Kurser och workshops

Enheten för högskolepedagogik och bildning erbjuder en mängd olika utbildningstillfällen. Hela utbildningar, mindre kurser eller workshops. Välj och anmäl dig redan idag!

Här nedan ser du vårt utbud av kurser och workshops. Klicka på den du är intresserad av för att läsa mer. Längst ner hittar du information om platser, poäng och priser för externa deltagare.

Kurser

Hösten 2020

 • Ansökningsworkshop för dig som avser ansöka om pedagogisk meritering
 • Att handleda självständiga arbeten
 • Baskurs i högskolepedagogik
 • Handledning av forskarstuderande
 • Att designa undervisning med hållbarhetsperspektiv
 • Teaching the International Classroom


 

Våren 2021

 •  General Course in Teaching and Learning in Higher Education
 • Att designa undervisning med hållbarhetsperspektiv
 • Fortsättningskurs i högskolepedagogikWorkshops Hösten 2020

 • "Att arbeta inkluderande i sin undervisning" - 27 oktober.
 • 9-11 November "Writing Articles for International Publication in Peer-Reviewed Journals"
 • "Undervisning för ökad tillgänglighet och ökad genomströmning – utan merarbete" - 18 nov. kl. 13-16
 • Miniworkshop i ditt kollegium: Hur gör vi (tillräckligt) bra undervisning på distans utan att köra slut på oss själva? (löpande)

Mer information samt anmälningslänkar hittar du längst ner under "workshops".

Den som vill ansöka om pedagogiska meritering ska delta i en ansökningsworkshop innan ansökan lämnas in. Ansökan ska bland annat bestå av en pedagogisk meritportfölj, en auskultation och en intervju På workshoppen går vi igenom kriterierna, hur de kan tolkas och hur man kan visa sin pedagogiska skicklighet i relation till dem.
Det går bra att delta i workshoppen även om man inte avser delta i höstens ansökningsomgång, men ange gärna i ansökningsformuläret om du redan nu vet detta, så att vi har möjlighet att prioritera dem som avser ansöka.

Datum: meddelas senare

System för pedagogisk meritering vid Södertörns högskolaPDF

Den här högskolepedagogiska distanskursen utgår från visionen att studenterna inte bara ska tillägna sig fackkunskap utan också sådana förmågor som behövs för att navigera med sin fackkunskap på ett kritiskt, omdömesgillt och ansvarsfullt sätt i en föränderlig verklighet. Särskilt relevant är det i förhållande till komplexa och värdeladdade frågor som hållbar utveckling. Hur kan vi befordra studenternas utveckling av sådana kompetenser? 

Många högskoleutbildningar har hållbarhet som innehåll, men andra handlar om något helt annat – språk, historia, medier, ekonomi osv. Vad kan ett hållbarhetsperspektiv innebära då? Vi vill ju inte att det ska bli något löst påhäng eller att det ska innebära att man tvingas ersätta annat relevant innehåll.

I den här kursen på 3 poäng  undersöker vi hur vi kan förstå den här utmaningen med hjälp av tidigare forskning och teori, men framför allt tar vi inspiration av best practices och exempel på hur man adresserat utmaningen på andra håll i världen. Några exempel på teman är:

The knowledge - action gap, det vill säga obenägenheten att tänka kritiskt eller handla i enlighet med vår kunskap när den krockar med våra behov. Vi vet att den är ett stort hinder för hållbar utveckling. Hur kan den motverkas?

 • Kritiskt tänkande i värdefrågor.
 • Att navigera i målkonflikter.
 • Samhällsintegrerad och autentisk pedagogik.
 • Forskningsorienterad medborgerlighet.
 • Tvärvetenskapliga möjligheter.

Vi tittar också på FNs mål för hållbarhet och resonerar om hur vår pedagogik relaterar till dem. I kursen ingår skrivuppgifter och ett praktiskt utvecklingsarbete.

För att antas till kursen krävs grundkurs i högskolepedagogik eller motsvarande.

Schema:
Kursen omfattar fem halvdagar och ges på distans. 
tor 14 januari kl 13-17
tor 18 februari kl 13-17
tor 4 mars kl 13-17 
tor 18 mars kl 13-17
tor 15 april kl 13-17


Anmäl dig till kursen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
För ytterligare information, kontakta Maria Wolrath Söderberg


I kursens fokus står frågan om med vilken expertis handledaren bidrar till den handleddas arbete. Hur förhåller sig handledarens pedagogik, ämneskunnande och vetenskapliga kompetens till specifik handledarkompetens? Med andra ord: Hur bidrar handledningen till bättre självständiga arbeten och vad krävs av handledaren?

Kursens syfte är att utifrån litteratur, deltagarnas erfarenheter och fallstudier identifiera handledningens problem och möjligheter. Kursen examineras genom en muntlig presentation och en skriftlig reflektion av någon av handledningens aspekter. Därutöver ska kursdeltagarna antingen auskultera vid två handledningstillfällen samt redovisa detta i en reflekterande rapport eller skiva ett konferenspaper/en artikel. Kursen motsvarar 7,5 högskolepoäng.

Målen för kursen är att kursdeltagarna:

 • utvecklar sin kunskap om och förmåga i att handleda studenters självständiga arbeten med särskilt fokus på forskningsfrågan
 • utvecklar sin förståelse för med vilken expertis de bidrar med till den handleddas uppsatsarbete
 • reflekterar över hur relationen mellan handledare och student skiljer sig åt i förhållande till andra undervisningssituationer
 • utvecklar metoder för hur handledning av hög kvalitet kan genomföras inom den tid som finns till förfogande

Kursen innehåller:

 • det självständiga arbetets olika syften
 • handledningsmodeller
 • vissa regelfrågor
 • studenters perspektiv på handledning
 • handledning på handledning, alltså i mindre grupper presenterar och diskuterar kursdeltagarna kniviga fall hämtade från den egna handledningserfarenheten
 • examination och bedömning av självständiga arbeten

Schema:

5 november kl. 13-16
3 december kl. 13-16
4 februari kl. 13-16
2-3 mars lunch till lunch (internat)
24 mars kl. 13-16
21 april kl. 13-16

Anmäl dig här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Baskursen vänder sig till doktorander, lärare och administratörer med relativt begränsad undervisningserfarenhet. Det primära syftet är att utrusta deltagaren med dynamiska handlings- och reflektionsverktyg som kan bistå i designen av undervisning.

I möjligaste mån utgår vi från deltagarnas erfarenheter och arbetar i workshopformat med den egna ämnespraktikens situationer och aktuella problem. Vi hämtar perspektiv och tankeredskap från olika teoribildningar och beprövad erfarenhet.

Några exempel på teman som kan ingå är: pedagogik för kritiskt tänkande, studentaktiva arbetsformer, varierad examination, föreläsningsretorik, seminariedidaktik, responsgivning, digitala medier och tekniskt stöd samt konstruktiv länkning. Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarierna och en skriftlig portfölj.

Kursen motsvarar 7,5 hp.

Lärare på kursen är Hélène Edberg och gäster.

Schema: tisdagar kl. 13-16.

15/9 sem 1
22/9 sem 2
29/9 sem 3
13/10 sem 4 (Zoom-möte)
20/10 sem 5
3/11 sem 6
10/11 sem 7
24/11 sem 8
1/12 sem 9
15/12 sem 10

Anmäl dig till kursenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fortsättningskursen i högskolepedagogik vänder sig till lärare, doktorander och administratörer som, oavsett undervisningserfarenhet, behöver vidga sin grundläggande pedagogiska utbildning.

Syftet är att stärka deltagarens reflekterande hållning till högskolepedagogiska teorier och praktiker genom att fördjupa och bredda perspektiven från baskursen del I. Kursen ger dessutom grundläggande pedagogisk kompetens i enlighet med kriterier som fastslagits i Södertörns högskolas anställningsordning, baserade på SUHF:s rekommendationer. I möjligaste mån utgår vi från deltagarnas erfarenheter och arbetar i workshopformat med den egna ämnespraktikens situationer och aktuella problem eller med andra autentiska situationer. Vi hämtar perspektiv och tankeredskap från olika teoribildningar och beprövad erfarenhet.

Kursen motsvarar 7,5 hp.

Preliminärt schema:

April - oktober.

Anmäl dig här.länk till annan webbplats

Kontakt: 
helene.edberg@sh.se
hp@sh.se


Under tre år gör högskolan en särskild satsning som innebär att lärare kan få 15 lt nedsättning i tid för den som går någon av de mer omfattande högskolepedagogiska kurserna utöver baskursens nivå. Under 2020 gäller det Fortsättningskurs i högskolepedagogik samt Handledning av forskarstuderande. Självklart inser vi att det inte motsvarar den tid du behöver lägga ned på kursen, men det torde ändå kunna underlätta i någon mån. Erbjudandet gäller dig som har din huvudsakliga anställning vid högskolan och vars anknytning till högskolan är långsiktig. Med långsiktig anknytning menas en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning där anställningstiden är minst sex månader i följd samt så lång att minst hälften av kursen kan genomföras under anställningstiden. 

The General Course in Teaching and Learning in Higher Education is intended for PhD students, teachers and administrators with relatively limited teaching experience.

The primary purpose is to equip participants with dynamic action and reflection tools which can be useful in the design of teaching. Where possible, we assume the participants' experiences and working in workshop form with real situations from their own field and current problems. We pick perspectives and "thinking tools" from different theories and proven experience. Some examples of topics that can be included are: Education  for critical thinking, student active working, varied examination, lecture rhetoric, seminar didactics, how to give  feedback, digital media and technical support as well as constructive alignment. The course is assessed  through active participation in the seminars and a writing portfolio.


Teacher of the course is Hélène Edberg with guests.

Dates:

TBA

Sign up here.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kursen vänder sig till såväl nya som erfarna doktorandhandledare. Kursens syfte är att bredda och fördjupa deltagarnas kunskap om forskarutbildning samt öka deras kompetens som handledare. Kursen bygger på kollegial samverkan och erfarenhetsutbyte där deltagarna lär av varandra och sina olika ämnesmässiga erfarenheter.

Utifrån litteratur diskuteras skilda aspekter av forskarutbildning och doktorandhandledning. Kursen svarar mot högskoleförordningens krav på att en handledare ska ha genomgått erforderlig utbildning. För tillträde till kursen krävs doktorsexamen.

Lärare på kursen är Marta Edling med gäster.

Kursen startar senhösten 2020 och avslutas i mars 2021.

Under tre år gör högskolan en särskild satsning som innebär att lärare kan få 15 lt nedsättning i tid för den som går någon av de mer omfattande högskolepedagogiska kurserna utöver baskursens nivå. Under 2019 gäller det Fortsättningskurs i högskolepedagogik samt Handledning av forskarstuderande. Självklart inser vi att det inte motsvarar den tid du behöver lägga ned på kursen, men det torde ändå kunna underlätta i någon mån. Erbjudandet gäller dig som har din huvudsakliga anställning vid högskolan och vars anknytning till högskolan är långsiktig. Med långsiktig anknytning menas en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning där anställningstiden är minst sex månader i följd samt så lång att minst hälften av kursen kan genomföras under anställningstiden.

Schema

13/11 kl. 9-12
27/11 kl. 9-12
11/12 kl. 9-12
5/2 2021 kl. 9-12
12/2 2021 kl. 9-14.30
25-26/2 kl. 9-16, båda dagarna

Anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

There is more to internationalization than just teaching in English, although, admittedly, academic English has its own challenges. In this course, we address some of the specific conditions that characterize the international classroom in terms of learning activities and examination procedures to make internationalization a rewarding and enriching experience, whether it be internationalization for international or domestic student groups.

Teaching in the International Classroom integrates academic vocabulary into the seminars and provides opportunities to discuss and practice some useful rhetorical tools for improved presentation techniques. As part of the course, participants will also develop a design for a pedagogical project intended for implementation in their own teaching practice. The course is intended for academic teachers who teach, or wish to teach, on international programs and other courses with English as the language of instruction and with diverse student groups consisting of international students only, or with a mixture of international as well as domestic students. The course consists of a preparatory, on-line based introduction, a two-day residential workshop and a final, campus based seminar.

Examination: Mandatory, active participation & an examination paper (consisting of the design of an educational project). Kursen motsvarar 3 hp.

Register here.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Course dates: Wed. Nov 4th – Thu Nov 5th (overnight), Wed Jan 13th on campus.

Internationaliseringsrådet har nu publicerat sin utlysning av medel för internationalisering av utbildning läsåret 2020/21. Totalt finns 1,2 miljoner SEK att fördela inom tre olika områden.

Utlysningen hittar du här.PDF


Bra att veta om priser, platser och poäng

Först till kvarn

Alla kurser har ett begränsat antal platser. Först till kvarn gäller utom på projektkursen där särskilda bedömningsgrunder gäller. Anmäl dig till kurserna senast två veckor innan kursstart (annan deadline kan gälla kurser som ges på andra lärosäten). Kurser och workshoppar är avgiftsfria för medarbetare på Södertörns högskola. Intresserade från andra lärosäten kan köpa platser.

