Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Kurser och workshops

Enheten för högskolepedagogik och bildning erbjuder en mängd olika utbildningstillfällen. Hela utbildningar, mindre kurser eller workshops. Välj och anmäl dig redan idag!

Här nedan ser du vårt utbud av kurser och workshops. Klicka på den du är intresserad av för att läsa mer. Längst ner hittar du information om platser, poäng och priser för externa deltagare.

Kurser

Våren 2020

 • General Course in Teaching and Learning in Higher Education
 • Fortsättningskurs i högskolepedagogik
 • Att utbilda för kritiskt tänkande och kritikalitet
 • Teaching and Learning in an International Classroom


Hösten 2020

 • Ansökningsworkshop för dig som avser ansöka om pedagogisk meritering
 • Att handleda självständiga arbeten
 • Baskurs i högskolepedagogik
 • Handledning av forskarstuderande
 • Att designa undervisning med hållbarhetsperspektivWorkshops Våren 2020

 • 22 april kl 9-12: "Bra betygskriterier – hur då?" (INSTÄLLT)
 • 6 maj 12.00-13.30 "Högskolepedagogisk lunch - I skärningspunkten mellan pedagogik och juridik" (INSTÄLLT)
 • 14 maj kl 13-16: "Att arbeta inkluderande i sin undervisning" (INSTÄLLT)
 • 20 maj kl 9-16.30 "Writing Articles for International Publication in Peer-Reviewed Journals" (INSTÄLLT)

Mer information samt anmälningslänkar hittar du längst ner under "workshops".

Den som vill ansöka om pedagogiska meritering ska delta i en ansökningsworkshop innan ansökan lämnas in. Ansökan ska bland annat bestå av en pedagogisk meritportfölj, en auskultation och en intervju På workshoppen går vi igenom kriterierna, hur de kan tolkas och hur man kan visa sin pedagogiska skicklighet i relation till dem.
Det går bra att delta i workshoppen även om man inte avser delta i höstens ansökningsomgång, men ange gärna i ansökningsformuläret om du redan nu vet detta, så att vi har möjlighet att prioritera dem som avser ansöka.

Datum: meddelas senare

System för pedagogisk meritering vid Södertörns högskolaPDF

Enligt Högskolelagen ska universitet och högskolor främja hållbar utveckling. UKÄ som utvärderade landets högskolor och universitet med avseende på detta konstaterade att det finns mycket övrigt att önska på tre fjärdedelar av landets lärosäten, bland annat Södertörns högskola. En del av våra utbildningar har förvisso hållbarhet som innehåll, men andra handlar om något helt annat – språk, historia, medier, ekonomi osv. Vad kan ett hållbarhetsperspektiv innebära då? Vi vill ju inte att det ska bli något löst påhäng eller att det ska innebära att man tvingas ersätta annat relevant innehåll.

Den här kursen motsvarar 3 hp och tar avstamp i den vision vi har uttryckt - att vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling genom forskningsframsteg, bildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor. En utgångspunkt är att studenterna inte bara ska tillägna sig fackkunskap utan också sådana förmågor som behövs för att navigera med sin fackkunskap på ett kritiskt, omdömesgillt och ansvarsfullt sätt i en föränderlig verklighet och särskilt i komplexa och värdeladdade frågor som hållbar utveckling. Hur kan vi befordra studenternas utveckling av sådana kompetenser inom ramen för ämnesundervisning, utan att kompromissa med andra värden?

I kursen undersöker vi hur vi kan förstå den här utmaningen med hjälp av tidigare forskning och teori, men framför allt tar vi inspiration av best practices och exempel på hur man adresserat utmaningen på andra håll i världen. Några exempel på teman är:

 • The knowledge - action gap, det vill säga obenägenheten att tänka kritiskt eller handla i enlighet med vår kunskap när den krockar med våra behov. Vi vet att den är ett stort hinder för hållbar utveckling. Hur kan den motverkas?
 •  Kritiskt tänkande i värdefrågor.
 •  Att navigera i målkonflikter.
 • Samhällsintegrerad och autentisk pedagogik. 
 • Forskningsorienterad medborgerlighet.
 • Tvärvetenskapliga möjligheter.

Vi tittar också på FNs mål för hållbarhet och resonerar om hur vår pedagogik relaterar till dem. I kursen ingår skrivuppgifter och vissa digitala inslag. I examinationen ingår ett praktiskt utvecklingsarbete. 

