Kurser och workshops

Enheten för högskolepedagogik och bildning erbjuder en mängd olika utbildningstillfällen. Hela utbildningar, mindre kurser eller workshops. Välj och anmäl dig redan idag!

Här nedan ser du vårt utbud av kurser och workshops. Klicka på den du är intresserad av för att läsa mer. Längst ner hittar du information om platser, poäng och priser för externa deltagare.

Kurser

Hösten 2019

 • Ansökningsworkshop för dig som avser ansöka om pedagogisk meritering
 • Att designa undervisning med hållbarhetsperspektiv
 • Att handleda självständiga arbeten
 • Baskurs i högskolepedagogik
 • Handledning av forskarstuderande

Våren 2020

 • General Course in Teaching and Learning in Higher Education
 • Fortsättningskurs i högskolepedagogik
 • Att utbilda för kritiskt tänkande och kritikalitet

Workshops Hösten 2019

 • 13 November, "Digital methods for teaching in the international classroom".
 • 20 November, "Att möta och bemöta studenters maktkritiska frågor och ifrågasättanden i seminariesammanhang". (INSTÄLLD, ny tid nästa termin)

Mer information samt anmälningslänkar hittar du längst ner under "workshops".

Den som vill ansöka om pedagogiska meritering ska delta i en ansökningsworkshop innan ansökan lämnas in. Ansökan ska bland annat bestå av en pedagogisk meritportfölj, en auskultation och en intervju På workshoppen går vi igenom kriterierna, hur de kan tolkas och hur man kan visa sin pedagogiska skicklighet i relation till dem.
Det går bra att delta i workshoppen även om man inte avser delta i höstens ansökningsomgång, men ange gärna i ansökningsformuläret om du redan nu vet detta, så att vi har möjlighet att prioritera dem som avser ansöka.

Anmäl dig till workshopen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Datum: 25/9 kl. 14-17 i PA238.

System för pedagogisk meritering vid Södertörns högskolaPDF

Enligt Högskolelagen ska universitet och högskolor främja hållbar utveckling. UKÄ som utvärderade landets högskolor och universitet med avseende på detta konstaterade att det finns mycket övrigt att önska på tre fjärdedelar av landets lärosäten, bland annat Södertörns högskola. En del av våra utbildningar har förvisso hållbarhet som innehåll, men andra handlar om något helt annat – språk, historia, medier, ekonomi osv. Vad kan ett hållbarhetsperspektiv innebära då? Vi vill ju inte att det ska bli något löst påhäng eller att det ska innebära att man tvingas ersätta annat relevant innehåll.

Den här kursen motsvarar 3 hp och tar avstamp i den vision vi har uttryckt - att vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling genom forskningsframsteg, bildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor. En utgångspunkt är att studenterna inte bara ska tillägna sig fackkunskap utan också sådana förmågor som behövs för att navigera med sin fackkunskap på ett kritiskt, omdömesgillt och ansvarsfullt sätt i en föränderlig verklighet och särskilt i komplexa och värdeladdade frågor som hållbar utveckling. Hur kan vi befordra studenternas utveckling av sådana kompetenser inom ramen för ämnesundervisning, utan att kompromissa med andra värden?

I kursen undersöker vi hur vi kan förstå den här utmaningen med hjälp av tidigare forskning och teori, men framför allt tar vi inspiration av best practices och exempel på hur man adresserat utmaningen på andra håll i världen. Några exempel på teman är:

 • The knowledge - action gap, det vill säga obenägenheten att tänka kritiskt eller handla i enlighet med vår kunskap när den krockar med våra behov. Vi vet att den är ett stort hinder för hållbar utveckling. Hur kan den motverkas?
 •  Kritiskt tänkande i värdefrågor.
 •  Att navigera i målkonflikter.
 • Samhällsintegrerad och autentisk pedagogik. 
 • Forskningsorienterad medborgerlighet.
 • Tvärvetenskapliga möjligheter.

Vi tittar också på FNs mål för hållbarhet och resonerar om hur vår pedagogik relaterar till dem. I kursen ingår skrivuppgifter och vissa digitala inslag. I examinationen ingår ett praktiskt utvecklingsarbete. 

För att antas till kursen krävs grundkurs i högskolepedagogik eller motsvarande.

Kursen har tre sammankomster varav den första och den sista är en heldag.

