Kursplan

Retorik B, 30 högskolepoäng

(Rhetoric B, 30 credits)

Kurskod SR007G
Ämnesgrupp Retorik
Huvudområde Retorik
Fördjupning G1E (Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2024

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2022-11-10 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Retorik A, 30 högskolepoäng

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • f√∂rklara och illustrera retorisk teori och retorikens plats i samh√§llet ur ett historiskt perspektiv,
 • f√∂rklara det samtida retorikvetenskapliga forskningsf√§ltets generella praktiker och kritiska perspektiv,

Färdigheter och förmåga

 • formulera f√∂r retoriken relevanta fr√•gest√§llningar och relatera dessa till det samtida retorikvetenskapliga forskningsf√§ltet,
 • sj√§lvst√§ndigt genomf√∂ra retorisk kritik med hj√§lp av f√∂r syftet passande teorier och metoder,
 • i muntliga och skriftliga akademiska sammanhang sj√§lvst√§ndigt diskutera vetenskapliga texter,
 • sj√§lvst√§ndigt f√∂rfatta, f√∂rsvara och kritiskt diskutera kortare vetenskapliga arbeten,
 • muntligen och skriftligen presentera vetenskapliga arbeten f√∂r olika publiker,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera kritiskt och v√§l underbyggt √∂ver egna och andras retoriska artefakter,
 • reflektera omd√∂mesgillt √∂ver f√∂r retoriken relevanta perspektiv p√• etik, m√•ngfald och samh√§lle,
 • reflektera √∂ver sin egen retoriska utveckling ur ett etiskt och samh√§lleligt perspektiv.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Retorik är ett humanvetenskapligt ämne som innefattar såväl kritisk analys av kommunikation, som ett konstruktivt perspektiv på samhällsförändring och påverkan. Retorik B fördjupar ytterligare studentens analytiska och kritiska förmågor och ger en förståelse av centrala tankar och begrepp inom retoriken från antik tid fram till i dag. Genom att studera och diskutera retorikens historia, inklusive källtexter, utvecklar studenten sin förståelse av relationen mellan retorik och samhälle samt sin förmåga till kritisk reflexion. Studenten utvecklar vidare sina analytiska och metodiska färdigheter genom att fördjupa sig i och tillämpa retorikvetenskapliga perspektiv och analysmodeller. Under kursen fortsätter studenten att utveckla sina akademiska muntliga och skriftliga förmågor. Den akademiska litteraciteten utvecklas ytterligare genom övning i eget vetenskapligt skrivande samt i att muntligen och skriftligen presentera retorikvetenskaplig forskning. De kunskaper inom retorikvetenskaplig teori och metod som studenten förvärvat används i författandet av en uppsats.

Retorikens historia, 10 högskolepoäng

(History of Rhetoric, 10 credits)

Delkursen ger en översikt över retorikens historia från antiken till modern tid, med särskilt fokus på förhållandet mellan retorik och samhälle. Delkursen innehåller också ett antal fördjupningar i centrala frågeställningar och problemområden i det retoriska tänkandet som aktualiserats under historien. Studenten får under delkursen möta ett antal källtexter som på olika sätt är del av den retoriska traditionen. I kombination med textläsningen tränas akademisk muntlighet.

1001, Huvudlinjer i retorikens historia, 2,5 högskolepoäng

(Overview of the History of Rhetoric, 2.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1002, Retorikens idéhistoria, 7,5 högskolepoäng

(History of Ideas in Rhetoric, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Retorisk kritik, 10 högskolepoäng

(Rhetorical Criticism, 10 credits)

Delkursen syftar till att introducera studenten för samtida retorikvetenskap och retorisk kritik, inklusive ett antal kritiska perspektiv och analysmodeller. Detta kan till exempel innefatta perspektiv på makt, identifikation och ideologi, samt semiotiska och narrativa analysmodeller. Studenten får också självständigt fördjupa sig i retorisk forskning inom ett visst område. Därtill tränas grundläggande aspekter av forskningsprocessen, så som att formulera forskningsöversikter samt att genomföra mindre analyser utifrån relevanta frågeställningar. Delkursen ämnar också stärka studentens vetenskapliga skrivande.

1003, Retorikvetenskapens fält, 2,5 högskolepoäng

(Rhetorical Studies, 2.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1004, Kritisk analys, 7,5 högskolepoäng

(Critical Analysis, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Retorikvetenskapligt uppsatsarbete, 10 högskolepoäng

(Essay in Rhetorical Studies, 10 credits)

Inom delkursen skriver studenten en kortare vetenskaplig uppsats som använder sig av retorikvetenskaplig teori och metod. Här ges också en orientering i uppsatsskrivande, inklusive grunderna i vetenskaplig metod. Studenten ventilerar sin uppsats och genomför opposition på en annan uppsats. Därtill gör studenten en muntlig populärvetenskaplig presentation av uppsatsen.

1005, Uppsatsplan, 2,5 högskolepoäng

(Essay Outline, 2.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

1006, Uppsats, 7,5 högskolepoäng

(Essay, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, handledning och grupparbeten.

Examination

Examination

1001 ‚Äď Huvudlinjer i retorikens historia

 • Salstentamen.

1002 ‚Äď Retorikens id√©historia

 • Aktivt deltagande vid seminarier.
 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter.
 • Muntlig tentamen.

1003 ‚Äď Retorikvetenskapens f√§lt

 • Aktivt seminariedeltagande.
 • Skriftlig forsknings√∂versikt.

1004 ‚Äď Kritisk analys

 • Aktivt seminariedeltagande.
 • Skriftliga analysuppgifter.

1005 - Uppsatsplan

 • Aktivt seminariedeltagande.
 • Skriftlig uppsatsplan.

1006 - Uppsats

 • F√∂rfattande och framl√§ggande av uppsats f√∂r granskning vid ett ventileringstillf√§lle, samt fullg√∂rande av opposition p√• en annan uppsats.
 • Muntlig popul√§rvetenskaplig presentation av uppsats.


Frånvaro från högst 3 seminarietillfällen per delkurs kan efter beslut från delkursansvarig kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.


För betyget VG på hela kursen krävs att minst 20 högskolepoäng skall vara examinerade med betyget VG. Bland dessa högskolepoäng med betyget VG skall momentet 1006 Uppsats ingå.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.