Kursplan

Svenska I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2), 30 högskolepoäng

(Swedish I for Upper Secondary Teaching (Years 10-12) (Subject 2), 30 credits)

Kurskod SV001G
Ämnesgrupp Svenska/nordiska språk
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning GXX (Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2022

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2021-02-04 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskap för blivande ämneslärare I, gymnasieskolan (25,5 högskolepoäng) och Verksamhetsförlagd utbildning I, för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (4,5 högskolepoäng).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för grundläggande ämnesdidaktiska begrepp inom litteraturvetenskap och språk­vetenskap
 • redogöra för grundläggande språkvetenskapliga begrepp och beskriva grundläggande strukturella drag i svenskan ur ett språktypologiskt perspektiv
 • redogöra för aktuella kursplaner för ämnet svenska i gymnasieskolan och ämnesdidaktikens framväxt som praktik och vetenskapligt fält inom svenskämnet
 • redogöra för ett vidgat textbegrepp och relatera olika former av berättande till skolungdomars identitetsutveckling
 • redogöra för innehåll, funktion och genrer i modern ungdomslitteratur samt dess förhållande till litteraturens historia och andra berättande mediegenrer för skolungdomar
 • redogöra för olika typer av bok- och textsamtal om litterära texter utifrån skilda syften
 • på en grundläggande nivå redogöra för genusteori och intersektionell teori och dess implikationer i ett didaktiskt sammanhang

Färdighet och förmåga

 • identifiera grammatiska kategorier på morfologisk, syntaktisk och lexikal nivå
 • tillämpa grundläggande språkvetenskapliga begrepp samt beskriva och analysera språklig variation och språkbruk i olika situationer
 • tillämpa litteraturanalytiska (narratologiska) begrepp vid analys av ungdomsromaner och andra berättande mediegenrer för skolungdomar 
 • tillämpa grundläggande litteraturdidaktiska begrepp i relation till ungdomars läsning och litteraturförståelse
 • skriva egna texter inom olika genrer samt ge och ta emot respons

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera kring svenskämnets och svensklärarens roll ur ett interkulturellt perspektiv samt relationen mellan språk, litteratur, nationalitet, identitet och dess didaktiska implikationer
 • diskutera olika förhållningssätt till språk och språkbruk i relation till sociala kategoriseringar
 • diskutera kursplaner ur ett läroplansteoretiskt perspektiv 

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen lägger grunden för yrkesrollen som ämneslärare i svenska i gymnasieskolan. Den bygger vidare på de interkulturella perspektiv på läraruppdraget, skolan, lärande och ungas världar som introducerats under föregående termin och knyter frågor kring språk, litteratur och ämnesdidaktik till uppgiften att verka som svensklärare i dagens mångkulturella svenska samhälle. 

Språk, litteratur och lärande , 7.5 högskolepoäng

(Language, Literature and Learning, 7.5 credits)

I delkursen introduceras skolämnet svenska och uppdraget som svensklärare med utgångspunkt i skolans kursplaner och andra styrdokument. Olika sätt att konstruera svenskämnet i dagens gymnasieskola belyses och diskuteras mot bakgrund av en ämneshistorisk översikt. Delkursen introducerar vidare de ämnesdidaktiska fälten för språkvetenskap respektive litteraturvetenskap och behandlar frågor som undervisningen i skolämnet svenska aktualiserar. Under delkursen ställs också frågor om språkets och skönlitteraturens roll för människor i ett globalt och flerspråkigt samhälle. Olika kultur- och litteraturbegrepp presenteras och diskuteras och litteraturundervisningens grunder (vad, hur och varför) behandlas ur ett interkulturellt perspektiv. Språklig och kulturell mångfald utifrån till exempel situation, etnicitet och genus belyses, liksom hur språkundervisning för flerspråkiga elever kan organiseras. Skriftens roll och kravet på skriftspråklig kompetens i det moderna samhället diskuteras och grundläggande metoder för att analysera språkbruk introduceras.