Regler kring bokning och avbokning för interna deltagare

Bokning av platser på alla utbildningstillfällen sker via anmälningsformuläret som finns för respektive kurs här på hemsidan. Om du får förhinder, avanmäl senast en vecka före kursstart till Emil Sunnerfjell eller Maria Wolrath Söderberg. Kurserna är avgiftsfria för interna deltagare, men om platsen förblir outnyttjad så debiteras institutionen eller avdelningen. Debiteringen är 2000 kr för outnyttjad plats motsvarande en kurs på 5 högskolepoäng eller mer. För outnyttjad halvdagsworkshop debiteras 400:-.
Platsen kan överlåtas till någon annan inom institutionen.

Regler kring bokning och avbokning för externa deltagare

Bokning av platser på alla utbildningstillfällen sker via anmälningsformulären som finns för respektive kurs här på hemsidan. Platserna kan avbokas utan kostnad fram till en månad före kursstart. Därefter debiteras halva avgiften fram till två veckor efter kursstart. Därefter debiteras hela avgiften. Avboka genom att mejla Emil Sunnerfjell eller Maria Wolrath Söderberg. Vid anmälan anges fakturanummer samt eventuell referens. Beloppet faktureras + moms.

Priser:
Baskurs i högskolepedagogik 7,5 p, 14 000 kr + moms
Fortsättningskurs i högskolepedagogik 7,5 p, 14 000 kr + moms
Handledning av forskarstuderande 7,5 p, 18 000 kr + moms
Att handleda självständiga arbeten 7,5 p, 18 000 kr + moms
Erfarenhetsbaserad kurs 7,5 p, 18 000 kr + moms.
Att förklara forskning 5 p, 10 000 kr + moms
Kritiskt tänkande och kritikalitet 3 p , 6 000 kr + moms
Att designa undervisning med hållbarhetsperspektiv 3p, 6000kr + moms

Enstaka workshoppar är gratis att delta i för ett begränsat antal deltagare per lärosäte. Outnyttjad plats debiteras däremot med 400:-. Väljer man i sådana fall det är möjligt att genomföra en fortsättning som bildar en minikurs på 2 hp så kostar det 5500 kr + moms.

Inga poäng i ladok

De poäng som anges ovan rapporteras inte i Ladok. Det gäller samtliga deltagare, interna och externa. Enligt praxis inom svensk högskolepedagogik får deltagaren ett kursintygintyg där det anges hur många högskolepoäng kursen motsvarar. En kursveckas heltidsaberbete motsvarar ca 1,5 högskolepoäng. Efter genomgången kurs kan dessa poäng tillgodoräknas doktorander inom forskarutbildning, om så utbildningsplanen tillåter.

Miniworkshop i ditt kollegium: Hur gör vi (tillräckligt) bra undervisning på distans utan att köra slut på oss själva?

Nu står vi inför ännu en termin med mycket distansundervisning. Det gick häpnadsväckande bra i våras, visade det sig i kårens studentenkät. En orsak tror vi var att många lärare slet hund och en annan en stor portion tålamod och medvetenhet om det svåra i situationen bland studenter. Efter hand har vi förstås lärt oss en del - om vad som funkar, och också om vad som inte funkar så bra. Nu har flera ämnen bokat oss på Högskolepedagogiken för ett idékläckningsmöte på det ungefärliga temat - hur gör vi (tillräckligt) bra undervisning på distans utan att köra slut på oss själva?

Vi gör det gärna även med ditt kollegium och låter diskussionen utgå från de utmaningar som ni tycker är extra svåra att hantera i era kurser. Maria Wolrath Söderberg eller Pernilla Josefsson leder samtalet och skjuter in goda exempel och lösningar som prövats i andra miljöer. Frågor som kommit upp på tidigare träffar är till exempel - hur kan man få till aktivitet och dialog på distansseminarier? Och Hur gör man bra examinationsformer som inte innebär massor av merarbete för lärarna? Vi kör en timme eller en och en halv på Zoom, gärna i samband med något möte som ni ändå ska ha.

Hör av dig till maria.wolrath-soderberg@sh.se.

Att arbeta inkluderande i sin undervisning

Den här workshoppen behandlar hur vi som lärare kan utveckla ett mer inkluderande förhållningssätt i vår pedagogiska verksamhet. En nyckelfaktor i exkludering av vissa grupper eller individer är omedvetenhet om hur normer styr undervisningssituationen. Framför allt gäller det hur vi lätt reproducerar det vi själva känner igen oss i och är bekanta med, alltså det som kan kallas sammahet och som kan leda till exkludering av dem som är olika oss.

