Kursplan

Svenska II för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2), 30 högskolepoäng

(Swedish II for Upper Secondary Teaching (Years 10-12) (Subject 2), 30 credits)

Kurskod SV003G
Ämnesgrupp Svenska/nordiska språk
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning GXX (Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 hp
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2021

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2021-01-26 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskap för blivande ämneslärare I (25,5 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning I, för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (4,5 högskolepoäng) och Svenska I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) (30 högskolepoäng).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för sambandet mellan att läsa, skriva, tala och lyssna
 • redogöra för och diskutera teorier om skrivande, skrivprocesser och bedömning ur skrivdidaktiska perspektiv
 • beskriva centrala verk i den västerländska litterära traditionen samt redogöra för större litteraturhistoriska utvecklingslinjer, estetiska konventioner och genrespecifika drag
 • på en grundläggande nivå redogöra för dramateori och analysmetoder för dramatik såväl som teaterföreställningar, och med utgångspunkt i dessa teorier och metoder tolka dramatik från olika tidsepoker


Färdighet och förmåga

 • använda grundläggande litteraturvetenskapliga och stilistiska begrepp och praktisera dessa i såväl eget kreativt skrivande som i analysuppgifter
 • självständigt och i dialog med andra analysera och tolka skönlitteratur i olika genrer och från skilda tider samt reflektera över tolkningarnas förhållande till olika historiska, kulturella och didaktiska kontexter
 • tillämpa ämnesdidaktiska begrepp och perspektiv i resonemang om skönlitterära texter och teaterföreställningar i relation till undervisningen i skolämnet svenska
 • självständigt söka, värdera och presentera vetenskapliga källor
 • analysera elevers skriftliga produktion och presentera denna analys enligt vedertagna normer för akademiskt skrivande
 • på ett fördjupat sätt bedöma elevers samtal om skönlitteratur
 • självständigt bedöma elevers skriftspråk
 • självständigt välja, motivera och tillämpa teorier om skrivande och skrivprocesser som stimulerar och utmanar elevers skriftspråkliga utveckling
 • genomföra olika typer av didaktiska tillämpningar, såsom textsamtal och gestaltningar av läst dramatik
 • självständigt välja och motivera olika typer av textsamtal för skilda syften


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • diskutera villkoren för barns och ungas utveckling av skriftspråklig kompetens i relation till hem, skola och svenskämnet
 • diskutera de pedagogiska fördelarna som arbetet med dramatisk gestaltning medför
 • diskutera dramatikens samspel med det omgivande samhället

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen fördjupar studentens ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper om litteratur och litteraturläsning i två litteraturhistoriska delkurser. I delkursen Dramatisk gestaltning och didaktisk praktik fördjupar studentens didaktiska och praktisk-estetiska kompetens medan delkursen, Elevers språkutveckling och språkutvecklande arbete, vidgas och fördjupas kunskaper och perspektiv från tidigare språkinriktade delkurser.

Elevers språkutveckling och språkutvecklande arbete, 7.5 högskolepoäng

(Language Development and Integrated Language Learning, 7.5 credits)

Under denna delkurs belyses teorier om läs- och skrivprocesser och villkor för barns och ungas skriftspråkliga kompetens (literacy) och hemmets, skolans och svenskämnets betydelse för denna utveckling. Delkursens fokus ligger på språkutvecklande arbetssätt som stödjer elevernas språkutveckling inom svenskämnet såväl som inom de andra ämnesområdena. Delkursen tillhandahåller också redskap för att bedöma och dokumentera elevernas språkliga produktion. Studenten förbereds för att omsätta kunskapen under verksamhetsförlagd utbildning.

1001, Didaktisk planering och reflektion, 3 högskolepoäng

(Didactic planning and reflection, 3 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1002, Elevers språkutveckling, 4.5 högskolepoäng

(The pupil's language development, 4.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Dramatisk gestaltning och didaktisk praktik, 4.5 högskolepoäng

(Dramatic Interpretation and Didactic Practice, 4.5 credits)

Delkursen ger studenten färdigheter i att arbeta med äldre och nyare litteratur med dagens ungdomar i ett didaktiskt sammanhang. Den innehåller praktiska övningar i dramatisk gestaltning där studentens språkliga färdigheter, fantasi och fysiska uttrycksmedel i arbetet med texterna stimuleras, samtidigt som hens kännedom om dramat och teaterns unika karaktär fördjupas utifrån interkulturella perspektiv. Inom ramen för ett teaterbesök introduceras studenten i praktiska metoder för hur man kan arbeta med teater och teaterupplevelser i ett undervisningssammanhang. Genom praktiska övningar fördjupas också tidigare kunskaper om boksamtal på så vis att studenten övas i att välja, motivera och bedöma olika former av samtal med skolungdomar om skönlitterära texter utifrån skilda syften. På detta sätt förbereds studenten för att kunna omsätta kunskaperna under den kommande verksamhetsförlagda utbildningen.