För att antas till kursen krävs grundkurs i högskolepedagogik eller motsvarande.

Kursen har tre sammankomster varav den första och den sista är en heldag.

Schema:
Kursen har tre sammankomster varav den första och den sista är en heldag.

tor 3 december kl 9-16 (lunch ingår)
tor 14 januari kl 13-17
tor 4 mars kl 9-16 (lunch ingår)Anmäl dig till kursen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
För ytterligare information, kontakta Maria Wolrath Söderberg


I kursens fokus står frågan om med vilken expertis handledaren bidrar till den handleddas arbete. Hur förhåller sig handledarens pedagogik, ämneskunnande och vetenskapliga kompetens till specifik handledarkompetens? Med andra ord: Hur bidrar handledningen till bättre självständiga arbeten och vad krävs av handledaren?

Kursens syfte är att utifrån litteratur, deltagarnas erfarenheter och fallstudier identifiera handledningens problem och möjligheter. Kursen examineras genom en muntlig presentation och en skriftlig reflektion av någon av handledningens aspekter. Därutöver ska kursdeltagarna antingen auskultera vid två handledningstillfällen samt redovisa detta i en reflekterande rapport eller skiva ett konferenspaper/en artikel. Kursen motsvarar 7,5 högskolepoäng.

Målen för kursen är att kursdeltagarna:

 • utvecklar sin kunskap om och förmåga i att handleda studenters självständiga arbeten med särskilt fokus på forskningsfrågan
 • utvecklar sin förståelse för med vilken expertis de bidrar med till den handleddas uppsatsarbete
 • reflekterar över hur relationen mellan handledare och student skiljer sig åt i förhållande till andra undervisningssituationer
 • utvecklar metoder för hur handledning av hög kvalitet kan genomföras inom den tid som finns till förfogande

Kursen innehåller:

 • det självständiga arbetets olika syften
 • handledningsmodeller
 • vissa regelfrågor
 • studenters perspektiv på handledning
 • handledning på handledning, alltså i mindre grupper presenterar och diskuterar kursdeltagarna kniviga fall hämtade från den egna handledningserfarenheten
 • examination och bedömning av självständiga arbeten

Schema: meddelas senare.

Anmäl dig här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Baskursen vänder sig till doktorander, lärare och administratörer med relativt begränsad undervisningserfarenhet. Det primära syftet är att utrusta deltagaren med dynamiska handlings- och reflektionsverktyg som kan bistå i designen av undervisning.

I möjligaste mån utgår vi från deltagarnas erfarenheter och arbetar i workshopformat med den egna ämnespraktikens situationer och aktuella problem. Vi hämtar perspektiv och tankeredskap från olika teoribildningar och beprövad erfarenhet.

Några exempel på teman som kan ingå är: pedagogik för kritiskt tänkande, studentaktiva arbetsformer, varierad examination, föreläsningsretorik, seminariedidaktik, responsgivning, digitala medier och tekniskt stöd samt konstruktiv länkning. Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarierna och en skriftlig portfölj.

Kursen motsvarar 7,5 hp.

Lärare på kursen är Hélène Edberg och gäster.

Schema: tisdagar kl. 13-16.

15/9 sem 1
22/9 sem 2
29/9 sem 3
13/10 sem 4 (Zoom-möte)
20/10 sem 5
3/11 sem 6
10/11 sem 7
24/11 sem 8
1/12 sem 9
15/12 sem 10

Anmäl dig till kursenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kursen vänder sig till såväl nya som erfarna doktorandhandledare. Kursens syfte är att bredda och fördjupa deltagarnas kunskap om forskarutbildning samt öka deras kompetens som handledare. Kursen bygger på kollegial samverkan och erfarenhetsutbyte där deltagarna lär av varandra och sina olika ämnesmässiga erfarenheter.

Utifrån litteratur diskuteras skilda aspekter av forskarutbildning och doktorandhandledning. Kursen svarar mot högskoleförordningens krav på att en handledare ska ha genomgått erforderlig utbildning. För tillträde till kursen krävs doktorsexamen.

Lärare på kursen är Marta Edling med gäster.

Kursen startar senhösten 2020 och avslutas i mars 2021.

