Alumnuppföljning

Utvärdering och uppföljning av utbildning och forskning är centrala inslag i högskolans kvalitetssäkringsarbete. Alumnenkäter genomförs för att komplettera bilden av såväl studentens väg genom högskolan som deras användande av förvärvade kunskaper och förmågor i arbetslivet.

Bakgrund

Utvärdering och uppföljning av utbildning och forskning är centrala inslag i högskolans kvalitetssäkringsarbete. För utbildning på grundnivå och avancerad nivå har fokus huvudsakligen varit fristående och programspecifika kurser, som regelbundet utvärderas av studenter som deltagit i utbildningarna. Dessa kursvärderingar hanteras av respektive huvudområde/program och ger värdefulla incitament till förändrings- och åtgärdsarbete.
Högskolan genomför även centralt uppföljningar av studenter, doktorander och alumner. Just alumnenkäter genomförs för att komplettera bilden av såväl studentens väg genom högskolan som deras användande av förvärvade kunskaper och förmågor i arbetslivet.

Syfte och mål

Syftet med alumnuppföljningarna är dels att ta fram resultat som underlag för högskolans utbildningsplanering, att tillföra högskolan kunskap om utbildningarnas kvalitet, ge högskolan information om högskolestudierna har motsvarat alumnernas förväntningar samt att öka kunskapen om var högskolans alumner finns på arbetsmarknaden. Uppföljningarna ger också en generell bild av "Södertörns-alumnen".

Resultatet av uppföljningarna förväntas även tillföra kunskap till högskolans rekryteringsarbete och till arbetet med att stödja studenternas väg ut i arbetslivet. För högskolan är det viktigt att vara medveten om och samspela med omvärlden.

Uppföljning av alumner vid Södertörns högskola

Sedan 2001 har fyra breda alumnundersökningar genomförts. De genomfördes 2001/2002, 2005/2006, 2009 samt 2014. Målgruppen för uppföljningarna har varit alumner som slutfört sex terminers studier, varav tre inom ett huvudområde, och som inte varit registrerade vid högskolan vid undersökningstillfället. Enkäterna fokuserade dels på alumnernas erfarenheter av studietiden, dels deras bedömning av studiernas relevans för etableringen i arbetslivet.

De genomförda uppföljningarna har givit värdefull information om alumnernas syn på högskolans utbildningar på program- och huvudområdesnivå och har utgjort en viktig komponent i högskolans kvalitetsarbete.

Kontakt:

Kontakta oss gärna via johan.bondefalt@sh.se för vidare information.