Kursplan

English translation of course syllabus

Socialt arbete som ämne och profession, 7 högskolepoäng

(Social Work as a Discipline and Profession, 7 credits)

Kurskod SA006G
Ämnesgrupp Socialt arbete och social omsorg
Huvudområde Socialt arbete
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n Samhällsvetenskapliga området 75%
Vårdområdet 25%
Ges endast inom följande program Socionomprogrammet med storstadsprofil
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2021

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2021-03-25 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet 5/A5).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

  • Redog√∂ra f√∂r sociala problem i socialt arbete utifr√•n ett historiskt och samh√§lleligt perspektiv
  • Redog√∂ra f√∂r interventioner inom socialt arbete utifr√•n ett historiskt och samh√§lleligt perspektiv

Färdighet och förmåga

  • Identifiera sociala problem utifr√•n ett individ-, grupp- och samh√§llsperspektiv
  • Identifiera interventioner inom socialt arbete p√• individ-, grupp- och samh√§llsniv√•

 V√§rderingsf√∂rm√•ga och f√∂rh√•llningss√§tt

  • Reflektera √∂ver betydelsen av egna v√§rderingar, erfarenheter och st√§llningstaganden i bed√∂mningen av sociala problem och f√∂rh√•llningss√§tt till utsatta m√§nniskor

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar socialt arbete som ämne och profession på grundläggande nivå. Inom kursen belyses utvecklingen av det sociala arbetets praktik. Kursen ger en introduktion till sociala problem utifrån ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Kursen belyser också betydelsen av samverkan mellan socialt arbete och det omgivande samhället. Socialt arbete som yrke belyses ur ett handlingsperspektiv med ett särskilt fokus på etik och professionellt förhållningssätt. Kursen ger även en grundläggande introduktion till akademisk litteracitet.

1001, Socialt arbete som ämne och profession, 7 högskolepoäng
(Social Work as a Discipline and Profession, 7 credits)
Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier, och studiebesök.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen, seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter

Enstaka missade seminarier kan, efter instruktion från kursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.