Naturvetenskap, miljö och teknik

På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs utbildning och forskning inom ämnena miljövetenskap, medieteknik och informatik, turismvetenskap, biologi, matematisk didaktik och geografi. Detta utgör grunden till en mångvetenskaplig miljö med fokus på tvärvetenskap för hållbar samhällsutveckling.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedriver forskning inom de flesta av institutionens ämnen. Institutionen har utbildningar på grund och avancerad nivå samt på forskarnivå. Vi erbjuder flera utbildningsprogram och ett stort antal fristående kurser.

Medieteknik vid Södertörns högskola är ett tvärvetenskapligt ämne som innehåller teknik, samhällsvetenskap och humaniora. Det omfattar områden som spelutveckling, reklam, webbdesign, foto, film och formgivning. Ämnet har både praktiska och teoretiska aspekter. Här ryms praktiska färdigheter som text- och bildhantering, redigering och framställning av rörlig bild, samt teoretiska resonemang om informationsteknikens roll i samhällsutvecklingen.

Miljövetenskap överbryggar naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap och utgör en spännande, tvärvetenskapligt utbildnings- och forskningsfält. Utbildningsprogram och forskning är tätt sammanknutna och utbildning ges från grundnivå upp till forskarutbildningsnivå. Forskarutbildningsområdet Miljövetenskapliga studier är ett brett forskningsområde som sammanför olika aspekter av hållbarhet och samhällsutveckling och idag bedriver 14 doktorander sina doktorandstudier inom området vid institutionen.

Turismvetenskap är ett ungt akademiskt ämne i Sverige men har funnits i andra delar av världen sedan mitten av 1950-talet. Vid Södertörns högskola fokuserar vi huvudtemat storstadsturism med följande delteman: turistföretag, upplevelseturism, destinationsutveckling, turismkommunikation och mötesindustri.

Biologi är ett brett ämne som ger kunskap om allt liv. Om du är intresserad av den levande världen är detta ämnet för dig. Biologi ingår i programmen Journalistik med samhällsstudier, Miljö och utveckling, samt Lärarutbildningen.

Geografi är ett tvärvetenskapligt ämne som förenar samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig kunskap om jorden. Geografi tillämpar den helhetssyn som många av dagens miljö- och samhällsproblem kräver. Geografi ingår i programmen Miljö och utveckling, Utveckling och internationellt samarbete, Europaprogrammet samt Lärarutbildningen.

Utveckling och internationellt samarbete behandlar den ojämlika fördelningen av makt och ekonomiska resurser, som är en viktig fråga i en allt mer globaliserad värld. Relationerna mellan rika och fattiga länder är central inom ämnet. Hur ser dessa relationer ut och varför ser de ut som de gör? Hur påverkar dessa relationer global och lokal utveckling på kort och lång sikt? I ämnet utveckling och internationellt samarbete studeras globala utvecklingsfrågor i ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Matematik med didaktisk inriktning är ett tvärvetenskapligt ämne som handlar om lärande i matematik med fokus på matematikens innehåll och hur man kan konkretisera och bryta ner innehållet för att lärandet i matematik kan ske på ett meningsfullt sätt. Ämnet har vuxit fram ur ämnet matematik med stöd av olika ämnen såsom allmän didaktik, pedagogik, psykologi och sociologi.

Prefekt

Ester Appelgren, ester.appelgren@sh.se