt S-CABCDE.
 • Med s√§kerhet f√∂r sig sj√§lv och andra anv√§nda grundl√§ggande avst√•ndsskapande och nedl√§ggande tekniker.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Visa f√∂rm√•ga att f√∂rh√•lla sig till polisens roll och makt i samh√§llet.
 • Redog√∂ra f√∂r och reflektera √∂ver polisens roll i relation till demokrati och m√§nskliga r√§ttigheter i Sverige.
 • Med utg√•ngspunkt i rutinartade polisi√§ra situationer resonera kring polislagens till√§mpning, konflikters utveckling och ett taktiskt f√∂rh√•llningss√§tt samt reflektera √∂ver hur agerande, tal och kroppsspr√•k kan p√•verka konflikter i olika riktningar.
 • Med utg√•ngspunkt i rutiner kring s√§kerhet, genomf√∂rda fysiska tester och utprovning av tj√§nstevapen diskutera den egna fysiska h√§lsosituationen samt reflektera kring polisyrkets krav, betydelsen av mental f√∂rberedelse p√• kort och l√•ng sikt och f√∂rm√•gan att kunna hantera akut stress.

 

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen introducerar studenten till grunderna för det polisära arbetets utförande. Det polisiära arbetets mångvetenskapliga grund i statsvetenskap, juridik, psykologi och kriminologi introduceras med ett återkommande fokus på polisens uppdrag, mandat och roll i samhället. Fundamentalt för det polisära arbetet är att förstå brottsligheten som samhälleligt fenomen samt att förstå polisens olika uppdrag och makt i en demokrati.

Parallellt börjar studenterna lära sig att hantera konkreta polisiära situationer och att med stöd av juridik, psykologi, vårdvetenskap och beprövad erfarenhet hantera polisiära konflikter och agera utifrån vad som är taktiskt och juridiskt korrekt, med en medvetenhet om sin mentala förmåga och med en förmåga att ta hand om sjuka och skadade.

Polisiärt arbete baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet etableras. Studenterna introduceras till akademiskt skrivande. Det vetenskapliga förhållningssättet påbörjas, främst som en återkommande metod att söka och presentera kunskap. Inom ramen för kursen arbetar studenterna löpande med att lära sig grunderna i den juridik som är avgörande för ett rättssäkert och effektivt yrkesutövande.

Polisen i samhället, 6 högskolepoäng

(The Police in the Community, 6 credits)

Delkursen ger studenten grundläggande kunskaper om polisens makt och roll i samhället. Delkursen presenterar grundläggande begrepp om demokrati och mänskliga rättigheter i Sverige och andra länder. Det svenska statsskicket presenteras och polisens uppdrag och roll inom den svenska offentliga förvaltningen lyfts fram. Polisen roll i samhället diskuteras och relateras till bruket av offentlig makt, rättsstatens tjänstemannaideal och skyddet av demokratins institutioner. Genom akademiskt skrivande introduceras studenten till att självständigt söka, värdera och använda information.

1001, Polisen i samhället, 6 högskolepoäng

(The Police in the Community, 6 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala
Utbildningsomr√•de/n: Samh√§llsvetenskapliga omr√•det  100%  

Juridikens grunder, 10.5 högskolepoäng

(Basics of Law, 10.5 credits)

Delkursen ger en allm√§n introduktion till r√§ttssystemets uppbyggnad, r√§ttsk√§llor och juridisk metod. Studenten f√•r en orientering om r√§ttsregler som √§r av betydelse f√∂r polisi√§rt arbete, i synnerhet f√∂rvaltningsr√§ttsliga och straffr√§ttsliga regler. Även civilr√§tten tas upp under delkursen. Vidare beskrivs hur Europar√§ttens tv√• delar, EU-r√§tten och Europakonventionen, p√•verkar den svenska r√§ttsordningen. Ett v√§sentligt moment i delkursen utg√∂rs av r√§ttighetsskyddet och dess krav vid ut√∂vande av polisi√§r verksamhet.

1002, Juridikens grunder, 10.5 högskolepoäng

(Basics of Law, 10.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala
Utbildningsomr√•de/n: Juridiska omr√•det  100%  

Brott och samhälle, 6 högskolepoäng

(Crime and Society, 6 credits)

Delkursen ger studenten grundläggande kunskap i teorier om brottslighetens orsaker på individ-, grupp- och samhällsnivå (mikro-, meso- och makronivå). Vidare belyses brottslighet och utsatthet för brott ur olika perspektiv, såsom klass, genus och etnicitet. Under delkursens gång kommer grundläggande kriminologiska begrepp och principerna kring den svenska kriminalstatistiken att introduceras och tillämpas för att förstå brottslighetens struktur och omfattning. Grunderna till brottsförebyggande arbete tas också upp.

1003, Brott och samhälle, 6 högskolepoäng

(Crime and Society, 6 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala
Utbildningsomr√•de/n: Samh√§llsvetenskapliga omr√•det  100%  

Poliskunskap och polisiär tjänstefärdighet 1, 7.5 högskolepoäng

(Police Knowledge and Police Proficiency 1, 7.5 credits)

Poliskunskap och polisiär tjänstefärdighet handlar om att med hjälp av juridiska, psykologiska och samhällsvetenskapliga perspektiv och polisiär beprövad erfarenhet utveckla och öva det polisiära professionella omdömet. I delkursen behandlas den teoretiska grunden och den praktiska tillämpningen av polisiär konflikthantering och hur agerande, tal och kroppsspråk kan påverka konflikter i olika riktningar. Kunskap i rättstillämpning varvas med grundläggande förståelse för ett taktiskt förhållningssätt och de psykologiska faktorer som styr relationen mellan grupp och individ.

Studenterna diskuterar polislagens tillämpning från juridiska, taktiska och etiska perspektiv och övar ett säkert och riktigt handhavande i grundläggande avståndsskapande, nedläggandetekniker och batonganvändning. Under delkursen introduceras och övas förmågan att systematiskt omhänderta skadade. Vidare diskuterar studenterna risker i samband med polisingripanden och behovet att upprätthålla fysisk och mental hälsa i polisyrket. Studenterna introduceras också i rutinerna kring säkerhet i användandet av tjänstevapen och i polisbilskörning.

1004, Poliskunskap och polisiär tjänstefärdighet 1, 7.5 högskolepoäng

(Police Knowledge and Police Proficiency 1, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala
Utbildningsomr√•de/n: Juridiska omr√•det  20%   Övriga omr√•den  80%  

Undervisningens upplägg

Utbildningen har en grund i ett problembaserat arbetssätt med en hög grad av ämnesintegration. Teoretiska och praktiska moment integreras i övningar och färdighetsträning. Kunskaperna fördjupas genom reflektion i seminarier och grupparbeten.

Examination

1001, Polisen i samhället, 6 högskolepoäng

 • Individuell skriftlig inl√§mningsuppgift
 • Salsskrivning
 • Genomf√∂rande av muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, b√•de i grupp och individuellt
 • Aktivt deltagande vid seminarier och √∂vningar


1002, Juridikens grunder, 10,5 högskolepoäng

 • Salsskrivning
 • Genomf√∂rande av muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, b√•de i grupp och individuellt
 • Aktivt deltagande vid seminarier och √∂vningar


1003, Brott och samhälle, 6 högskolepoäng

 • Individuell skriftlig inl√§mningsuppgift
 • Skriftlig inl√§mningsuppgift i grupp
 • Genomf√∂rande av muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, b√•de i grupp och individuellt
 • Aktivt deltagande vid seminarier


1004, Poliskunskap och polisiär tjänstefärdighet 1, 7,5 högskolepoäng

 • Praktiska prov
 • Skriftliga och muntliga prov
 • Aktivt deltagande vid √∂vningar och seminarier samt n√§rvaro vid obligatoriska f√∂rel√§sningar


Vilka föreläsningar som är obligatoriska meddelas senast vid delkursstart.

För samtliga delkurser gäller att frånvaro från enstaka seminarier, obligatoriska föreläsningar och övningstillfällen kompenseras antingen genom nya övningstillfällen eller med skriftliga inlämningsuppgifter.

Vilken form som gäller för kompensation för respektive aktivitet meddelas vid delkursstart.

För Väl godkänd (VG) på hel kurs krävs VG på minst 11,5 högskolepoäng av 30 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

Antalet provtillfällen som erbjuds en student för att få godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs är begränsat till sex tillfällen. Om studenten
‚ÄĘ avbryter studierna utan att studieuppeh√•ll beviljas eller
‚ÄĘ genom beslut av Polismyndigheten blivit avskild fr√•n Grundutbildning till polis i enlighet med F√∂rordning (2014:1105) om utbildning till polisman
upphör rätten till provtillfällen enligt denna kursplan omedelbart.

Kursen ges endast inom Polisprogrammet.