Under tre år gör högskolan en särskild satsning som innebär att lärare kan få 15 lt nedsättning i tid för den som går någon av de mer omfattande högskolepedagogiska kurserna utöver baskursens nivå. Under 2019 gäller det Fortsättningskurs i högskolepedagogik samt Handledning av forskarstuderande. Självklart inser vi att det inte motsvarar den tid du behöver lägga ned på kursen, men det torde ändå kunna underlätta i någon mån. Erbjudandet gäller dig som har din huvudsakliga anställning vid högskolan och vars anknytning till högskolan är långsiktig. Med långsiktig anknytning menas en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning där anställningstiden är minst sex månader i följd samt så lång att minst hälften av kursen kan genomföras under anställningstiden.

Schema

meddelas senare

Anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bra att veta om priser, platser och poäng

Först till kvarn

Alla kurser har ett begränsat antal platser. Först till kvarn gäller utom på projektkursen där särskilda bedömningsgrunder gäller. Anmäl dig till kurserna senast två veckor innan kursstart (annan deadline kan gälla kurser som ges på andra lärosäten). Kurser och workshoppar är avgiftsfria för medarbetare på Södertörns högskola. Intresserade från andra lärosäten kan köpa platser.

Regler kring bokning och avbokning för interna deltagare

Bokning av platser på alla utbildningstillfällen sker via anmälningsformuläret som finns för respektive kurs här på hemsidan. Om du får förhinder, avanmäl senast en vecka före kursstart till Emil Sunnerfjell eller Maria Wolrath Söderberg. Kurserna är avgiftsfria för interna deltagare, men om platsen förblir outnyttjad så debiteras institutionen eller avdelningen. Debiteringen är 2000 kr för outnyttjad plats motsvarande en kurs på 5 högskolepoäng eller mer. För outnyttjad halvdagsworkshop debiteras 400:-.
Platsen kan överlåtas till någon annan inom institutionen.

Regler kring bokning och avbokning för externa deltagare

Bokning av platser på alla utbildningstillfällen sker via anmälningsformulären som finns för respektive kurs här på hemsidan. Platserna kan avbokas utan kostnad fram till en månad före kursstart. Därefter debiteras halva avgiften fram till två veckor efter kursstart. Därefter debiteras hela avgiften. Avboka genom att mejla Emil Sunnerfjell eller Maria Wolrath Söderberg. Vid anmälan anges fakturanummer samt eventuell referens. Beloppet faktureras + moms.

Priser:
Baskurs i högskolepedagogik 7,5 p, 14 000 kr + moms
Fortsättningskurs i högskolepedagogik 7,5 p, 14 000 kr + moms
Handledning av forskarstuderande 7,5 p, 18 000 kr + moms
Att handleda självständiga arbeten 7,5 p, 18 000 kr + moms
Erfarenhetsbaserad kurs 7,5 p, 18 000 kr + moms.
Att förklara forskning 5 p, 10 000 kr + moms
Kritiskt tänkande och kritikalitet 3 p , 6 000 kr + moms
Att designa undervisning med hållbarhetsperspektiv 3p, 6000kr + moms

Enstaka workshoppar är gratis att delta i för ett begränsat antal deltagare per lärosäte. Outnyttjad plats debiteras däremot med 400:-. Väljer man i sådana fall det är möjligt att genomföra en fortsättning som bildar en minikurs på 2 hp så kostar det 5500 kr + moms.

Inga poäng i ladok

De poäng som anges ovan rapporteras inte i Ladok. Det gäller samtliga deltagare, interna och externa. Enligt praxis inom svensk högskolepedagogik får deltagaren ett kursintygintyg där det anges hur många högskolepoäng kursen motsvarar. En kursveckas heltidsaberbete motsvarar ca 1,5 högskolepoäng. Efter genomgången kurs kan dessa poäng tillgodoräknas doktorander inom forskarutbildning, om så utbildningsplanen tillåter.

Bra betygskriterier – hur då?

(INSTÄLLT)

Att bedöma examinationer är en viktig del av vårt arbete som lärare. Här krävs både omdöme och betygskriterier som vi kan utgå ifrån i vår bedömning.

Men hur utformar vi betygskriterier som hjälper oss att på ett rättvisande sätt bedöma studenternas kunskaper – och som kan utgöra ett stöd för att kommunicera vad studenterna förväntas lära sig under kursen. Att skriva bra betygskriterier är svårt, tycker många lärare. Det har bland annat visat sig i de workshoppar om examination som har hållits inom de flesta ämnen på högskolan under 2018 och 2019.

