Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Kultur och lärande

Institutionen har utbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå. Dessutom bedrivs forskning inom alla ämnen.

Institutionen består av ämnena engelska, estetik, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, den praktiska kunskapens teori, retorik och svenska. Centrum för praktisk kunskap samt Utvecklingsenheten för högskolepedagogik tillhör också institutionen. Dessutom kan alla studenter på högskolan få hjälp från Studieverkstan, oavsett institution. Där arbetar personal från svenska, retorik och engelska.

Alla ämnen på institutionen erbjuder fristående kurser på grundnivå, vilka kan kombineras på olika sätt till en kandidatexamen. Dessutom har fem särskilda kandidatprogram sin bas på institutionen: Estetikprogrammet, Medier, engelska och globalisering, Medievetarprogrammet, Retorikkonsultprogrammet och Kommunikatörsprogrammet. Till höstterminen 2019 startar dessutom ett kandidatprogram i Liberal arts.

De flesta ämnen erbjuder också magister- eller masterprogram. Flertalet har även examensrättigheter på forskarnivå. Det finns cirka 40 aktiva doktorander på institutionen varav merparten tillhör forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori. Forskningsprojekten vid institutionen är ofta ämnes- och institutionsövergripande och flera har Östersjö- och Östeuropainriktning.

Två av institutionens ämnen, svenska och pedagogik, ingår i forskarutbildningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier, som är förlagd till lärarutbildningen. Många ämnen på institutionen samarbetar med lärarutbildningen då institutionens lärare undervisar på lärarutbildningens olika program.

Prefekt

Charlotta Weigelt, charlotta.weigelt@sh.se