Lärarutbildningen

Vi utbildar till lärare i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasieskola. Vi erbjuder även fristående kurser, vidareutbildning och kompletterande utbildningar, som bl.a. vänder sig till yrkesverksamma lärare. Lärarutbildningen utgör centrum för högskolans utbildningsvetenskapliga forskning och forskarutbildning.

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola är hela högskolans angelägenhet och involverar lärare från högskolans samtliga institutioner.

Det övergripande operativa ansvaret för lärarutbildningen ligger hos den akademiska ledaren.

Lärarutbildningsrådet är ett forum för strategiska diskussioner rörande forskning, utbildning och samverkan med uppgift att bidra till kvalitetsutveckling av utbildningarna. I samverkansrådet ingår ledamöter från Södertörns högskola, Huddinge kommun, Storsthlm samt studentrepresentanter.

Varje utbildningsprogram har ett programråd som leds av en programsamordnare. I råden finns lärar-, student- och kommunrepresentanter.

Strategiska högskoleövergripande beslut gällande lärarutbildningen fattas av Styrgruppen för lärarutbildningen. I styrgruppen ingår ledamöter från samtliga institutioner samt fakultetsnämnden.

Lärarutbildningens administration är placerad vid Programkansliet för lärarutbildningen och leds av en administrativ chef.