Kursplan

Turismvetenskap B, 30 högskolepoäng

(Tourism Studies B, 30 credits)

Kurskod TR003G
Ämnesgrupp Turism- och fritidsvetenskap
Huvudområde Turismvetenskap
Fördjupning G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n Samhällsvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2024

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2022-12-07 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Turismvetenskap A, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskaper och förståelse

 • f√∂rklara hur turismen i samh√§llet kan analyseras och tolkas utifr√•n ett m√•ngvetenskapligt holistiskt perspektiv
 • f√∂rklara hur turismmarknader fungerar utifr√•n s√•v√§l ett konsument- som producentperspektiv
 • f√∂rklara hur olika turistf√∂retag internt √§r organiserade och externt placeras i en branschstruktur i en storstadsregion
 • beskriva typiska event p√• svenska destinationer och hur dessa genomf√∂rs samt f√∂rklara dess betydelse f√∂r det lokala samh√§llet
 • identifiera rurala och urbana platser som √§r potentiellt l√§mpliga f√∂r turism, och f√∂rklara hur turism planeras integrerat med allm√§n samh√§llsplanering

Färdigheter och förmåga

 • analysera hur bes√∂kargruppers marknadstillh√∂righet, upplevelsebehov och service√∂nskem√•l p√•verkar valet av bes√∂ksdestination
 • analysera hur kulturm√∂ten uppst√•r p√• olika resm√•l
 • unders√∂ka ett lokalt resm√•ls kulturhistoria och naturf√∂ruts√§ttningar
 • utveckla en permanent eller tempor√§r bes√∂ksattraktion samt redovisa detta i projektform
 • identifiera turistf√∂retags karakt√§r och dess turistprodukter i en storstadsregion
 • analysera hur service management kan bedrivas utifr√•n ett entrepren√∂riellt sm√•f√∂retagarperspektiv
 • genomf√∂ra en turismsegmenterad marknadsunders√∂kning
 • uppr√§tta en ekonomisk kalkyl f√∂r ett turistf√∂retags produkter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt granska, ifr√•gas√§tta och v√§rdera turismens inverkan p√• lokalsamh√§llet och hur det motiveras utifr√•n ett h√•llbarhetsperspektiv
 • kritiskt granska och ifr√•gas√§tta olika akt√∂rers betydelse f√∂r och intresse av turism


Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen introducerar kvalitativt inriktat tjänsteföretagande såsom marknadsföring och service management samt omvärldspåverkan, IT och branschstruktur. Vidare behandlas hur kulturhistoria och naturförutsättningar kan användas på ett resmål för att utveckla en permanent eller temporär besöksattraktion, Turismens geografiska, sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser i samhället analyseras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I kursen studeras hur privat- och affärsresandet förändras över tid för storstadsdestinationer med tillhörande periurbana miljöer. Vidare diskuteras hur olika individer (enskilt och i grupp) fungerar i en resandeprocess till en destination med tillhörande upplevelse och servicebehov för individen.

Hållbar destination och lokal samhällspåverkan, 7,5 högskolepoäng

(Sustainable Destination and the Impact on the Local society, 7.5 credits)

Kursen inleds med ett avsnitt om hur affärs- och privatresandet har förändrats på destinationer i storstadsregion med såväl centrala områden som periurbana områden. Därefter diskuteras hur turismen påverkar lokalsamhällen; inte minst turismens rumsliga och sociala konsekvenser. Det sker utifrån skillnader mellan storskalig och småskalig turism, men också i perspektivet av turism som drivkraft för att skapa sysselsättning och ekonomisk utveckling regionalt och lokalt. Vidare diskuteras turismens påverkan på natur- och kulturmiljöer. Hur kan turism miljöanpassas? Avslutningsvis behandlas hur det hållbara perspektivet inverkar på och motiveras på turistdestinationer med olika förutsättningar.

1001, Hållbar destination och lokal samhällspåverkan, tentamen, 4,5 högskolepoäng

(Sustainable Destination and the Impact on the Local society, examination, 4.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1002, Hållbar destination och lokal samhällspåverkan, uppgift, 2,5 högskolepoäng

(Sustainable Destination and the Impact on the Local society, assignment, 2.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1003, Hållbar destination och lokal samhällspåverkan, seminariedeltagande, 0,5 högskolepoäng

(Sustainable Destination and the Impact on the Local society, seminar participation, 0.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala


Individ, turism och kulturmöten, 7,5 högskolepoäng

(Individual Traveller, Tourism and Culture Meetings, 7.5 credits)

Delkursens r√∂da tr√•d utg√•r ifr√•n resen√§rens perspektiv i resandeprocessen. Resen√§rer som fokuseras √§r enskilda turister samt reses√§llskap, personal och lokalbefolkning. I kursen studeras attityder och beteenden samt hur detta p√•verkar val av och vistelse p√• en destination. Vidare studeras vilka faktorer som p√•verkar upplevelser f√∂re och under resan till och p√• destinationen. En ytterligare aspekt som analyseras √§r ett resm√•ls f√∂ruts√§ttningar att m√∂ta olika individers f√∂rv√§ntningar och beteenden. P√• kursen studeras hur kulturm√∂ten uppst√•r och vilken inverkan detta f√•r vid internationell turism. H√§r studeras √§ven varifr√•n vi f√•r v√•ra bilder om det ‚ÄĚfr√§mmande‚ÄĚ p√• olika resm√•l.