1003, Dramatisk gestaltning och didaktisk praktik, 4.5 högskolepoäng

(Dramatic Interpretation and Didactic Practice, 4.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Diktning från forntid till renässans, 9 högskolepoäng

(Literature from Ancient Times to the Renaissance, 9 credits)

Delkursen tar avstamp i en introduktion och diskussion av kanonbegreppet utifrån ett interkulturellt perspektiv. Utifrån den behandlas litteratur från äldre tider och kulturer och hur denna kan förstås, engagera och inspirera unga människor av idag. I fokus står texter i genrerna epik, lyrik och dramatik och de historiska kontexter som format dem, från forntiden till och med renässansen. Olika historiska förhållanden belyses, såsom litteraturens samhälleliga och sociala funktion, genrer, estetiska konventioner, rådande idéer och föreställningsvärldar i den tid och kultur där texterna tillkommit. Förståelsen av den muntliga diktningens egenart och skillnaden mellan diktningens funktion och former i muntliga och skriftliga kulturer betonas. Med utgångspunkt i det litterära formspråket, verkens tematik och studentens meningsskapande förstås litteraturläsning som en händelse i mötet mellan den bevarade texten, den historiska situationen och läsarens egna erfarenheter, kulturella bakgrund, kompetenser och intressen. Vidare behandlas det ämnesdidaktiska arbetet med litteratur från äldre tider med gymnasieelever. Under delkursen diskuteras hur de lästa texterna kan introduceras och behandlas för att bli inspirationskällor för samtal och uttrycksmöjligheter för gymnasieelever idag samt hur de förhåller sig till aktuella styrdokument. Vissa grundläggande metoder och verktyg för att förstå och analysera litteratur tillkommen i en muntlig kontext samt äldre tiders epik, lyrik och dramatik introduceras. Inom ramen för ett museibesök övas studenten i att utnyttja museets pedagogiska möjligheter vad gäller att sätta in litteraturen i en historisk och kulturell kontext för en tänkt gymnasieklass.

1004, Diktning från forntid till renässans, 9 högskolepoäng

(Literature from Ancient Times to the Renaissance, 9 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Diktning från klassicism till modern tid, 9 högskolepoäng

(Literature from Classicism to Modern Times, 9 credits)

Delkursen behandlar berättande diktning, lyrik och dramer från klassicismen till slutet av 1800-talet. I fokus står de litterära texterna och de historiska kontexter som format dem. Olika historiska förhållanden belyses, såsom litteraturens samhälleliga och sociala funktion, genrer, estetiska konventioner och rådande idéer i det samhälle där texterna tillkommit. Med utgångspunkt i det litterära formspråket, verkens tematik och studentens meningsskapande förstås litteraturläsning som en händelse i mötet mellan den bevarade texten, den historiska situationen och läsarens egna erfarenheter, kulturella bakgrund, kompetenser och intressen. Vidare behandlas det ämnesdidaktiska arbetet med litteratur från dessa epoker med gymnasieelever. Under delkursen diskuteras hur de lästa texterna kan introduceras och behandlas för att bli inspirationskällor för samtal och uttrycksmöjligheter för gymnasieelever idag samt hur de förhåller sig till aktuella styrdokument. Tidigare introducerade verktyg och metoder för att analysera skönlitterära texter tillämpas och utvecklas, t.ex. i form av komparation och ett tillvaratagande av den meningsskapande potentialen i läsarens möte med texten. I kursen ingår kreativa skrivövningar.

1005, Diktning från klassicism till modern tid, 9 högskolepoäng

(Literature from Classicism to Modern Times, 9 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, seminarier, teater- och museibesök och övningar av olika slag.

Examination

1001 - Didaktisk planering och reflektion, 3 högskolepoäng

 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter
 • Aktivt deltagande i seminarier och övningar

1002 - Elevers språkutveckling, 4,5 högskolepoäng

 • Salstentamen
 • Aktivt deltagande i seminarier och övningar

1003 - Dramatisk gestaltning och didaktisk praktik, 4,5 högskolepoäng

 • Aktivt och förberett deltagande i seminarier
 • Skriftlig individuell reflektionsuppgift
 • Praktiska övningar i dramatisk gestaltning
 • Praktiska övningar i boksamtal
 • Deltagande vid teaterbesök

1004 - Diktning från forntid till renässans, 9 högskolepoäng

 • Skriftlig salstentamen
 • Muntlig presentation i grupp
 • Kreativ individuell skrivuppgift
 • Aktivt och förberett deltagande i seminarier och övningar

1005 - Diktning från klassicism till modern tid, 9 högskolepoäng

 • Individuella skriftliga analysuppgifter
 • Kreativa övningar i grupp och individuellt
 • Aktivt och förberett deltagande i seminarier och övningar.

Vissa av kursens seminarietillfällen kan kompenseras. En del tillfällen kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter medan andra tillfällen kan kompenseras med muntlig tentamen. Studenten kan kompensera högst 20 % av dessa seminarietillfällen per delkurs.

För VG på hel kurs krävs VG på minst 15 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.