Kursplan

English translation of course syllabus

Svenska C, 30 högskolepoäng

(Swedish C, 30 credits)

Kurskod SV005G
Ämnesgrupp Svenska/nordiska spr√•k
Huvudområde Svenska
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå C
Fördjupning G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2021

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2021-02-18 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Svenska A och Svenska B, 30 högskolepoäng vardera, eller motsvarande

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskaper och förståelse

 • beskriva och diskutera √∂vergripande spr√•kvetenskapliga syns√§tt och metoder
 • redog√∂ra f√∂r och diskutera centrala spr√•kvetenskapliga syns√§tt, teorier, metoder och forskningsresultat inom ett valt f√§lt

Färdigheter och förmåga

 • sj√§lvst√§ndigt identifiera och formulera relevanta fr√•gest√§llningar och behov av ytterligare kunskap
 • samla in, strukturera och problematisera ett spr√•kligt k√§llmaterial
 • till√§mpa relevanta spr√•kvetenskapliga metoder och begrepp i ett sj√§lvst√§ndigt vetenskapligt arbete med anknytning till nutida svenskt spr√•kbruk

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera √∂ver vad ett spr√•kvetenskapligt betraktelses√§tt inneb√§r
 • kritiskt diskutera och v√§rdera andras arbeten med h√§nsyn till relevanta vetenskapliga, samh√§lleliga och etiska aspekter
 • v√§rdera forskningsresultat relaterat till spr√•kvetenskapliga teorier och metoder, inom ett par valda √§mnesomr√•den

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen innehåller tre olika delkurser: Språkvetenskapliga synsätt (7,5 hp), Uppsats (15 hp) samt en fördjupningskurs (7,5 hp). Vilken av fördjupningskurserna nedan som ges den aktuella terminen fastställs av program- och ämnesrådet i svenska och publiceras på ämnets hemsida senast en månad före ansökningsperiodens slut. Studenten förväntas skriva sin uppsats inom temat för fördjupningskursen.

Fördjupning: Marknadskommunikation, 7.5 högskolepoäng

(Specialization: Market communication, 7.5 credits)

I delkursen tematiseras hur företag och andra organisationer kommunikativt hanterar relationer med kunder och medborgare. Olika typer av marknadskommunikation och reklam tas upp med fokus på hur olika budskap och ideal strategiskt kommuniceras. Kursen behandlar olika medier och multimodala texter, som förpackningar, reklamfilm och annonser, och berör även kriskommunikation. Fokus ligger på hur språkliga och visuella resurser kombineras för olika syften i olika multimodala texter. Utvalda exempel analyseras med relevanta språkvetenskapliga och multimodala teorier och metoder. En pilotstudie, där studenten självständigt analyserar ett valt material, genomförs inom delkursens ram.

1001, Fördjupning: Marknadskommunikation, 7.5 högskolepoäng

(Specialization: Market communication, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Fördjupning: Kritisk språkanalys, 7.5 högskolepoäng

(Specialization: Critical Discourse Studies, 7.5 credits)

I delkursen tematiseras några aspekter som rör språkets relation till identitet och makt. Relationer mellan identiteter, diskriminering och ideologier tas upp i sociala praktiker. I delkursen kombineras analyser av text, samtal och bild. Sådana analyser relateras till sociala problem och blir ett sätt att språkligt belysa sociala förändringar, inte minst kopplade till makt. Uppmärksamhet ägnas också åt språkplanering och språkvård, inte minst feministisk, så att förhållandet mellan olika språkliga normsystem behandlas. Studenten gör en språkanalys med kritisk inriktning inom delkursens ram.

1002, Fördjupning: Kritisk språkanalys, 7.5 högskolepoäng

(Specialization: Critical Discourse Studies, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Fördjupning: Medie- och genreanalys, 7.5 högskolepoäng

(Specialization: Media and Genre Analysis, 7.5 credits)

I delkursen tematiseras genrer, sociala medier och format som grundläggande kommunikativa kontexter. Genrer, förstådda som ett konventionellt kommunikativt handlande, hämtas från olika verksamheter och innefattar exempelvis pressmeddelanden och presskonferenser. Olika sociala medier, deras format och kommunikativa förutsättningar, diskuteras. Utvalda exempel analyseras med relevanta språkvetenskapliga teorier och metoder. Studenten fördjupar kunskaperna genom att genomföra en medie- eller genreanalys inom delkursens ram.

1003, Fördjupning: Medie- och genreanalys, 7.5 högskolepoäng

(Specialization: Media and Genre Analysis, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Fördjupning: Språk och kön, 7.5 högskolepoäng

(Specialization: Language and Gender, 7.5 credits)

Delkursen ger fördjupad kunskap om det tvärvetenskapliga forskningsfältet språk och kön. Delkursen ringar in forskningsområdena språkbruk och kön, feministisk språkanalys och språkplanering, och behandlar de genusvetenskapliga och språkvetenskapliga teorier och metoder som är centrala inom dessa. Både tidig forskning, som framför allt behandlar sexistiskt språk respektive kvinnlig och manlig samtalsstil, och aktuella studier, som framför allt behandlar frågor om makt, sexualitet och språkaktivism, tas upp. Det svenska språkområdet är i fokus, men även internationella utblickar görs. Studenten gör en analys på ett empiriskt material inom delkursens ram.

1004, Fördjupning: Språk och kön, 7.5 högskolepoäng

(Specialization: Language and Gender, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Fördjupning: Grammatikteori, 7.5 högskolepoäng

(Specialization: Grammatical Theories, 7.5 credits)

Delkursen ger fördjupade kunskaper om det svenska språksystemet och om grammatik som forskningsfält, framförallt med fokus på syntax men även semantik. Delkursen introducerar olika teoretiska perspektiv på grammatik och innehåller praktisk träning i grammatiska analyser utifrån olika modeller. Studenten gör en pilotstudie inom delkursens ram.

1005, Fördjupning: Grammatikteori, 7.5 högskolepoäng

(Specialization: Grammatical Theories, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Fördjupning: Samtalsanalys för kommunikatörer, 7.5 högskolepoäng

(Specialization: Conversation Analysis for Professional Communicators, 7.5 credits)

Delkursen ger foŐąrdjupad kunskap i samtalsanalytisk teori och metod. Delkursen f√∂rbereder blivande kommunikatoŐąrer foŐąr att kunna beskriva och analysera kommunikativa moŐąnster i olika kontexter inom yrkeslivet. Delkursen innehaŐäller baŐäde teoretiska och praktiska moment daŐąr de teoretiska momenten fokuserar paŐä foŐąrdjupning i foŐąr omraŐädet centrala texter. Studentens faŐąrdigheter att analysera samtal utvecklas genom praktiska moment bestaŐäende av samtalsanalytiska oŐąvningar saŐäsom analyser av empiriskt material samt utf√∂rande av en pilotstudie.

1006, Fördjupning: Samtalsanalys för kommunikatörer, 7.5 högskolepoäng

(Specialization: Conversation Analysis for Professional Communicators, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Språkvetenskapliga synsätt, 7.5 högskolepoäng

(Language: Theories and Methods, 7.5 credits)

Delkursen har två huvudsakliga innehållsfokus. För det första behandlas olika språkvetenskapliga teorier och metoder. Dit hör vilka slags vetenskapliga problem och frågeställningar som olika språkvetenskapliga deldiscipliner tar sig an och hur de kan utforskas, liksom ämnet svenskas institutionella karaktär och utformning - vad utmärker forskning i just svenska? För det andra behandlas uppsatsen som ett sätt att utforska språkvetenskapliga problem och som en särskild vetenskaplig genre, vilket relateras till studentens eget uppsatsarbete.

1007, Språkvetenskapliga synsätt 1, 4 högskolepoäng

(Language: Theories and Methods 1, 4 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1008, Språkvetenskapliga synsätt 2, 3.5 högskolepoäng

(Language: Theories and Methods 2, 3.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Uppsats, 15 högskolepoäng

(Essay, 15 credits)

Delkursen ger ökad insikt i språkvetenskaplig metod och analys. Den studerande ska i en uppsats problematisera ett insamlat material, motivera ställningstaganden, dra egna slutsatser och visa förmåga till självständig analys.

1009, Uppsats, 15 högskolepoäng

(Essay, 15 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av seminarier och handledning.

Examination

1001-1006 Fördjupningskurserna:

 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter och muntliga redovisningar.
 • Seminariedeltagande

1007 Språkvetenskapliga metoder 1:

 • Skriftliga och muntliga presentationer.
 • Aktivt seminariedeltagande

1008 Språkvetenskapliga metoder 2:

 • Skriftlig inl√§mningsuppgift
 • Aktivt seminariedeltagande

1009 Uppsats:

 • Framl√§ggande av godk√§nd uppsats f√∂r granskning vid ett seminarium samt fullg√∂rande av opposition p√• en annan students uppsats.

Enstaka missade seminarier kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.