Kursplan

Svenska C, 30 högskolepoäng

(Swedish C, 30 credits)

Kurskod SV026G
Ämnesgrupp Svenska/nordiska spr√•k
Huvudområde Svenska
Fördjupning G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå C
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2023

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2022-12-08 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Svenska A och Svenska B, 30 högskolepoäng vardera, eller motsvarande

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redog√∂ra f√∂r och kritiskt reflektera kring centrala spr√•kvetenskapliga syns√§tt, teorier, metoder och forskningsresultat
 • sj√§lvst√§ndigt redog√∂ra f√∂r ett kunskapsf√§lt inom n√•gon del av spr√•kvetenskapen

Färdighet och förmåga

 • sj√§lvst√§ndigt identifiera och formulera relevanta fr√•gest√§llningar och behov av ytterligare kunskap
 • muntligt och skriftligt sammanfatta och kritiskt granska olika teoretiska perspektiv inom givna tidsramar
 • samla in, strukturera och problematisera ett spr√•kligt k√§llmaterial
 • till√§mpa relevanta spr√•kvetenskapliga metoder och begrepp i ett sj√§lvst√§ndigt vetenskapligt arbete med anknytning till nutida svenskt spr√•kbruk
 • inom det spr√•kvetenskapliga omr√•det muntligt och skriftligt redog√∂ra f√∂r och diskutera information, problem och l√∂sningar i dialog med olika grupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera √∂ver vad ett spr√•kvetenskapligt betraktelses√§tt inneb√§r
 • kritiskt diskutera och v√§rdera andras arbeten med h√§nsyn till relevanta vetenskapliga, samh√§lleliga och etiska aspekter
 • kritiskt v√§rdera forskningsresultat relaterat till spr√•kvetenskapliga teorier och metoder, inom ett par valda √§mnesomr√•den

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen innehåller tre olika delkurser: Språkvetenskapliga synsätt (7,5 hp), en fördjupningskurs (7,5 hp), samt uppsatskursen (15 hp). Vilken av fördjupningskurserna nedan som ges den aktuella terminen fastställs av program- och ämnesrådet i svenska och publiceras på ämnets hemsida senast en månad före ansökningsperiodens slut.

Språkvetenskapliga synsätt, 7,5 högskolepoäng

(Linguistic Perspectives, 7.5 credits)

I delkursen fördjupas kunskapen om olika aktuella språkvetenskapliga teorier och metoder. Delkursen är tematiskt upplagd och undervisningen bygger på seminarier där olika språkvetenskapliga deldiscipliners frågeställningar, teoretiska utgångspunkter och metoder diskuteras. Dessutom behandlas uppsatsen som ett sätt att utforska språkvetenskapliga forskningsfrågor och som en särskild vetenskaplig genre, vilket relateras till studentens eget uppsatsarbete.

1001, Språkvetenskapliga synsätt, 7,5 högskolepoäng

(Linguistic Perspectives, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Fördjupning: Interaktion i tal och skrift, 7,5 högskolepoäng

(Specialization: Interaction in speech and writing, 7.5 credits)

Delkursen ger fördjupad kunskap om gränssnittet mellan språk och samhälle, med särskild betoning på vilka resurser som människor använder när de kommunicerar med varandra. Med utgångspunkt i sociolingvistisk, interaktionsanalytisk och etnografisk forskning fördjupar delkursen studentens förståelse för språkets roll i sociala processer och människors deltagande i samtal. I kursen behandlas särskilt språkets roll i yrkeslivet, problem som kan uppstå i interaktion samt hur asymmetrier och eventuella maktstrukturer kan identifieras och analyseras. Särskilt fokus ligger på hur talad interaktion kan studeras, och hur multimodala interaktionsanalyser kan bidra till att få ökad kunskap om språkbruk i särskilda sammanhang. Studentens färdigheter att analysera språklig kommunikation utvecklas genom praktiska moment bestående av olika övningar där empiriskt material analyseras. Delkursen avslutas med att studenten genomför en pilotstudie.

1002, Interaktion i tal och skrift, 7,5 högskolepoäng

(Interaction in speech and writing, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Fördjupning: Kritisk språkanalys, 7,5 högskolepoäng

(Specialization: Critical Discourse Studies, 7.5 credits)

I delkursen tematiseras några aspekter som rör språkets relation till identitet och makt. Relationer mellan identiteter, diskriminering och ideologier tas upp i sociala praktiker. I delkursen kombineras analyser av text, samtal och bild. De språkliga analyserna relateras till sociala problem och blir ett sätt att språkligt belysa sociala förändringar, inte minst kopplade till makt. Uppmärksamhet ägnas också åt språkplanering och språkvård, så att förhållandet mellan olika språkliga normsystem behandlas. Studenten genomför en språkanalys med kritisk inriktning inom delkursens ram.

