Kursplan

Svenska som andraspråk III för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2), 30 högskolepoäng

(Swedish as a Second Language III, for Upper Secondary Teaching (Years 10-12) (Subject 2), 30 credits)

Kurskod SV006G
Ämnesgrupp Svenska som andraspråk
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning GXX (Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå C
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2021

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2021-03-25 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskap för blivande ämneslärare I, gymnasieskolan (25,5 högskolepoäng), Utbildningsvetenskap II för blivande ämneslärare, gymnasieskolan (19,5 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning I, för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (4,5 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning II för blivande ämneslärare, gymnasieskolan (10,5 högskolepoäng), Svenska som andraspråk I för blivande ämneslärare (ämne 1) (30 högskolepoäng) samt Svenska som andraspråk II för blivande ämneslärare (ämne 1) (30 högskolepoäng).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • Definiera och förklara litteraturvetenskapliga begrepp för att beskriva olika litterära genrer
 • Redogöra för centrala språkvetenskapliga och didaktiskt inriktade forskningsmetoder och frågeställningar med särskilt fokus på andraspråksforskning

Färdighet och förmåga

 • Identifiera och förklara språkliga utmaningar i skönlitteratur för flerspråkiga elever
 • Planera, diskutera och jämföra olika didaktiska val vid skönlitterär läsning ur ett andraspråksdidaktiskt perspektiv
 • Redogöra för och jämföra språkvetenskapliga metoder för materialinsamling och analys
 • Presentera och diskutera olika språkvetenskapliga synsätt relevanta för undersökningar ur andraspråksperspektiv
 • Formulera frågeställningar med språkvetenskapliga och andraspråksdidaktiska inriktningar
 • Genomföra en språkvetenskaplig undersökning med relevanta språkvetenskapliga metoder och begrepp i ett självständigt arbete med ett syfte som är relevant ur ett andraspråksdidaktiskt perspektiv 
 • Samla in, bearbeta och problematisera ett relevant empiriskt material, lämpligt för språkvetenskapliga undersökningar 
 • Presentera en undersökning enligt normer för vetenskaplig text

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Diskutera hur modersmålet kan användas som resurs vid språkutvecklande arbetssätt vid skönlitterär läsning
 • Värdera centrala forskningsresultat relaterat till språkvetenskapliga teorier, frågeställningar och metoder i relation till temat för studentens uppsats
 • Reflektera kritiskt kring centrala språkvetenskapliga och didaktiska synsätt
 • Diskutera och jämföra olika språkvetenskapliga metoder i relation till olika frågeställningar
 • Kritiskt granska, diskutera och värdera andras vetenskapliga arbeten

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

I kursen introduceras litteraturvetenskapliga kunskaper och litteraturdidaktiska perspektiv med en delkurs om skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv. Dessutom vidgas studenternas kunskaper om språkvetenskapliga metoder och teorier med en fördjupningsdelkurs i teorier och metoder för andraspråksforskning. Den sista delkursen går ut på att studenterna skriver ett självständigt arbete och får därmed en ökad insikt i språkvetenskaplig metod och analys inom ämnesområdet svenska som andraspråk.

Skönlitteratur i det flerspråkiga klassrummet, 7.5 högskolepoäng

(Literature in the multilingual classroom, 7.5 credits)

Delkursen behandlar olika perspektiv av skönlitteratur och olika litterära genrer som utgångspunkt för arbete med skönlitteratur i det flerspråkiga klassrummet. Vidare behandlar delkursen olika språkliga utmaningar som läsande på ett andraspråk kan innebära, samt diskuterar olika arbetssätt och didaktiska val.

1001, Skönlitteratur i det flerspråkiga klassrummet, 7.5 högskolepoäng

(Literature in the multilingual classroom, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Teorier och metoder för andraspråksforskning, 7.5 högskolepoäng

(Theories and methods in second language research, 7.5 credits)

Delkursen behandlar olika språkvetenskapliga teoretiska perspektiv med särskilt fokus på ämnesdidaktiskt inriktad andraspråksforskning. Vidare behandlas olika språkvetenskapliga metoder samt uppsatsskrivandet som process, vilket gör att kursen utgör en förberedelse för examensarbetet.

1002, Teorier och metoder för andraspråksforskning, 7.5 högskolepoäng

(Theories and methods in second language research, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Självständigt arbete med andraspråksdidaktisk inriktning, 15 högskolepoäng

(Independent work in second language teaching, 15 credits)

Delkursen syftar till att ge ökad insikt i språkvetenskaplig metod och analys inom ämnesområdet svenska som andraspråk. I samråd med handledare planerar och genomför den studerande en språkvetenskaplig undersökning med andraspråksdidaktisk inriktning. Undersökningen redovisas i en uppsats, där den studerande formulerar ett vetenskapligt problem, samlar in och bearbetar ett lämpligt material, visar förmåga till självständig analys och drar egna slutsatser utifrån analysen. Därtill ingår att kunna diskutera det egna arbetet och att kunna föra en konstruktiv, kritisk diskussion kring andras uppsatser.

1003, Självständigt arbete med andraspråksdidaktisk inriktning, 15 högskolepoäng

(Independent work in second language teaching, 15 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, individuell handledning och övningar.

Examination

1001 - Skönlitteratur i det flerspråkiga klassrummet, 7,5 högskolepoäng

 • Aktivt seminariedeltagande
 • Skriftliga individuella inlämningsuppgifter
 • Muntliga redovisningar i grupp

1002 - Teorier och metoder för andraspråksforskning, 7,5 högskolepoäng

 • Individuella PM-uppgifter
 • Aktivt seminariedeltagande

1003 - Självständigt arbete med andraspråksdidaktisk inriktning, 15 högskolepoäng

 • Aktivt och förberett deltagande vid seminarierna
 • Genomförande av ett individuellt självständigt arbete i form av en uppsats som läggs fram och försvaras på ett seminarium
 • Opponering på en annan students uppsats


Högst 20 procent av seminarietillfällen och övningar per delkurs kan kompenseras med motsvarande och likvärdiga uppgifter. 

Om möjligheten att komplettera uppgift erbjuds ska kompletteringen vara inlämnad inom ett (1) år från det att uppgiftens resultat meddelats.

För VG på hel kurs krävs VG på det självständiga arbetet.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.