Student

Lärarutbildningen

Vi på Södertörns högskola vill att fler utbildar sig till lärare. Människor som kan få andra att samarbeta. Som ger andra mod att tänka nytt.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Samverkansavtal för VFU

För att hålla så hög kvalitet som möjligt på den verksamhetsförlagda utbildningen har samtliga lärarutbildningar och kommuner i Stockholms län slutit ett gemensamt samverkansavtal. Hur samarbetet och placering av lärarstudenter på VFU ska gå till regleras i detta samverkansavtal mellan högskolan, andra lärarutbildningar som finns i regionen och kommunerna i Stockholms län. Med det avtalet fördjupas och stärks det ömsesidiga ansvaret för lärarutbildningarna vid länets högskolor och universitet.

Samverkansavtal för lärarutbildningenPDF

Regionalt utvecklingscentrum - RUC

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) har som uppdrag att i samverkan med skolor, kommuner, myndigheter och organisationer bidra till skolutveckling.

ULF-avtal

Lärarutbildningen på Södertörns högskola deltar inom en av regeringen initierad försöksverksamhet i syfte att utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan universitet och högskolor och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning. Detta går kortfattat under benämningen ULF-avtal, där ULF står för undervisning, lärande och forskning

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-02-21