Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Campus- och IT-avdelningen

Campus- och IT-avdelningen ansvarar bland annat för operativa frågor gällande högskolans fastigheter samt högskolans IT-drift, IT-säkerhet och högskolegemensam systemutveckling.

Avdelningen verkar för en kostnadseffektiv anskaffning och användning av tilldelade resurser för utbildning och forskning, samt inom administrationen.

Avdelningen är indelad i följande verksamhetsområden:

  • Campus- och byggnad
    Campus- och byggnad ansvarar för drift och underhåll av högskolans fastigheter, dagligt generellt servicestöd för fastigheterna, lokalvård, vaktmästeri och varumottagning, avfallshantering/återvinning/källsortering. I uppdraget ingår även stöd gällande TimeEdit och internflyttar, nyckelhantering, grundläggande stöd för passagesystemet samt stöd till Infocenter.
  • IT-stöd
    IT-stöd ansvarar för IT- och AV-support, licenshantering och stöd till Infocenter. I uppdraget ingår även att förvalta, underhålla och utveckla nya stödjande tjänster samt drifta och underhålla högskolans nät-, telefoni och servermiljö.