Kursplan

Utbildningsvetenskap 1, Fritidshemslärarens uppdrag och kunskapens former, 9 högskolepoäng

(Education Studies 1, Extended School Teaching and Forms of Knowledge, 9 credits)

Kurskod UA017G
Ämnesgrupp Utbildningsvetenskap/didaktik allm√§nt
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning GXX (Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Undervisningsområdet 100%
Ges endast inom följande program Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, 180 högskolepoäng
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2022

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2022-03-18 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och f√∂rst√•else 

  • identifiera och problematisera fritidshemsl√§raruppdraget utifr√•n historiska och samtida perspektiv 
  • redog√∂ra f√∂r skolv√§sendets organisation och villkor i historia och samtid 
  • identifiera hur begreppen utbildning, undervisning och fostran samt skolans styrdokument, inber√§knat FN:s deklaration om de m√§nskliga r√§ttigheterna och FN:s barnkonvention, har relevans f√∂r fritidshemsl√§rarens uppdrag 

F√§rdighet och f√∂rm√•ga 

  • diskutera begreppen formellt och informellt l√§rande i relation till det fritidspedagogiska uppdraget 
  • resonera kring kunskapens olika former utifr√•n l√§roplansteoretiska perspektiv 
  • skriva texter som, med utg√•ngspunkt i l√§st litteratur, visar prov p√• kritiskt t√§nkande samt spr√•klig och akademisk medvetenhet 

V√§rderingsf√∂rm√•ga och f√∂rh√•llningss√§tt 

  • identifiera interkulturella fr√•gors relevans f√∂r skolans och fritidshemmets v√§rdegrundsarbete 
  • reflektera hur estetiska uttrycksformer och medie- och informationskunnighet utg√∂r en del av fritidshemsl√§rarens arbete 

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen best√•r av tv√• moment som behandlar det fritidspedagogiska uppdraget och dess relation till olika former av kunskap. 

Det f√∂rsta momentet introducerar studenten till det fritidspedagogiska uppdraget och den historiska, sociala och fysiska plats d√§r uppdraget √§ger rum liksom till skolv√§sendets historia, organisation och villkor. L√§rarutbildningens interkulturella profil introduceras genom att s√§rskild vikt l√§ggs vid att kontextualisera skolans v√§rdegrund, inbegripet grundl√§ggande demokratiska v√§rderingar, FN:s deklaration om de m√§nskliga r√§ttigheterna och FN:s barnkonvention samt styrdokument. Avstamp tas i begreppen utbildning, undervisning och fostran. Momentet √§r √§ven en introduktion till akademiska studier, estetiska l√§rprocesser (ELP) och medie- och informationskunnighet (MIK). 

Det andra momentet ger en introduktion till skilda kunskapsformer med relevans f√∂r fritidshemmet, vilka belyses ur l√§roplansteoretiska perspektiv. Med utg√•ngspunkt i det fritidspedagogiska uppdraget studeras √§ven situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat l√§rande i relation till begreppen formellt/informellt l√§rande. 

 

1001, Fritidshemslärarens uppdrag och kunskapens former 1, 6 högskolepoäng

(Extended School Teaching and Forms of Knowledge 1, 6 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

1002, Fritidshemslärarens uppdrag och kunskapens former 2, 3 högskolepoäng

(Extended School Teaching and Forms of Knowledge 2, 3 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

I kursen ing√•r f√∂rel√§sningar, seminarier och √∂vningar. 

Examination

1001 - Fritidshemsl√§rarens uppdrag och kunskapens former 1, 6 h√∂gskolepo√§ng: 

  • Examineras genom obligatorisk n√§rvaro p√• f√∂rel√§sningar, aktivt deltagande p√• seminarier och √∂vningar samt en individuell skriftlig hemtentamen. 

1002 - Fritidshemsl√§rarens uppdrag och kunskapens former 2, 3 h√∂gskolepo√§ng: 

  • Examineras genom obligatorisk n√§rvaro p√• f√∂rel√§sningar, aktivt deltagande p√• seminarier och √∂vningar samt en skriftlig salstentamen. 


Fr√•nvaro fr√•n f√∂rel√§sningar kan kompenseras skriftligt. Fr√•nvaro fr√•n h√∂gst tre seminarietillf√§llen, varav tv√• (2) p√• moment 1001 och ett (1) p√• moment 1002, kan kompenseras med skriftliga uppgifter. 

F√∂r betyget v√§l godk√§nd p√• kursen kr√§vs v√§l godk√§nd p√• b√•da examinationsmomenten. 

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.