Schema:
Kursen har tre sammankomster varav den första och den sista är en heldag.

tis 3 december kl 9-16 (lunch ingår)
tis 14 januari kl 13-17
tis 3 mars kl 9-16 (lunch ingår)Anmäl dig till kursen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
För ytterligare information, kontakta Maria Wolrath Söderberg


Om forskningen ska nå utanför våra egna hjärnor, artiklar och laboratorier behöver vi kunna förklara den. Dels för allmänheten, olika aktörer som kan behöva ta del av vår kunskap och i olika medier, men också för kollegor som långt ifrån alltid behärskar vårt fält; det kan vara i vetenskapliga tidskrifter, på konferenser och inte minst i forskningsansökningar.

Den vanligaste situationen då vi behöver förklara forskning är för de flesta undervisning. Vi undervisar på vetenskaplig grund och ser det som ett kvalitetstecken att undervisning är forskningsförankrad. Det har emellertid visat sig att det finns svaga samband mellan att vara en skicklig forskare och en skicklig lärare. Det kan dels handla om att det kan vara svårt att förklara även sådant man själv förstår och behärskar väl och dels om att vetenskaplig förståelse hos studenterna inte bara är en fråga om att begripa förklaringar utan också om att designa undervisning på sådana sätt som tränar ett forskande förhållningssätt.

I denna kurs, som motsvarar 5 hp, börjar vi från den potentiella publiken och tar ett generalgrepp på vad som krävs för att man ska förstå forskning. Vi tar avstamp från retorisk teoribildning och annan relevant forskning som har att göra med förutsättningarna för att förstå något. Men framför allt tränar vi på konkreta utmaningar som har att göra med exempelvis

 • att undervisa om komplexa begrepp och teorier
 • att arbeta med studenternas forskande förhållningssätt
 • att förklara min egen forskning för studenter
 • att förklara min egen forskning för andra forskare i artiklar och på konferenser
 • att skriva fram en forskningsidé i en ansökan
 • att popularisera forskning
 • att förklara forskning för journalister
 • att åskådliggöra forskning med ljud och bild
 • att delta som forskare i samhällsdebatt 

Kursen välkomnar alla lärar- och forskarkategorier, men hoppas särskilt på många deltagande doktorander och på många naturvetare.

Kursen har sex sammankomster varav den första och den sista är en heldag
Ons 20 mars kl 9-16 (inkl lunch)
Ons 10 april kl 13-16
Ons 24 april kl 13-16
Ons 15 maj kl 13-16
Ons 12 juni kl 13-16
Ons 21 aug kl 9-16 (ink lunch)

Anmäl dig till kursen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
För ytterligare information, kontakta Maria Wolrath-Söderberg

I kursens fokus står frågan om med vilken expertis handledaren bidrar till den handleddas arbete. Hur förhåller sig handledarens pedagogik, ämneskunnande och vetenskapliga kompetens till specifik handledarkompetens? Med andra ord: Hur bidrar handledningen till bättre självständiga arbeten och vad krävs av handledaren?

Kursens syfte är att utifrån litteratur, deltagarnas erfarenheter och fallstudier identifiera handledningens problem och möjligheter. Kursen examineras genom en muntlig presentation och en skriftlig reflektion av någon av handledningens aspekter. Därutöver ska kursdeltagarna antingen auskultera vid två handledningstillfällen samt redovisa detta i en reflekterande rapport eller skiva ett konferenspaper/en artikel. Kursen motsvarar 7,5 högskolepoäng.

Målen för kursen är att kursdeltagarna:

 • utvecklar sin kunskap om och förmåga i att handleda studenters självständiga arbeten med särskilt fokus på forskningsfrågan
 • utvecklar sin förståelse för med vilken expertis de bidrar med till den handleddas uppsatsarbete
 • reflekterar över hur relationen mellan handledare och student skiljer sig åt i förhållande till andra undervisningssituationer
 • utvecklar metoder för hur handledning av hög kvalitet kan genomföras inom den tid som finns till förfogande

Kursen innehåller:

 • det självständiga arbetets olika syften
 • handledningsmodeller
 • vissa regelfrågor
 • studenters perspektiv på handledning
 • handledning på handledning, alltså i mindre grupper presenterar och diskuterar kursdeltagarna kniviga fall hämtade från den egna handledningserfarenheten
 • examination och bedömning av självständiga arbeten

Schema:

5 november kl. 13-16
3 december kl. 13-16
4 februari kl. 13-16
2-3 mars lunch till lunch (internat)
24 mars kl. 13-16
21 april kl. 13-16

Anmäl dig till kursen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kritiskt tänkande och kritiskt förhållningssätt är centrala begrepp i högre utbildning. Examensmålen i högskoleförordningen genomsyras av olika former av kritikalitet och inom akademin är ”kritiskt förhållningssätt” och ”kritiskt tänkande” honnörsord.
Men vad innebär egentligen att förhålla sig kritiskt? Kan man tänka kritiskt på olika sätt? Varför är kritikalitet viktig? Och inte minst: Vad krävs för att utbildning ska bidra till utvecklingen av ett kritiskt förhållningssätt? Eller kan utbildning, under vissa omständigheter, till och med hämma den kritiska förmågan?

