Kursplan

Välfärdspolitik och social omsorg, 7 högskolepoäng

(Welfare Policy and Social Care, 7 credits)

Kurskod SA029G
Ämnesgrupp Socialt arbete och social omsorg
Huvudområde Socialt arbete
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n Samhällsvetenskapliga området 100%
Ges endast inom följande program Socionomprogrammet med storstadsprofil
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2022

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2022-03-24 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för framväxten av svensk välfärdspolitik
  • Redogöra för möjligheter och utmaningar med dagens välfärdspolitik
  • Redogöra för välfärdspolitiska villkor för den sociala omsorgen internationellt med ett jämförande perspektiv.

Färdighet och förmåga

  • Identifiera välfärdspolitikens centrala funktioner
  • Identifiera välfärdspolitikens konsekvenser för individer, grupper och organisationer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Reflektera över hur välfärdspolitikens utformning påverkar social utsatthet
  • Reflektera över utmaningar och möjligheter för välfärdsstaten i en globaliserad värld.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen belyser socialpolitikens och den sociala omsorgens framväxt, förutsättningar och villkor. Huvudfokus ägnas den svenska välfärdspolitikens inriktning, målsättning och legitimitet med utgångspunkt i organiseringen av den sociala omsorgen med ett internationellt och jämförande perspektiv. Kursen ger grundläggande kunskaper om centrala begrepp och teorier inom välfärdspolitiken. Den ger kunskaper om olika välfärdspolitiska system samt framväxten av den svenska välfärdspolitiken och de utmaningar som den står inför idag. Kursen ger också grundläggande kunskaper om hur välfärdspolitiken påverkar olika sociala grupper.

1001, Välfärdspolitik och social omsorg, 7 högskolepoäng

(Welfare Policy and Social Care, 7 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar och seminarier. Om kursen samläses med internationella studenter genomförs föreläsningar och seminarier på engelska.

Examination

Examination

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, seminariedeltagande och skriftliga inlämningsuppgifter. Enstaka missade seminarier kan, efter instruktion från kursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Om kursen samläses med internationella studenter genomförs seminarier på engelska. Studenten kan välja att genomföra övriga examinationsmoment på svenska eller engelska.

För betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget väl godkänt på salstentamen.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.