Historia och samtidsstudier

Institutionen för historia och samtidsstudier utgör en spännande mångvetenskaplig miljö för studenter, lärare och forskare, och för alla med ett intresse för dagens skiftande samhälle och dess historiska rötter. Vi är ca 100 medarbetare som på olika sätt arbetar med institutionens verksamheter inom utbildning, forskning och samverkan.

Hos oss bedrivs forskning och utbildning inom ämnena arkeologi, arkivvetenskap, etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. Här verkar också två centrumbildningar, MARIS som utforskar Östersjöområdets maritima lämningar, och Samtidshistoriska institutet, som tvärvetenskapligt studerar samtidens politik och processer.

Arkeologi analyserar och tolkar materiella lämningar, för att vi ska kunna utröna vad de kan säga oss om samhällens förändring över långt tid. En specialitet vid Södertörns högskola är marinarkeologi, där forskningsgruppen MARIS är ledande i utforskandet av Östersjöområdets maritima lämningar.

Arkivvetenskap är en yrkesinriktad utbildning i skärningspunkten mellan humaniora och informationsteknologi. Den moderna arkivarien verkar i ett fält som kombinerar vård av kulturarv med digital informationshantering.

Ämnet Etnologi forskar och undervisar om hur människors vardagsliv samverkar med övergripande samhällsprocesser. Hur skapar och förändrar vi vår kultur? Vid Södertörns högskola finns ett särskilt fokus på frågor om kulturell mångfald i Europa.

Inom Historia studeras hur människan genom århundradena har byggt upp och förändrat sina samhällen och villkor, genom kulturella, politiska, ekonomiska och sociala processer. Vad är det som fört våra samhällen till det de är idag?

En viktig roll spelar här också Samtids­historiska institutet, en centrumbildning med särskilt uppdrag att fördjupa intresse för medborgerliga frågor och den moderna politiska utvecklingen. Vid institutet verkar forskare från många vetenskapliga områden.

Idéhistoria är ett ämne som verkar i gränslandet mellan historia och filosofi, med fokus på det mänskliga tänkandet och idéernas och föreställningarnas värld. Inom Idéhistoria söker man förstå hur politiska föreställningar, vetenskap, teorier och ideologier har format såväl människans förståelse för sin egen värld, som hennes vägar för att forma och organisera den.

Religionsvetenskap studerar religionens roll i det moderna mångreligiösa Europa. Religionsvetenskap studerar religioner och livsåskådningar i såväl historien som i nutiden. Utifrån ett humanistiskt/samhällsve­tenskapligt perspektiv tar man sig an en av vår tids mest aktuella frågor.

Ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap omfattar som namnet antyder i huvudsak två områden. Den ena delen berör till exempel bibliotekens verksamhet och uppdrag samt bibliotekariens profession. Den andra rör informationens roll i samhället, både i och utanför biblioteken. Tillsammans bildar områdena en mångvetenskaplig disciplin som spänner över humaniora, samhällsvetenskap och teknologi.

Våra utbildningar

Institutionen för historia och samtidsstudier erbjuder högskoleutbildning på alla nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Det är möjligt att studera på olika fristående kurser och även på kandidatprogram som t.ex. Europaprogrammet.

Forskarutbildningsområdet Historiska studier innefattar en mångvetenskapligt präglad forskarutbildning inom ämnena arkeologi, etnologi, historia, idéhistoria och religionsvetenskap. Vi samarbetar med forskarskolorna BEEGS (Baltic and East European Graduate School) och Nationella forskarskolan i historiska studierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, samt med flera andra svenska lärosäten.

Prefekt

Per Bolin, per.bolin@sh.se