I den här kursen får deltagarna arbeta med flera olika perspektiv på vad det innebär att vara kritisk och att ha ett kritiskt förhållningssätt. Vi reflekterar också över hur vi som lärare kan bidra till utvecklingen av studenternas, och våra egna, möjligheter att vara kritisk och tänka och agera kritiskt.

Kursen motsvarar 3hp.

Kursen har tre sammankomster varav två som äger rum i Ultuna och en på Södertorns högskola. Kursen ges i samarbete med Lantbruksuniversitetet i Ultuna.

Datum: 12:e Feb (Ultuna), 23:a Mars (södertörn), 23:e April (Ultuna).

Lärandemål
Kursdeltagaren förväntas efter avslutad kurs kunna:

 • Diskutera några, i grunden olika, former av kritikalitet
 • Redogöra för några förutsättningar för att utbildning ska stimulera studenternas kritiska utveckling
 • Reflektera över tillämpningen av flera olika kritiska perspektiv i en given situation

Förkunskaper
För att antas till kursen krävs grundkurs i högskolepedagogik, motsvarande högskolepedagogisk utbildning eller flerårig lärarerfarenhet.

Anmäl dig här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För ytterligare information, kontakta Hélène Edberg

Baskursen vänder sig till doktorander, lärare och administratörer med relativt begränsad undervisningserfarenhet. Det primära syftet är att utrusta deltagaren med dynamiska handlings- och reflektionsverktyg som kan bistå i designen av undervisning.

I möjligaste mån utgår vi från deltagarnas erfarenheter och arbetar i workshopformat med den egna ämnespraktikens situationer och aktuella problem. Vi hämtar perspektiv och tankeredskap från olika teoribildningar och beprövad erfarenhet.

Några exempel på teman som kan ingå är: pedagogik för kritiskt tänkande, studentaktiva arbetsformer, varierad examination, föreläsningsretorik, seminariedidaktik, responsgivning, digitala medier och tekniskt stöd samt konstruktiv länkning. Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarierna och en skriftlig portfölj.

Lärare på kursen är Hélène Edberg och gäster.

Preliminärt schema:
3/9 PA239
17/9 PA238
24/9,
1/10, 
15/10, PA239
22/10, PA239
5/11, PA238
12/11, PA238
26/11, PA238
10/12, PA238

Anmäl dig till kursenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fortsättningskursen i högskolepedagogik vänder sig till lärare, doktorander och administratörer som, oavsett undervisningserfarenhet, behöver vidga sin grundläggande pedagogiska utbildning.

Syftet är att stärka deltagarens reflekterande hållning till högskolepedagogiska teorier och praktiker genom att fördjupa och bredda perspektiven från baskursen del I.Kursen ger dessutom grundläggande pedagogisk kompetens i enlighet med kriterier som fastslagits i Södertörns högskolas anställningsordning, baserade på SUHF:s rekommendationer. I möjligaste mån utgår vi från deltagarnas erfarenheter och arbetar i workshopformat med den egna ämnespraktikens situationer och aktuella problem eller med andra autentiska situationer. Vi hämtar perspektiv och tankeredskap från olika teoribildningar och beprövad erfarenhet.

Preliminärt schema:

Seminarie 1: Torsdag 13 Feb
Seminarie 2: Torsdag 20 Feb
Seminarie 3: Torsdag 5 Mars
Seminarie 4: Torsdag 12 Mars
Seminarie 5: Torsdag 26 Mars
Seminarie 6: Torsdag 2 April
Seminarie 7: Torsdag 23 April
Seminarie 8: Torsdag 7 Maj
Seminarie 9: Torsdag 14 Maj
Seminarie 10: Torsdag 21 Maj

Kontakt: 
helene.edberg@sh.se
hp@sh.se

Anmäl dig här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Under tre år gör högskolan en särskild satsning som innebär att lärare kan få 15 lt nedsättning i tid för den som går någon av de mer omfattande högskolepedagogiska kurserna utöver baskursens nivå. Under 2019 gäller det Fortsättningskurs i högskolepedagogik samt Handledning av forskarstuderande. Självklart inser vi att det inte motsvarar den tid du behöver lägga ned på kursen, men det torde ändå kunna underlätta i någon mån. Erbjudandet gäller dig som har din huvudsakliga anställning vid högskolan och vars anknytning till högskolan är långsiktig. Med långsiktig anknytning menas en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning där anställningstiden är minst sex månader i följd samt så lång att minst hälften av kursen kan genomföras under anställningstiden. 