1003, Kritisk språkanalys, 7,5 högskolepoäng

(Critical Discourse Studies, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Fördjupning: Marknadskommunikation, 7,5 högskolepoäng

(Specialization: Market communication, 7.5 credits)

I delkursen tematiseras hur företag och andra organisationer kommunikativt hanterar relationer med kunder och medborgare. Olika typer av marknadskommunikation och reklam tas upp med fokus på hur olika budskap och ideal strategiskt kommuniceras. Kursen behandlar olika medier och multimodala texter, som förpackningar, reklamfilm och annonser, och berör även kriskommunikation. Fokus ligger på hur språkliga och visuella resurser kombineras för olika syften i olika multimodala texter. Utvalda exempel analyseras med relevanta språkvetenskapliga och multimodala teorier och metoder. En pilotstudie, där studenten självständigt analyserar ett valt material, genomförs inom delkursens ram.

1004, Marknadskommunikation, 7,5 högskolepoäng

(Marketting communications, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Fördjupning: Medie- och genreanalys, 7,5 högskolepoäng

(Specialization: Media and Genre Analysis, 7.5 credits)

I delkursen tematiseras genrer, sociala medier och format som grundläggande kommunikativa kontexter. Genrer, förstådda som ett konventionellt kommunikativt handlande, hämtas från olika verksamheter och innefattar exempelvis pressmeddelanden och presskonferenser. Olika sociala medier, deras format och kommunikativa förutsättningar, diskuteras. Utvalda exempel analyseras med relevanta språkvetenskapliga teorier och metoder. Studenten fördjupar kunskaperna genom att genomföra en medie- eller genreanalys inom delkursens ram.

1005, Medie- och genreanalys, 7,5 högskolepoäng

(Media and Genre Analysis, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Fördjupning: Språk och kön, 7,5 högskolepoäng

(Specialization: Language and Gender, 7.5 credits)

Delkursen ger fördjupad kunskap om det tvärvetenskapliga forskningsfältet språk och kön. Delkursen ringar in forskningsområdena språkbruk och kön, feministisk språkanalys och språkplanering, och behandlar de genusvetenskapliga och språkvetenskapliga teorier och metoder som är centrala inom dessa. Både tidig forskning, som framför allt behandlar sexistiskt språk respektive kvinnlig och manlig samtalsstil, och aktuella studier, som framför allt behandlar frågor om makt, sexualitet och språkaktivism, tas upp. Det svenska språkområdet är i fokus, men även internationella utblickar görs. Studenten gör en analys på ett empiriskt material inom delkursens ram.

1006, Språk och kön, 7,5 högskolepoäng

(Language and Gender, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Fördjupning: Grammatikteori, 7,5 högskolepoäng

(Specialization: Grammatical Theories, 7.5 credits)

Delkursen ger fördjupade kunskaper om det svenska språksystemet och om grammatik som forskningsfält, framförallt med fokus på syntax men även semantik. Delkursen introducerar olika teoretiska perspektiv på grammatik och innehåller praktisk träning i grammatiska analyser utifrån olika modeller. Studenten gör en pilotstudie inom delkursens ram.

1007, Grammatikteori, 7,5 högskolepoäng

(Grammatical Theories, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Uppsats, 15 högskolepoäng

(Essay, 15 credits)

Delkursen innebär att studenten självständigt genomför ett större vetenskapligt arbete, utifrån en avgränsad och väldefinierad språkvetenskaplig frågeställning. Under delkursen producerar studenten en vetenskaplig text i form av en uppsats. Studenten genomför en undersökning på vetenskaplig grund, samlar in ett material, väljer analysmetoder, motiverar ställningstaganden, drar slutsatser och visar förmåga till självständig analys. Uppsatsarbetet ger en möjlighet att fördjupa kunskaperna inom någon av språkvetenskapens kunskapsfält och innebär att studenten förväntas inta ett självständigt och kritiskt vetenskapligt förhållningssätt.

1008, Uppsats, 15 högskolepoäng

(Essay, 15 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar och handledning.

Examination

1001 Språkvetenskapliga synsätt:

 • Skriftliga och muntliga presentationer
 • Aktivt seminariedeltagande
 • Skriftlig inl√§mningsuppgift

1002-1007 Fördjupningskurserna:

 • Muntliga redovisningar
 • Aktivt seminariedeltagande
 • Pilotstudie

1008 Uppsats:

 • Framl√§ggande av godk√§nd uppsats f√∂r granskning vid ett seminarium samt fullg√∂rande av opposition p√• en annan students uppsats.

Två missade seminarier kan, efter samråd med examinator, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.