Kursplan

Självständigt vetenskapligt arbete I, 7,5 högskolepoäng

(Academic Paper I, 7.5 credits)

Kurskod PE003G
Ämnesgrupp Pedagogik
Huvudområde Pedagogik
Fördjupning G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Humanistiska området 50%
Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2024

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden vid Södertörns högskola den 2023-06-08 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Pedagogik A, 30 högskolepoäng eller motsvarande, samt Pedagogik som förändring: relationer och praktiker 7,5 hp och Pedagogikens förutsättningar: teori och policy 7,5 hp eller motsvarande

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse:

  • redogöra för ett urval relevanta teorier och begrepp inom ett avgränsat pedagogiskt forskningsfält och använda dessa i relation till en pedagogisk frågeställning
  • redogöra för vald vetenskaplig metod och diskutera metodologiska överväganden i relation till denna

Färdigheter och förmåga:

  • söka och kritiskt tolka relevant information för att formulera en adekvat pedagogisk frågeställning
  • tillämpa utvald vetenskaplig teori och metod på en pedagogisk frågeställning
  • planera, genomföra, skriftligt dokumentera och muntligt ventilera en mindre, vetenskaplig undersökning och tillämpa vedertagen akademisk akribi

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • reflektera över egen och andras studiers möjligheter och begränsningar ur vetenskapligt, etiskt och samhälleligt perspektiv
  • kritiskt granska en mindre, vetenskaplig undersökning

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Inom ramen för kursen fördjupas studenternas kunskap om pedagogik som vetenskapligt ämne genom att de får genomföra ett mindre, självständigt vetenskapligt arbete i form av en kortare uppsats. Studenten får öva på att formulera en avgränsad pedagogisk frågeställning, relatera denna till ett pedagogiskt forskningsfält, samla in och analysera ett avgränsat empiriskt material, samt skriftligt redovisa arbetet i en rapport.

I kursen ingår även att diskutera och försvara sitt arbete, samt kommentera och ge konstruktiv respons på andra studenters pågående och färdigställda vetenskapliga arbeten. Visst inslag av kvantitativ metod förekommer också.

1001, Självständigt vetenskapligt arbete I, 7,5 högskolepoäng

(Academic Paper I, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och workshop för akademiskt skrivande. Uppsatsarbetet sker enskilt eller i par om högst två studenter.

Uppsatshandledning sker huvudsakligen i grupp i samband med seminarierna.

Examination

Kursen examineras genom seminariedeltagande, en självständigt genomförd empirisk studie som redovisas skriftlig och försvaras muntligt under ett ventileringstillfälle. I examinationen ingår även att opponera på minst ett arbete.

Frånvaro från högst ett seminarietillfälle kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter i enlighet med anvisning från kursansvarig.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.