The General Course in Teaching and Learning in Higher Education is intended for PhD students, teachers and administrators with relatively limited teaching experience.

The primary purpose is to equip participants with dynamic action and reflection tools which can be useful in the design of teaching. Where possible, we assume the participants' experiences and working in workshop form with real situations from their own field and current problems. We pick perspectives and "thinking tools" from different theories and proven experience. Some examples of topics that can be included are: Education  for critical thinking, student active working, varied examination, lecture rhetoric, seminar didactics, how to give  feedback, digital media and technical support as well as constructive alignment. The course is assessed  through active participation in the seminars and a writing portfolio.


Teacher of the course is Hélène Edberg with guests.

Dates:

Seminar 1: Tuesday 11th Feb
Seminar 2: Tuesday 18th Feb
Seminar 3: Tuesday 3rd March
Seminar 4: Tuesday 10th March
Seminar 5: Tuesday 24th March
Seminar 6: Tuesday 14th April
Seminar 7: Tuesday 21st April
Seminar 8: Tuesday 5th May
Seminar 9: Tuesday 12th May
Seminar 10: Tuesday 26th May

13:00-16:00

Sign up here.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kursen vänder sig till såväl nya som erfarna doktorandhandledare. Kursens syfte är att bredda och fördjupa deltagarnas kunskap om forskarutbildning samt öka deras kompetens som handledare. Kursen bygger på kollegial samverkan och erfarenhetsutbyte där deltagarna lär av varandra och sina olika ämnesmässiga erfarenheter.

Utifrån litteratur diskuteras skilda aspekter av forskarutbildning och doktorandhandledning. Kursen svarar mot högskoleförordningens krav på att en handledare ska ha genomgått erforderlig utbildning. För tillträde till kursen krävs doktorsexamen.

Lärare på kursen är Marta Edling med gäster.

Kursen startar senhösten 2019 och avslutas i mars 2020. Anmälningslänk kommer inom kort.

Under tre år gör högskolan en särskild satsning som innebär att lärare kan få 15 lt nedsättning i tid för den som går någon av de mer omfattande högskolepedagogiska kurserna utöver baskursens nivå. Under 2019 gäller det Fortsättningskurs i högskolepedagogik samt Handledning av forskarstuderande. Självklart inser vi att det inte motsvarar den tid du behöver lägga ned på kursen, men det torde ändå kunna underlätta i någon mån. Erbjudandet gäller dig som har din huvudsakliga anställning vid högskolan och vars anknytning till högskolan är långsiktig. Med långsiktig anknytning menas en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning där anställningstiden är minst sex månader i följd samt så lång att minst hälften av kursen kan genomföras under anställningstiden.

Schema

8/11, kl. 9-12
22/11, kl. 9-12
6/12, kl. 9-12
31/1, kl. 9-12
21/2 kl. 9.-14.30
Kursen avslutas med ett internat på Lidingö, två heldagar 9-16 torsdag och fredag 5-6/3

Anmäl dig till kursen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

The main aim of the course is to raise participants’ awareness of processes related to the internationalisation of Higher Education and Södertörn University in particular. Aspects such as teaching in different languages and inclusive learning and teaching will be addressed but more practical issues related to teaching and learning in an international classroom will also be discussed. The course consists of three seminars during which participants will be encouraged to draw upon and share their own pedagogical experiences with others so as to explore theories, concepts and practices of internationalisation. Assessment is based on active participation in seminars and a written assignment.

Bra att veta om priser, platser och poäng

Först till kvarn

Alla kurser har ett begränsat antal platser. Först till kvarn gäller utom på projektkursen där särskilda bedömningsgrunder gäller. Anmäl dig till kurserna senast två veckor innan kursstart (annan deadline kan gälla kurser som ges på andra lärosäten). Kurser och workshoppar är avgiftsfria för medarbetare på Södertörns högskola. Intresserade från andra lärosäten kan köpa platser.

Regler kring bokning och avbokning för interna deltagare

Bokning av platser på alla utbildningstillfällen sker via anmälningsformuläret som finns för respektive kurs här på hemsidan. Om du får förhinder, avanmäl senast en vecka före kursstart till Emil Sunnerfjell eller Maria Wolrath Söderberg. Kurserna är avgiftsfria för interna deltagare, men om platsen förblir outnyttjad så debiteras institutionen eller avdelningen. Debiteringen är 2000 kr för outnyttjad plats motsvarande en kurs på 5 högskolepoäng eller mer. För outnyttjad halvdagsworkshop debiteras 400:-.
Platsen kan överlåtas till någon annan inom institutionen.

Regler kring bokning och avbokning för externa deltagare

Bokning av platser på alla utbildningstillfällen sker via anmälningsformulären som finns för respektive kurs här på hemsidan. Platserna kan avbokas utan kostnad fram till en månad före kursstart. Därefter debiteras halva avgiften fram till två veckor efter kursstart. Därefter debiteras hela avgiften. Avboka genom att mejla Emil Sunnerfjell eller Maria Wolrath Söderberg. Vid anmälan anges fakturanummer samt eventuell referens. Beloppet faktureras + moms.

Priser:
Baskurs i högskolepedagogik 7,5 p, 14 000 kr + moms
Fortsättningskurs i högskolepedagogik 7,5 p, 14 000 kr + moms
Handledning av forskarstuderande 7,5 p, 18 000 kr + moms
Att handleda självständiga arbeten 7,5 p, 18 000 kr + moms
Erfarenhetsbaserad kurs 7,5 p, 18 000 kr + moms.
Att förklara forskning 5 p, 10 000 kr + moms
Kritiskt tänkande och kritikalitet 3 p , 6 000 kr + moms
Att designa undervisning med hållbarhetsperspektiv 3p, 6000kr + moms

Enstaka workshoppar är gratis att delta i för ett begränsat antal deltagare per lärosäte. Outnyttjad plats debiteras däremot med 400:-. Väljer man i sådana fall det är möjligt att genomföra en fortsättning som bildar en minikurs på 2 hp så kostar det 5500 kr + moms.

Inga poäng i ladok

De poäng som anges ovan rapporteras inte i Ladok. Det gäller samtliga deltagare, interna och externa. Enligt praxis inom svensk högskolepedagogik får deltagaren ett kursintygintyg där det anges hur många högskolepoäng kursen motsvarar. En kursveckas heltidsaberbete motsvarar ca 1,5 högskolepoäng. Efter genomgången kurs kan dessa poäng tillgodoräknas doktorander inom forskarutbildning, om så utbildningsplanen tillåter.

Digital methods for teaching in the international classroom

Improve your skills as an academic teacher in the international classroom! In this workshop, we invite participants to discuss a few core aspects of internationalisation, beyond the immediate and apparent ones concerning language. In the company of colleagues from different disciplines, we meet for an afternoon to discuss ways to equip ourselves as academic teachers to meet the challenges of cultural diversity. We will be introduced to ideas about how to promote international cross-exchanges between academic subjects as well as between people. There will be opportunities to try out ideas hands on during the workshop, by means of digital learning methods for internationalisation purposes.

We will be focusing on the following three points during the workshop:

Equipping academics for the international classroom

Using digital tools to promote internationalisation

Creating international curricula across all disciplines

The workshop is facilitated by Walid Al-Saqaf, researcher and teacher in the field of media technology and internationalisation.

Wednesday, 13 November 2019 during 13.00-16.00. PA239

Sign up here.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Contacts to find out more:

Walid Al-Saqaf walid.al-saqaf@sh.se, or
Hélène Edberg helene.edberg@sh.se


Att möta och bemöta studenters maktkritiska frågor och ifrågasättanden i seminariesammanhang

På den här workshoppen diskuterar vi och övar på att hantera undervisningssituationer som kan vara utmanande och väcka känslor både hos läraren och studentgruppen. I botten på olika reaktioner ligger ofta maktkritiska perspektiv på undervisningen och dess innehåll. Det kan handla om klassiska texter där innehållet provocerar eller om situationer i undervisningen, där det uppstår konflikter mellan olika åsiktsriktningar. Om det akademiska seminariet ska vara en trygg plats för tankeutveckling, prövning och granskning kan vi inte ducka för de svåra samtalen. I stället behöver vi  resurser för att möta komplexa lärandesituationer med pedagogiskt arbete och ledarskap. I det arbetet kan exempelvis ett normkritiskt perspektiv på pedagogiken och på lärarrollen bidra.

Workshopen bygger på diskussioner, interaktiva och utprövande inslag.