Fakultetsnämnd

Södertörns högskola har en fakultetsnämnd som arbetar med frågor rörande högskolans forskning och utbildning på samtliga nivåer (grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå) och har ett övergripande ansvar för kvalitet inom dessa områden.

Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för uppföljning och utveckling av kvalitet inom utbildning och forskning vid högskolan. Den ska tillse att den akademiska verksamheten bedrivs i enlighet med högskolans strategier och övergripande mål och utifrån dessa ange riktlinjer och föreskrifter. Den ska kontinuerligt följa upp och utvärdera kvaliteten i utbildning och forskning och vid behov föreslå åtgärder till rektor. Den ska bevaka strategiska och etiska frågor av betydelse för forskning och högre utbildning samt behandla frågor om examenstillstånd samt inrättande respektive avveckling av utbildningsprogram.

Mandatperiod:

1 juli 2016 - 30 juni 2019


Ordförande

Peter Dobers, professor företagsekonomi

Vice ordförande

Björn Hassler, professor miljövetenskap

Ledamöter

Lovisa Bergdahl, lektor pedagogik
Anders Burman, lektor idéhistoria
Carl Cederberg, lektor filosofi
Martin Jonsson, lektor medieteknik
Jenny Magnusson, lektor svenska
Mona Petersson, lektor geografi
Tre studeranderepresentanter (utses av studentkåren)