Kursplan

Kreativt skrivande B, 30 högskolepoäng

(Creative writing B, 30 credits)

Kurskod SV027G
Ämnesgrupp Svenska/nordiska spr√•k
Huvudområde Svenska
Fördjupning G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tvågradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2024

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2023-05-04 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Kreativt skrivande A, 30 högskolepoäng, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskaper och förståelse:

 • redog√∂ra f√∂r teorier om kreativt skrivande som verktyg f√∂r reflektion, kommunikation och skapande
 • redog√∂ra f√∂r villkoren inom n√•gra litter√§ra f√§lt, som dokument√§rt skrivande och ess√§istik
 • redog√∂ra f√∂r huvuddragen i n√•gra valda genrer


Färdigheter och förmåga:

 • planera och genomf√∂ra egna skrivprojekt
 • analysera egna och andras texter med utg√•ngspunkt i samtida text- och litteraturteori
 • sj√§lvst√§ndigt leda textsamtal och skrivprojekt med flera deltagare
 • sj√§lvst√§ndigt utforma och ge konstruktiv kritik p√• andras texter
 • anv√§nda spr√•kliga, digitala och dramaturgiska verktyg i det egna skrivandet
 • pr√∂va och anv√§nda flera framst√§llningsformer i det egna skrivandet


Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • reflektera √∂ver skrivandets funktioner och skepnader i olika litter√§ra gemenskaper
 • ta st√§llning till etiska dilemman i det egna skrivandet
 • reflektera √∂ver den egna utvecklingen som skribent
 • motivera konstn√§rliga och framst√§llningstekniska val gjorda i det egna skrivandet

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen består av fem olika delkurser varav en är en fördjupningskurs som varierar mellan olika terminer. Kursen är framför allt inriktad mot studenternas eget skrivande men också mot avancerad textkritik och former för gemensamt kreativt arbete. Genom skrivövningar får studenterna bekanta sig med olika genrer och dess uttryckssätt. Studenterna får övning i att ge konstruktiv kritik och i att leda skrivprojekt tillsammans med andra. Studenten genomför ett eget självständigt utformat essäprojekt, där studenten lär sig att reflektera över sina egna texters relation till andra texter och en vidare samhällelig kontext.

Att skriva dokumentärt, 7,5 högskolepoäng

(Writing Nonfiction, 7.5 credits)

Delkursen tar upp centrala tekniker för bearbetning och gestaltning av dokumentärt (historiskt eller nutida) material, samt etiska perspektiv på skrivandet. Studenterna får skriva egna texter och dessutom diskutera och analysera egna och andras texter i grupp.

1001, Att skriva dokumentärt, 7,5 högskolepoäng

(Writing Nonfiction, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala


Att leda textsamtal i kreativt skrivande, 2,5 högskolepoäng

(Leading Textual Discussions in Creative Writing, 2.5 credits)

Studenterna får öva på att leda textsamtal och gemensamma skrivprojekt. Under delkursen lär studenterna sig även att diskutera och ge konstruktiv kritik på andras texter.

1002, Att leda textsamtal i kreativt skivande, 2,5 högskolepoäng

(Leading Textual Discussions in Creative Writing, 2.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala


Essä, 7,5 högskolepoäng

(Essay as a Genre, 7.5 credits)

Delkursen handlar om essän som genre. Studenterna får öva på att samla stoff och generera idéer. Studenterna formulerar teman med utgångspunkt i kurslitteraturen och skriver essäistiska texter utifrån detta. Studenterna diskuterar också varandras texter, och bearbetar sina egna texter efter respons från varandra och läraren.

1003, Essä, 7,5 högskolepoäng

(Essay as a Genre, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala


Fördjupning: Kreativt skrivande och kritiskt tänkande, 5 högskolepoäng

(Creative Writing and Critical Thinking, 5 credits)

Delkursen fokuserar studentens eget skrivande genom att fördjupa studiet av den essäistiska genren med utgångspunkt i teorier om skrivande och kritiskt tänkande. Studenterna får skriva egna texter och dessutom diskutera och analysera egna och andras texter i grupp.

1004, Kreativt skrivande och kritiskt tänkande, 5 högskolepoäng, 5 högskolepoäng

(Creative Writing and Critical Thinking, 5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala


Fördjupning: Digital kreativitet, 5 högskolepoäng

(Digital creativity, 5 credits)

Delkursen undersöker hur digitala resurser kan användas i skrivprocessen. Delkursen inkluderar en introduktion till fanfiction-genren och dess subkulturer, digitala skrivtekniker och skrivprocesser, samt användning av onlineverktyg och plattformar. Deltagarna får utforska hur digitala verktyg kan användas för att skapa eller assistera vid kreativt skrivande. Etiska frågor om upphovsrätt och användning av andras verk diskuteras. Kursen avslutas med presentation av deltagarnas egna texter och erfarenheter.

1005, Valbar kurs: Digital kreativitet, 5 högskolepoäng

((Digital creativity, 5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala


Fördjupning: Dramatik och filmmanuskript, 5 högskolepoäng

(Drama and film script, 5 credits)

Syftet med delkursen är att ge en introduktion till skrivande för teater och film. Delkursen fokuserar på det dramatiska berättandets former för scen och film. Särskild vikt läggs vid dialogen och den dramatiska textens premisser, samt hur den dramatiska texten skiljer sig från den narrativa texten. Studenterna får analysera dialog som konstnärligt uttryck och jämföra dialogens olika former: som skriven och gestaltad text, som filmmanus och del av ett filmiskt berättande, samt relatera dessa till vardagsspråkets naturliga samtal. Studenten skriver en egen kortare text som utvecklas med hjälp av laborativa övningar i klassrummet.

1006, Valbar kurs: Dramatik och filmmanuskript, 5 högskolepoäng

(Drama and film script, 5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala


Projektarbete i kreativt skrivande, 7,5 högskolepoäng

(Project Work in Creative Writing, 7.5 credits)

Studenterna genomför ett större självständigt skönlitterärt eller essäistiskt skrivprojekt. Arbetet ska bestå av en skriven text (med eller utan multimodala inslag) samt en skriftlig reflektion av arbetet med utgångspunkt i teoretiskt grundade analyser.

1007, Projektarbete i kreativt skrivande, 7,5 högskolepoäng

(Project Work in Creative Writing, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala


Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Examination

Samtliga delkurser examineras genom:

 • Skriftliga individuella uppgifter
 • Seminarie- och responsgruppsdeltagande

För följande delkurser gäller dessutom:

 • 1003: Ess√§: Muntlig presentation av arbetet med ess√§n
 • 1004: Kreativt skrivande och kritiskt t√§nkande: Skriftlig hemtentamen
 • 1007: Projektarbete i kreativt skrivande: Muntlig presentation av projektarbetet


Högst 25 % obligatoriska tillfällen (exempelvis seminarier eller responsuppgifter) kan, efter samråd med delkursansvarig, kompenseras med skriftliga uppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.