Kursplan

Utbildningsvetenskap 2, Barnet, eleven och lärandet, fritidshem, 7,5 högskolepoäng

(Education Studies 2, The Child, the Pupil and Education, School-Age Educare, 7.5 credits)

Kurskod UA056G
Ämnesgrupp Utbildningsvetenskap/didaktik allm√§nt
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning GXX (Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Undervisningsområdet 100%
Ges endast inom följande program Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, 180 högskolepoäng
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2024

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden vid Södertörns högskola den 2024-03-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Studenten ska vara antagen till Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, 180 högskolepoäng.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och f√∂rst√•else 

  • redog√∂ra f√∂r barns kognitiva, sociala och emotionella utveckling utifr√•n psykologiska perspektiv 
  • redog√∂ra f√∂r och problematisera olika s√§tt att se p√• barnet och l√§randet utifr√•n id√©historiska perspektiv 

F√§rdighet och f√∂rm√•ga 

  • analysera samtida debatt om undervisning utifr√•n psykologiska och id√©historiska perspektiv p√• l√§rande och utveckling 
  • anv√§nda samtida och kanoniserade texter i skriftlig och muntlig argumentation inom det fritidspedagogiska omr√•det
  • genomf√∂ra en mindre textanalys

V√§rderingsf√∂rm√•ga och f√∂rh√•llningss√§tt 

  • resonera kring hur olika s√§tt att se p√• barnet och eleven samspelar med skolans demokrati- och v√§rdegrundsarbete
  • reflektera kring vad bildning kan betyda i relation till fr√•gor om barns utveckling och l√§rande
  • reflektera kring vilken roll kanoniserade och samtida texter kan spela f√∂r den egna bildningen 

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Utifr√•n tanken om medborgerlig bildning tematiserar kursen barns utveckling och l√§rande i en fritidshemspedagogisk kontext. Med barnet och eleven i fokus behandlar kursen l√§rande och utveckling utifr√•n psykologiska och id√©historiska perspektiv. Med utg√•ngspunkt i psykologiska perspektiv studeras barns kognitiva, sociala och emotionella utveckling. Olika s√§tt att se p√• barnet och l√§randet kontextualiseras och problematiseras utifr√•n id√©historiska perspektiv. L√§rarutbildningens interkulturella profil uppm√§rksammas genom hur olika syns√§tt p√• barnet och eleven samspelar med skolans demokrati- och v√§rdegrundsarbete. Med utg√•ngspunkt i L√§rarutbildningens bildningsprofil belyses samtida texter mot bakgrund av kanoniserade verk ur det pedagogiska t√§nkandets historia. Kursen ger √§ven en introduktion till textanalys och grundl√§ggande argumentationsteknik. 

1001, Utbildningsvetenskap 2, Barnet, eleven och lärandet, fritidshem, 7,5 högskolepoäng

(Education Studies 2, The Child, The Pupil and Education, School-age Educare, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

I kursen ing√•r f√∂rel√§sningar, seminarier och praktiska √∂vningar. 

Examination

Kursen examineras genom obligatorisk n√§rvaro p√• f√∂rel√§sningar, aktivt deltagande p√• seminarier och √∂vningar, en textanalys samt en individuell skriftlig hemtentamen. 

Fr√•nvaro fr√•n f√∂rel√§sningar samt h√∂gst tv√• seminarietillf√§llen kan kompenseras med skriftliga uppgifter. 

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.