Södertörns högskolas styrelse

Styrelsen är högskolans högsta beslutande organ och ska ha insyn i högskolans alla angelägenheter och svara för att dess uppgifter fullföljs. Styrelsen beslutar om verksamhetens övergripande inriktning, organisation och den interna resursfördelningen. Dessutom beslutar den om årsredovisning och budgetunderlag.

Ordförande och sju ledamöter företräder allmänna intressen och utses av regeringen. Tre ledamöter väljs av lärarkollegiet och tre utses av studentkåren, varav en ska vara doktorand. Rektor ingår också i styrelsen.
De fackliga organisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Ledamöterna utses för tre år utom företrädarna för studenterna, som utses för ett år. Nuvarande mandatperiod är 1 maj 2020 - 30 april 2023.

Företrädare för allmänna intressen

Minoo Akhtarzand, landshövding Västmanlands län (ordförande)
Jenny Johannisson, utredare
Olle Samuelson, forsknings- och innovationsstrateg IQ Samhällsbyggnad
Staffan Scheja, rådgivare
Kathrine Skretting, rektor Høgskolen i Innlandet, Norge
Mats Ulfendahl, forskningsdirektör
Björn Åstrand, universitetslektor Umeå universitet
Ebba Östlin, kommunstyrelseordförande Botkyrka

Företrädare för verksamheten

Gustav Amberg, professor, rektor
Henrik Bohlin, professor
Sara Sjöling, docent
Adrienne Sörbom, professor

Gruppsuppleanter:
Maria Wolrath-Söderberg, lektor
Jenny Madestam, docent
Mirjam Palosaari Eladhari, docent 

Företrädare för studerande

Anna Bark Persson, doktorand
Adam Maquard, studentkåren SöderS
Josefin Stern, ordförande studentkåren SöderS

Fackliga företrädare med närvaro- och yttranderätt

Antonia Ribbing, SACO-S
Henry Wölling, SEKO
Björn Åkerblom, ST

Sekreterare: Charlotte Svegrell, Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd