Södertörns högskolas styrelse

Styrelsen är högskolans högsta beslutande organ och ska ha insyn i högskolans alla angelägenheter och svara för att dess uppgifter fullföljs. Styrelsen beslutar om verksamhetens övergripande inriktning, organisation och den interna resursfördelningen. Dessutom beslutar den om årsredovisning och budgetunderlag.

Ordförande och sju ledamöter företräder allmänna intressen och utses av regeringen. Tre ledamöter väljs av lärarkollegiet och tre utses av studentkåren, varav en ska vara doktorand. Rektor ingår också i styrelsen. De fackliga organisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Ledamöterna utses för tre år utom företrädarna för studenterna, som utses för ett år. Nuvarande mandatperiod är 1 maj 2017 - 30 april 2020.

Södertörns högskolas styrelse

Företrädare för allmänna intressen

Minoo Akhtarzand (ordförande), landshövding Västmanlands län
Lars Burstedt, f. högskoledirektör Handelshögskolan i Stockholm
Maria Johansson, professor Stockholms konstnärliga högskola
Sari Ponzer, professor Karolinska Institutet
Joakim Rosengren, VD DeLaval International AB
Kathrine Skretting, rektor Høgskolen i Innlandet, Norge
Björn Åstrand, universitetslektor Umeå universitet
Ebba Östlin, kommunstyrelseordförande Botkyrka

Företrädare för verksamheten

Gustav Amberg, professor, rektor
Henrik Bohlin, docent
Sara Sjöling, docent
Maria Wolrath-Söderberg, lektor

Gruppsuppleanter:
Adrienne Sörbom, docent
Karin Milles, docent

Företrädare för studerande

Anna Bark Persson, doktorand
Josefin Stern, ordförande studentkåren SöderS
Vakant, utses av studentkåren SöderS

Fackliga företrädare med närvaro- och yttranderätt

Karin Magnusson, ST
Antonia Ribbing, SACO-S
Henry Wölling, SEKO

Sekreterare: Charlotte Svegrell, Avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd