Kursplan

English translation of course syllabus

Hållbarhet och ansvar i pedagogisk verksamhet , 7.5 högskolepoäng

(Sustainability and Responsibility in Pedagogical Work, 7.5 credits)

Kurskod PE001A
Ämnesgrupp Pedagogik
Huvudområde Pedagogik
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 50%
Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2021

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2021-02-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet pedagogik eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskaper och förståelse

  • beskriva och j√§mf√∂ra olika aspekter av h√•llbar utveckling och tillh√∂rande problemomr√•den utifr√•n pedagogisk forskning och verksamhet

Färdigheter och förmåga

  • kritiskt analysera pedagogisk verksamhet utifr√•n n√•gon aspekt av h√•llbar utveckling och f√∂r problemomr√•det relevanta teorier och begrepp
  • identifiera och problematisera h√•llbarhetsperspektiv inom pedagogisk verksamhet med hj√§lp av textanalys som vetenskaplig metod

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • g√∂ra metodologiska bed√∂mningar med h√§nsyn till forskningsetiska val och de pedagogiska verksamheternas utformning
  • kritiskt diskutera den pedagogiska forskningens roll i omst√§llningen till mer h√•llbara s√§tt att leva och handla utifr√•n etiska och samh√§lleliga perspektiv

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen syftar till att utveckla en fördjupad förståelse för pedagogik som vetenskap med utgångspunkt i begreppet hållbar utveckling. Utifrån pedagogisk forskning och verksamhet belyses relationen mellan sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter av hållbarhet i pedagogisk verksamhet. Pedagogikens roll i omställningen till mer hållbara sätt att leva och handla behandlas liksom frågor om globalt ansvar, intergenerationell solidaritet och social rättvisa. Kursen behandlar även vissa vetenskapsteoretiska överväganden samt ger en fördjupad förståelse för textanalys som forskningsmetod med tillhörande forskningsetiska ställningstaganden.

1001, Hållbarhet och ansvar i pedagogisk verksamhet, 7.5 högskolepoäng

(Sustainability and Responsibility in Pedagogical Work, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

  • Skriftlig individuell hemtentamen
  • Muntliga och skriftliga redovisningar
  • Seminariedeltagande

Sammanlagd frånvaro från seminarier om högst 20% kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.