Kursplan

English translation of course syllabus

Religionsvetenskap C, 30 högskolepoäng

(The Study of Religions C, 30 credits)

Kurskod RV002G
Ämnesgrupp Religionsvetenskap
Huvudområde Religionsvetenskap
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 50%
Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå C
Fördjupning G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2021

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2021-02-16 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Religionsvetenskap B, 30 högskolepoäng

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • sj√§lvst√§ndigt redog√∂ra f√∂r centrala religionsvetenskapliga perspektiv och teorier
 • sj√§lvst√§ndigt redog√∂ra f√∂r olika metodologiska perspektiv p√• religion
 • sj√§lvst√§ndigt redog√∂ra f√∂r olika vetenskapliga metoders och teoriers st√§llning inom √§mnesomr√•det.

Färdighet och förmåga

 • sj√§lvst√§ndigt bed√∂ma religionsvetenskapliga perspektiv och metoder
 • diskutera och kritiskt tolka texter som behandlar teoretiska och metodiska religionsvetenskapliga forskningsfr√•gor
 • sj√§lvst√§ndigt redog√∂ra f√∂r samt kritiskt tolka relevanta religionsvetenskapliga begreppsdefinitioner
 • sj√§lvst√§ndigt genomf√∂ra en religionsvetenskaplig unders√∂kning p√• akademisk niv√•
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens inom religionsvetenskap

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera vetenskapligt kring religi√∂sa fenomen i historia och samtid
 • reflektera forskningsetiskt i f√∂rh√•llande till religionsvetenskapliga unders√∂kningar. 

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen ger färdigheter att självständigt arbeta med frågor som har att göra med forskningsfronten inom religionsvetenskap. Den ger verktyg för att studera religiösa fenomen med hjälp av metoder från samhällsvetenskap och humaniora. Kursen ger också möjlighet att specialisera sig inom ett område av religionsstudiet och inkluderar ett självständigt uppsatsarbete.

Tillämpad religionsvetenskap, 7.5 högskolepoäng

(Application of the Study of Religions, 7.5 credits)

Aktuell forskning inom religionsvetenskap behandlas mot bakgrund av ämnets vetenskapshistoria. Färdigheter övas i att tillämpa teori i framställande av religionsvetenskaplig kunskap.

1001, Tillämpad religionsvetenskap, 7.5 högskolepoäng

(Application of the Study of Religions, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Metoder inom religionsvetenskap, 7.5 högskolepoäng

(Methods in the Study of Religions, 7.5 credits)

Delkursen ger färdighetsträning i ett antal metoder som är relevanta för religionsvetenskaplig analys och skrivande.

1002, Metoder inom religionsvetenskap, 7.5 högskolepoäng

(Methods in the Study of Religions, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng

(Essay, 15 credits)

Ämne f√∂r uppsatsen v√§ljs i samr√•d med handledare. I arbetet √∂vas f√∂rm√•ga till sj√§lvst√§ndigt arbete med prim√§rmaterial och vetenskaplig litteratur.

1003, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng

(Essay, 15 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningsformerna består av textstudier, seminarier, exkursioner och uppsatsarbete. Muntliga presentationer är en viktig färdighet som tränas.

Kursens undervisning ges delvis på engelska.

Examination

Religionsvetenskapliga perspektiv

 • 1001 Inl√§mnande av PM-uppgifter och seminariedeltagande, som inkluderar muntliga redovisningar

Metoder inom religionsvetenskap

 • 1002 Inl√§mnande av PM-uppgifter och seminariedeltagande, som inkluderar muntliga redovisningar.

Självständigt arbete

 • 1003 F√§rdigst√§llande av uppsats, inkluderande seminariedeltagande och uppsatsventilering, samt opposition p√• annan students uppsats

Kompletteringar ska vara examinator tillhanda senast tre veckor efter examination.

För att få betyget VG på hela kursen krävs betyget VG på delkurser om minst 15 högskolepoäng. I dessa 15 högskolepoäng ska det självständiga arbetet (examinationsmoment 1003) ingå.

Frånvaro från enstaka seminarietillfällen kan, utifrån anvisningar från delkursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Frånvaro från uppsatsventilering kan inte kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.