1004, Individ, turism och kulturmöten, tentamen, 5 högskolepoäng

(Individual Traveller, Tourism and Culture Meetings, examination, 5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1005, Individ, turism och kulturmöten, uppgift, 2 högskolepoäng

(Individual Traveller, Tourism and Culture Meetings, assignment , 2 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1006, Individ, turism och kulturmöten, seminariedeltagande, 0,5 högskolepoäng

(Individual Traveller, Tourism and Culture Meetings, seminar participation, 0.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala


Utveckling och management av besöksattraktioner, 7,5 högskolepoäng

(Development and Management of Visitor Attractions, 7.5 credits)

I delkursen studeras hur natur- och kulturförutsättningar ger en grund för besöksattraktioner. Historiska perioder väljs med tanke på hur vissa historiska epoker utnyttjas av dagens turistindustri. Vidare studeras hur naturförutsättningarna möjliggör turism på resmålet, inte minst i skärgårdsmiljöer. Utifrån kunskapen om resmålets turismförutsättningar utvecklas därefter permanenta och temporära besöksattraktioner. Vidare behandlas hur besöksattraktioner kan organiseras och ledas i den dagliga driften. I ett projekt utvecklas och presenteras en permanent eller temporär besöksattraktion med tillhörande driftsupplägg.

1007, Utveckling och management av besöksattraktioner, projektrapport, 6,5 högskolepoäng

(Development and Management of Visitor Attractions, project report, 6.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1008, Utveckling och management av besöksattraktioner, seminariedeltagande, 0,5 högskolepoäng

(Development and Management of Visitor Attractions, seminar participation, 0.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

1009, Utveckling och management av besöksattraktioner, uppgift, 0,5 högskolepoäng

(Development and Management of Visitor Attractions, assignment, 0.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Turistföretaget, 7,5 högskolepoäng

(The Tourist company, 7.5 credits)

Delkursen är upplagd utifrån ett service management perspektiv med tyngdpunkten på delområdena marknadsföring och organisation. Inledningsvis diskuteras vad en resetjänst har för karaktärsdrag och hur det påverkar ledning och drift av turistföretag. Inom marknadsföringsområdet studeras marknader, distribution, marknadsplaner, operativ marknadsföring m.m. Inom organisationsområdet studeras företagskultur, företagsformer, managementprinciper, tjänstemötet, anställdas motivation m.m. Vidare behandlas branschstrukturella förändringar och den allmänna IT-utvecklingen. Aspekter behandlas fram på effektivt småföretagande såsom affärsförmåga och entreprenörsanda. Under delkursen visas hur en turismsegmenterad marknadsundersökning kan genomföras och hur det kan resultera i en skriven marknadsplan. Avslutningsvis studeras hur ett turistföretag kan upprätta en ekonomisk kalkyl över sina produkter.

1010, Turistföretaget, tentamen, 4,5 högskolepoäng

(The Tourist Company, examination, 4.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1011, Turistföretaget, uppgift, 2,5 högskolepoäng

(The Tourist Company, assignment , 2.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1012, Turistföretaget, seminariedeltagande, 0,5 högskolepoäng

(The Tourist Company, seminar participation, 0.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala


Undervisningens upplägg

Föreläsningar, seminarier, projektarbeten och grupparbeten. I de fall delkursen Turistföretaget samläses med internationella studenter används endast engelska på föreläsningar, seminarier och grupparbeten under delkursen Turistföretaget.

Examination

Delkursen hållbar destination och lokal samhällspåverkan:

 • 1001, H√•llbar destination och lokal samh√§llsp√•verkan, hemtentamen, 4,5 hp
 • 1002, H√•llbar destination och lokal samh√§llsp√•verkan, skriftlig inl√§mningsuppgift, 2,5 hp
 • 1003, H√•llbar destination och lokal samh√§llsp√•verkan, seminariedeltagande, 0,5 hp

 

Delkursen individ, turism och kulturmöten:

 • 1004, Individ, turism och kulturm√∂ten, skriftlig salstentamen, 5 hp
 • 1005, Individ, turism och kulturm√∂ten, skriftlig inl√§mningsuppgift, 2 hp
 • 1006, Individ, turism och kulturm√∂ten, seminariedeltagande, 0,5 hp

 

Delkursen Utveckling och management av besöksattraktioner:

 • 1007, Utveckling och management av bes√∂ksattraktioner, skriven projektrapport, 6,5 hp
 • 1008, Utveckling och management av bes√∂ksattraktioner, seminariedeltagande, 0,5 hp
 • 1009, Utveckling och management av bes√∂ksattraktioner, skriftlig inl√§mningsuppgift, 0,5 hp

 

Delkursen Turistföretaget:

 • 1010, Turistf√∂retaget, skriftlig salstentamen, 4,5 hp
 • 1011, Turistf√∂retaget, skriftlig inl√§mningsuppgift, 2,5 hp
 • 1012, Turistf√∂retaget, seminariedeltagande, 0,5 hp


I de fall delkursen Turistföretaget samläses med internationella studenter:

 • kan varje student p√• delkursen Turistf√∂retaget v√§lja att svara p√• antingen engelska eller svenska p√• examinationsmomentet skriftlig salstentamen
 • anv√§nds endast engelska vid skriftlig rapport av grupparbete, muntliga presentationer i grupp och seminariedeltagande.

 

Frånvaro från högst ett (1) seminarietillfälle per delkurs kan i samråd med kursansvarig kompenseras med en skriftlig individuell inlämningsuppgift.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.