Student

Behandling av personuppgifter

Här finns information om hur personuppgifter behandlas av Södertörns högskola. Högskolan följer dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR).

Södertörns högskola är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom dess verksamhet. Den här sidan förklarar hur dina personuppgifter behandlas inom Södertörns högskola.

Södertörns högskola behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Dessa regler kallas nedan för dataskyddsförordningen, även känd som GDPR.

Vad gör Södertörns högskola med personuppgifter?

Anledningen till att Södertörns högskola behandlar personuppgifter är för att uppfylla vårt uppdrag som en statlig myndighet och högskola, dvs. att tillhandahålla forskning och utbildning, samt samverka med samhället. Vi gör det också för att granska och utveckla vår verksamhet och för att följa svensk lag.
All behandling av personuppgifter som sker på högskolan måste i något led främja detta. Behandlingen måste också ha en rättslig grund. Det är endast de personuppgifter som behövs för ändamålet som behandlas.
Mer detaljerad information om hur just dina personuppgifter behandlas får du som medarbetare, student eller utomstående intressent via din kontaktperson, kursledare, chef eller projektledare vid högskolan. Upplever du att du inte har fått information från dem kan du kontakta Södertörns högskolas dataskyddsombud, se kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Hur ska du som student hantera GDPR när du skriver uppsats?

Högskolan har tagit fram en guide för dig som skriver uppsats om hur du ska hantera personuppgifter. Du hittar guiden och andra dokument kopplade till GDPR och uppsatsskrivande nedan.

Handledning för studenter.pdfPDF

Information till den registrerade- instruktion till mallen.pdfPDF

Information till den registrerade - mall 2.docxWord

Modul 1- Introduktion.pdfPDF

Vilka personuppgifter samlar Södertörns högskola in?

Vid högskolan finns det flera anledningar till att vi behandlar dina personuppgifter. De vanligaste anledningarna är att du är student, forskare, deltagare i en studie, anställd, deltagare i en konferens eller annat evenemang, om du söker en tjänst, eller om du av annan anledning har kontaktat eller samarbetar med högskolan. Den mesta av denna information samlar vi in direkt från dig. I vissa fall samlar vi även in uppgifter från andra källor, exempelvis Skatteverket eller Centrala studiestödsnämnden.

Vilken typ av personuppgift som behandlas kan variera beroende på anledningen till behandlingen. På Södertörns högskola kan det bland annat handla om följande:

 • Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-post. Personnummer behandlas när det behövs för att säkert kunna fastställa din identitet eller för att samordna dina uppgifter mellan system för att säkerställa enhetlighet i informationen om dig.
 • Kontaktuppgifter som du lämnar till oss i samband med ansökan om lånekort vid högskolans bibliotek. Uppgifterna behövs för att låna ut biblioteksmaterial och administrera lån och inköp.
 • Bank- och annan ekonomisk information för att betala ut pengar eller fakturera.
 • Personuppgifter som inhämtats inom ramen för deltagande i en forskningsstudie.
 • Information om studieresultat och annan information om dina studier vid Södertörns högskola.
 • Information om hur du använder våra webbplatser, i syfte att förbättra användarvänligheten på dem, exempelvis via s.k. cookies.
 • Information vid deltagande i konferenser eller kurser.
 • Personuppgifter som behövs vid anställning eller om du söker en tjänst.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Södertörns högskola ska se till att behandling av personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna ska vara sådana att de säkerställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållandet till risken med behandlingen. Säkerhetsaspekterna ska innefatta konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet samt ett adekvat tekniskt skydd. Det kan exempelvis vara att endast en behörig person har tillgång till uppgifterna, att uppgifterna krypteras, att de lagras i särskilt skyddade utrymmen och att kopia på behandlingen tas.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?

Mycket av den information som finns vid Södertörns högskola utgör allmänna handlingar. Om dina personuppgifter finns i en allmän handling, kan alla som begär ut den allmänna handlingen ta del av dina personuppgifter, om inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar detta.
Utöver detta kan dina uppgifter lämnas ut till Södertörns högskolas samarbetspartners inom forskningsprojekt, till leverantörer eller till andra parter som behöver ta del av dem till följd av avtal mellan Södertörns högskola och dig, på grund av en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller på grund av en rättslig förpliktelse som högskolan har.

En uppgift av allmänt intresse är en uppgift som Södertörns högskola måste uppfylla enligt lag eller beslut med stöd i lag, men som inte direkt ingår i våra myndighetsuppgifter.

Vid överföring till annan part vidtar vi alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter. Du kommer att få information om vi planerar att lämna ut information om dig till andra organisationer.

Södertörns högskola kommer inte att överlämna personuppgifter till andra parter utan rättsligt stöd.

Hur länge sparar högskolan personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs i lag.

 1. Om du till exempel är anställd behandlar vi dina personuppgifter så länge det behövs för att administrera anställningsförhållandet.
 2. Om du är student behandlar vi dina personuppgifter så länge du är student vid högskolan.
 3. Om du är deltagare i en studie behandlar vi dina personuppgifter så länge som det behövs för att säkerställa forskningens kvalitet.

Vad gäller allmänna handlingar hanteras personuppgifter i dessa i enlighet med vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105), arkivlagen (1990:782) samt Riksarkivets föreskrifter. I många fall innebär detta att dina personuppgifter kan komma att sparas i mellan fem år och för all framtid i Södertörns högskolas arkiv.

Data till land utanför EU/EES (tredje land)

Södertörns högskola kan komma att föra över personuppgifter till tredje land utanför EU/EES, framför allt när det gäller internationella forskningsprojekt eller t.ex. utbytesstudier. Högskolan kommer då att vidta alla rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att uppnå en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. Du kommer dessutom att bli informerad om detta.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära svar på om Södertörns högskola behandlar personuppgifter om dig, och att få en kostnadsfri kopia av de personuppgifter som behandlas. Vill du begära utdrag upprepade gånger kommer vi att ta ut en avgift för att täcka de administrativa kostnaderna för detta. I samband med en sådan begäran lämnar högskolan även ytterligare information om behandlingen, som dess ändamål, kategorier av personuppgifter som behandlas, förutsedd lagringstid med mera.

Rätt till återkallande

När samtycke lämnas har du också rätt att när som helst återkalla samtycket om du så vill. Detta gör du genom att meddela den som behandlar dina uppgifter att du vill återkalla ditt samtycke.
För behandling som utförs på annan laglig grund än samtycke (t.ex. myndighetsutövning eller allmänt intresse) gäller inte ett återkallande.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter i ett allmänt använt format för att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt till rättelse

Du som registrerad har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till begränsning

Du har rätt att i vissa fall få en viss behandling av dina personuppgifter begränsad eller avslutad.

Rätt till radering

Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade om personuppgifterna inte längre behövs för att uppfylla det ändamål som de samlades in för. Detta kan till exempel vara fallet om du hoppar av din utbildning och vill att vi tar bort dina personuppgifter.

Det finns undantag från rätten till radering och skyldigheten för den personuppgiftsansvarige att informera andra. Detta gäller om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Rätt att inge klagomål till Datainspektionen

Du har rätt att klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Mer information om dina rättigheter

Läs mer om dina rättigheter på Datainspektionens webbsidor.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Om du har frågor om dataskydd kan du alltid kontakta din kontaktperson vid högskolan, den ansvariga för ett projekt eller en kurs. Södertörns högskolas dataskyddsombud, Caroline Ceylan, nås på dataskydd@sh.se

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-11-08