Kursplan

Religionsvetenskap A, 30 högskolepoäng

(The Study of Religions A, 30 credits)

Kurskod RV003G
Ämnesgrupp Religionsvetenskap
Huvudområde Religionsvetenskap
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 50%
Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2024

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2021-02-16 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2023-08-24.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • beskriva och diskutera centrala termer och problemst√§llningar inom religionsvetenskapen
 • i huvuddrag redog√∂ra f√∂r n√•gra av de st√∂rsta religi√∂sa traditionerna i historia och samtid, och ge en √∂versiktlig beskrivning av deras centrala ber√§ttelser, texter, samh√§lleliga funktioner och individuella livsv√§rldar
 • redog√∂ra f√∂r tendenser inom v√§sterl√§ndsk esoterism, nyreligiositet och icke-organiserad andlighet
 • p√• en grundl√§ggande niv√• beskriva och diskutera sekularisering, sekularitet och sekularism


Färdighet och förmåga

 • p√• en grundl√§ggande niv√• k√§llkritiskt reflektera √∂ver klassiska religi√∂sa texter och religi√∂sa fenomen i historia och samtid


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • inta ett religionsvetenskapligt perspektiv i relation till historiska, kulturella och samh√§lleliga processer och fenomen
 • inta olika perspektiv i f√∂rh√•llande till skilda religi√∂sa och livs√•sk√•dningsm√§ssiga st√•ndpunkter

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen utgör en introduktion till religionsvetenskap. Den ger en överblick över religiösa traditioner och uttryck från olika delar av världen, såväl i historia som i samtid. Den belyser religionernas historiska utveckling och dagens mångreligiösa samhälle och kultur. Den behandlar också sekularitet, nyandlighet och västerländsk esoterism.

Introduktion till religionsvetenskap, 4 högskolepoäng

(Introduction to the Study of Religions, 4 credits)

I delkursen introduceras grundläggande religionsvetenskapliga perspektiv och begrepp, med utgångspunkt i exempel från religion i forntiden och antiken, samt hos ursprungsfolk.

1001, Introduktion till religionsvetenskap, 4 högskolepoäng

(Introduction to the Study of Religions, 4 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Judendom, kristendom och islam, 12 högskolepoäng

(Judaism, Christianity, and Islam, 12 credits)

I delkursen ingår studier av judiska, kristna och muslimska traditioner, seder och bruk. Både nutid och historia behandlas.

1005, Judendom, 4 högskolepoäng

(Judaism, 4 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1006, Kristendom, 4 högskolepoäng

(Christianity, 4 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1007, Islam, 4 högskolepoäng

(Islam, 4 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Syd- och Östasiens religioner, 8 h√∂gskolepo√§ng

(South and East Asian religions, 8 credits)

Delkursen behandlar de stora östliga traditionerna. Hinduismens och buddhismens berättelser, texter och livsvärldar studeras. Både historia och nutid behandlas, med viss tonvikt på globaliseringsprocesser.

1010, Hinduism och Sydasiens religioner, 4 högskolepoäng

(Hinduism and the Religions of South Asia, 4 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1011, Buddhism och Östasiens religioner, 4 h√∂gskolepo√§ng

(Buddhism and the Religions of East Asia, 4 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Nyreligiositet och sekularitet, 6 högskolepoäng

(New Religions and Secularity, 6 credits)

Samtida strömningar och tendenser främst i västvärlden studeras. Kursen introducerar till studiet av sekularitet och sekularism. Den behandlar också västerländsk esoterism, nya religiösa rörelser, New Age och icke-organiserad andlighet.

1004, Nyreligiositet och sekularitet, 6 högskolepoäng

(New Religions and Secularity, 6 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Undervisningens upplägg

Inom alla delkurser varieras undervisningsformer i en kombination av föreläsningar, seminarieövningar, grupparbeten och fältarbeten. I samband med seminarierna inlämnas individuella skriftliga uppgifter.

Kursens undervisning ges delvis på engelska.

Examination

Introduktion till religionsvetenskap

 • 1001 Introduktion till religionsvetenskap: Skriftliga inl√§mningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier och f√§ltarbeten, samt skriftlig salstentamen

Judendom, kristendom och islam

 • 1005 Judendom: Aktivt deltagande vid seminarier och f√§ltarbeten, samt skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • 1006 Kristendom: Aktivt deltagande vid seminarier och f√§ltarbeten, samt skriftlig salstentamen
 • 1007 Islam: Aktivt deltagande vid seminarier och f√§ltarbeten, samt skriftlig salstentamen

Syd- och Östasiens religioner

 • 1010 Hinduism och Sydasiens religioner: Aktivt deltagande vid seminarier och f√§ltarbeten, individuella skriftliga inl√§mningsuppgifter samt skriftlig salstentamen
 • 1011 Buddhism och Östasiens religioner: Aktivt deltagande vid seminarier och f√§ltarbeten, individuella skriftliga inl√§mningsuppgifter samt skriftlig salstentamen

Nyreligiositet och sekularitet

 • 1004 Nyreligiositet och sekularitet: Skriftliga inl√§mningsuppgifter, aktivt deltagande vid seminarier och f√§ltarbeten, samt skriftlig salstentamen

För att få betyget VG på helkurs krävs betyget VG på delkurser om minst 15 högskolepoäng.

Frånvaro från enstaka seminarietillfällen kan, utifrån anvisningar från delkursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.