1001, Språk, litteratur och lärande, 7.5 högskolepoäng

(Language, Literature and Learning, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Ungdomslitteratur och medietexter, 7.5 högskolepoäng

(Youth Literature and Media Texts, 7.5 credits)

Kursen ger en orientering i några litterära och mediala genrer som vänder sig till ungdomar. Med utgångspunkt i ett historiskt perspektiv behandlar kursen den samtida ungdomslitteraturens olika former, dess roll i modern ungdomskultur och olika sätt att se på litteratur för ungdomar. Ungdomslitteraturens betydelse för utveckling av identitet fokuseras särskilt. Kursen ger även en beläsenhet på området samt insikt i ämnesdidaktiska frågor och verktyg för att arbeta med litterära texter i undervisningen. Olika typer av bok- och textsamtal för skilda syften presenteras. Med utgångspunkt i relevant ämnesdidaktik diskuteras hur svensklärare kan använda ungas kultur- och mediekunnande för att utveckla elevernas skrivande och skapande. Narratalogiska verktyg för att förstå och analysera berättelser och berättandet introduceras liksom genusteori och intersektionalitetsbegreppet. I kursen ingår även skrivande av fanfiction.

1002, Ungdomslitteratur och medietexter, 7.5 högskolepoäng

(Youth Literature and Media Texts, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Språkbeskrivning, 6 högskolepoäng

(Language Description, 6 credits)

Under denna delkurs presenteras språkvetenskapliga redskap på för att kunna beskriva och analysera språk. De grammatiska redskapen hämtas från morfologisk, syntaktisk och semantisk/lexikal nivå. Fokus ligger på de grammatiska redskap som behövs för en svensklärare i verksamheten, närmare bestämt de strukturer i det svenska språket som är relevanta för att kunna analysera och bedöma äldre elevers språkutveckling. De strukturer som är relevanta för att särskilt stödja elever med svenska som andraspråk behandlas särskilt. Det innebär bland annat att strukturella drag i svenskan belyses ur ett språktypologiskt perspektiv. Delkursen belyser de grammatiska redskap som kan användas för att reflektera kring den egna språkanvändningen och utveckling av densamma.

Under delkursen diskuteras grammatik i förhållande till normer för korrekt svenska samt grammatikens roll i relation till talat och skrivet, respektive formellt och informellt, språkbruk. Utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv diskuteras grammatikens roll i skolan samt de olika begreppens relevans som stöd för äldre elevers språkutveckling.

1003, Språkbeskrivning, 6 högskolepoäng

(Language Description, 6 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Skrivande och språklig variation, 9 högskolepoäng

(Writing and Language Variation, 9 credits)

Under denna delkurs ingår färdighetstränande moment som utvecklar det egna skrivandet. Under delkursen tränas studentens förmåga att skriva och ge kamratrespons på texter inom olika genrer. De texter som produceras representerar framförallt olika genrer som används i gymnasieskolan, såsom läromedelstext och elevtext.

Under delkursen behandlas vidare språklig variation och attityder till olika språkbruk. Under kursen behandlas det svenska språksamhällets språkliga variation utifrån sociala situationella faktorer. Särskild vikt läggs vid språkets roll som markör för identitet ur ett interkulturellt perspektiv.

1004, Skrivande och språklig variation, 9 högskolepoäng

(Writing and Language Variation, 9 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar.

Examination

1001 - Språk, litteratur och lärande, 7,5 högskolepoäng:

 • skriftlig hemtentamen
 • muntliga redovisningar
 • aktivt deltagande på seminarier.

1002 - Ungdomslitteratur och medietexter, 7,5 högskolepoäng:

 • skriftlig hemtentamen
 • individuell kreativ skrivuppgift
 • muntliga redovisningar i grupp
 • aktivt deltagande på seminarier.

1003 - Språkbeskrivning, 6 högskolepoäng:

 • skriftliga individuella övningsuppgifter
 • skriftlig salstentamen
 • skriftlig hemtentamen
 • aktivt deltagande på seminarier.

1004 - Skrivande och språklig variation, 9 högskolepoäng:

 • individuella skrivuppgifter
 • individuella reflektionsuppgifter om respons
 • övningar individuellt och i grupp
 • skriftlig salstentamen
 • aktivt deltagande på seminarier.

Om möjligheten att komplettera uppgift erbjuds ska kompletteringen vara inlämnad inom ett (1) år från det att uppgiftens resultat meddelats.

För VG på hel kurs krävs VG på minst 15 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.