I den här högskolepedagogiska workshoppen om att utforma betygskriterier, ges en kortare teoretisk bakgrund och ett rejält utrymme för att arbeta med egna betygskriterier. Anmäl er gärna till workshoppen i en grupp med kollegor, så att ni tillsammans kan arbeta med eller er kurs eller ert ämnes betygskriterier.

Workshopledare: Martin Bergqvist, utvecklingschef vid Polisutbildningen, tidigare bl.a. universitetspedagogisk utvecklare på Stockholms universitet.

22 april kl. 9-12 i PA238 & PA239

Anmäl dig här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Högskolepedagogisk lunch - I skärningspunkten mellan pedagogik och juridik

(INSTÄLLT)

Vadå U? Du sa ju att texten var bra!

Att vara såväl pedagogiskt skicklig lärare som rättsmedveten examinator är en del av lärarvardagen. Inte sällan hamnar lärare i situationer där de här dubbla rollerna kan skapa konflikter.

Under lunchen diskuterar vi utsatthet och handlingsberedskap i samband med examination. Utgångspunkten är några lärarberättelser.

Tid: Preliminärt 6 maj kl 12-13.30
Lokal: Meddelas senare
Lunch: Vegetarisk
Samtalsledare: Hélène Edberg och Kajsa Sköldvall

Anmäl dig här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att arbeta inkluderande i sin undervisning (INSTÄLLT)

Den här workshoppen behandlar hur vi som lärare kan utveckla ett mer inkluderande förhållningssätt i vår pedagogiska verksamhet. En nyckelfaktor i exkludering av vissa grupper eller individer är omedvetenhet om hur normer styr undervisningssituationen. Framför allt gäller det hur vi lätt reproducerar det vi själva känner igen oss i och är bekanta med, alltså det som kan kallas sammahet och som kan leda till exkludering av dem som är olika oss.

Vi inleder workshoppen med en reflektionsövning som syftar till att synliggöra olika normer och ”vi”-skapande som sker inom ramen för våra egna ämnen och utbildningar. Utgångspunkten är maktkritisk forskning som lyft fram preferenser för sammahet samt studier av normskapande processer inom akademin och högre utbildning. Efter en kort introduktion till dessa arbeten för vi ett gemensamt samtal om huruvida vi som lärare, medvetet och omedvetet, belönar studenter som liknar oss själva, och, i sådana fall, hur vi gör det. Men framför allt ligger fokus på hur vi kan motverkar exkluderande förhållningssätt.

Workshopen bygger på en introducerande reflektionsövning, en kort introduktion till relevanta forskningsarbeten samt en gemensam diskussion.

Workshoppen leds av Katarina Mattsson, docent i genusvetenskap, IKL.

Datum och tid för workshoppen: Torsdag den 14 maj 2020 kl 13-16.
Plats: PA239

Anmäl dig här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Obs! Platsantalet är begränsat.

Writing Articles for International Publication in Peer-Reviewed Journals (INSTÄLLT)

 • Why do we publish?
 • Where should we publish?
 • What do journal editors look for?

These are some of the questions that will be addressed in this one-day workshop for researchers seeking to publish in international peer-reviewed journals. It focuses on the key criteria involved in journal editors’ selection processes and peer-review. Based on the inside knowledge of an experienced academic publisher, it is designed to develop essential skills in writing articles in order to increase researchers’ chances of placing their work in premium scholarly journals.

Workshop tutor: Josie Dixon is a publishing and research training consultant and specialises in running workshops for postgraduates, postdoctoral researchers and staff in the humanities and social sciences. She has worked for 100 university clients in the UK, USA, Ireland, Germany, the Netherlands, Belgium, Sweden, Norway and Finland. Principal areas for training are publishing, presentation, engagement, impact, peer review, and developing research for funding bids. She was previously Publishing Director for the Academic Division at Palgrave Macmillan and before that spent 11 years in commissioning and managerial roles at Cambridge University Press. For more details see http://www.lucianconsulting.com

Feedback from former participants on this workshop:

“Suited my needs perfectly. A wide-ranging overview of the process, enhanced by very specific, targeted exercises. Excellent - very clear, but also witty and entertaining.” (participant from Freie Universität, Berlin)

“Excellent! Clear, informative, appropriate examples, accurate answers to individual/group questions. Very knowledgeable about publishing trends. (participant from Universität Heidelberg)

“Very constructive focus at the micro level (language) as well as macro level (formulating your contribution to scholarship)” (participant from the University of Ghent)

Maj 20th 9.30-16.30