Vi inleder workshoppen med en reflektionsövning som syftar till att synliggöra olika normer och ”vi”-skapande som sker inom ramen för våra egna ämnen och utbildningar. Utgångspunkten är maktkritisk forskning som lyft fram preferenser för sammahet samt studier av normskapande processer inom akademin och högre utbildning. Efter en kort introduktion till dessa arbeten för vi ett gemensamt samtal om huruvida vi som lärare, medvetet och omedvetet, belönar studenter som liknar oss själva, och, i sådana fall, hur vi gör det. Men framför allt ligger fokus på hur vi kan motverkar exkluderande förhållningssätt.

Workshopen bygger på en introducerande reflektionsövning, en kort introduktion till relevanta forskningsarbeten samt en gemensam diskussion.

Workshoppen leds av Katarina Mattsson, docent i genusvetenskap, IKL.

Datum och tid för workshoppen: 27 oktober 9-12
Plats: meddelas senare.

Anmäl dig här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3-day WORKSHOP: Writing Articles for International Publication in Peer-Reviewed Journals

 • Why do we publish?
 • Where should we publish?
 • What do journal editors look for?

These are some of the questions that will be addressed in this three-day workshop for researchers seeking to publish in international peer-reviewed journals. It focuses on the key criteria involved in journal editors’ selection processes and peer-review. Based on the inside knowledge of an experienced academic publisher, it is designed to develop essential skills in writing articles in order to increase researchers’ chances of placing their work in premium scholarly journals.

Workshop tutor: Josie Dixon is a publishing and research training consultant and specialises in running workshops for postgraduates, postdoctoral researchers and staff in the humanities and social sciences. She has worked for 100 university clients in the UK, USA, Ireland, Germany, the Netherlands, Belgium, Sweden, Norway and Finland. Principal areas for training are publishing, presentation, engagement, impact, peer review, and developing research for funding bids. She was previously Publishing Director for the Academic Division at Palgrave Macmillan and before that spent 11 years in commissioning and managerial roles at Cambridge University Press. For more details see http://www.lucianconsulting.com

Tider och programPDF

9-11 November
Anmäl dig här/sign up here (workshopen är full men det går bra att ställa sig i väntelista)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Undervisning för ökad tillgänglighet och ökad genomströmning – utan merarbete

Vad förväntas av akademiska lärare när det gäller undervisningsförmåga egentligen? Ett lyckat arbete med breddad rekrytering har inneburit att vi numera ofta står inför studentgrupper med olika krav, behov och förutsättningar, och våra invanda föreställningar om ”studenten” utmanas. Hur ska vi som lärare undervisa på ett inkluderande och motiverande sätt utan att fullkomligt slita ut oss? Och hur är det egentligen: har vi en skyldighet att släppa igenom alla som påbörjar högskolestudier?

Den här workshoppen bygger vidare på Workshop 1: Att arbeta inkluderande i sin undervisning, och vi tar oss an såväl pedagogiska som juridiska frågor när det gäller undervisning och examination i studentgrupper som präglas av mångfald. Vi stiftar bekantskap med universell design-pedagogik och diskuterar hur vi kan skapa undervisning som underlättar lärarvardagen och samtidigt ökar motivationen och möjligheterna för studenterna att klara kurskraven.

Vi arbetar med case-metodik och utifrån konkreta studentfall diskuterar vi undervisningsformer, rimliga anpassningar i studiesituationen och formella krav med utgångspunkt från studenter som möter olika hinder i studiemiljön. Vad bör – kan – ska – vi som lärare anpassa? Etik – profession – juridik …

Vi drar också lärdomar från vårens distansundervisning – vilka möjligheter och hinder skapar en sådan studiemiljö för studenter med funktionsvariationer?

På workshoppen ges också tillfälle att ta upp juridiska frågor som gäller likabehandling med högskolans juridiskt sakkunniga från Studentavdelningen.

Workshoppen vänder sig inte endast till lärare utan till alla som vill veta mer om hur breddad rekrytering leder till breddat deltagande.

Workshoppen leds av Elisabeth Åman, adjunkt vid Institutionen för kultur och lärande med stor erfarenhet av att arbeta med den här typen av frågor, i samarbete med Kristin Rosén, samordnare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, Studentavdelningen.

Datum och tid för workshoppen: 18 november, kl. 13–16.

Anmäl dig här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster